Ίδρυση

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Πειραιώς συγκροτήθηκε ως Ανεξάρτητη Μονάδα με βάση το εθνικό και ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο για τη Δια Βίου Μάθηση, σύμφωνα με την από 29/09/2017 απόφαση της Συγκλήτου. Η Υπουργική απόφαση ίδρυσης του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης τεύχος Β’, με αριθμ. 4757 και ημερομηνία 29 Δεκεμβρίου του 2017 (ΦΕΚ 4757/29.12.2017, τ. Β’).

Κάθε δράση του Πανεπιστημίου και των μελών του, η οποία αφορά στην επιμόρφωση, συνεχιζόμενη εκπαίδευση, κατάρτιση, και εν γένει στη Δια Βίου Μάθηση πραγματοποιείται υποχρεωτικά μέσω του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Πειραιώς και διέπεται από τους κανόνες που θέτει το θεσμικό πλαίσιο, η Σύγκλητος και ο Κανονισμός Λειτουργίας του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.. Το Κέντρο μπορεί να οργανώνει και να πραγματοποιεί προγράμματα σπουδών μη τυπικής εκπαίδευσης, τα οποία οδηγούν στην απονομή αντίστοιχων πιστοποιητικών, καθώς και κάθε μορφής έργο το οποίο σχετίζεται με τη Δια Βίου Μάθηση.

Ο Κανονισμός Λειτουργίας του Κέντρου καθορίζει τους σκοπούς, τις αρμοδιότητες των οργάνων διοίκησης, όπου αυτές δεν προβλέπονται από τον νόμο, τη διάρθρωση του Κέντρου, τις διαδικασίες υποβολής και έγκρισης προγραμμάτων και έργων, τη μέθοδο αξιολόγησης, τις υποδομές και τους πόρους του Κέντρου, καθώς και ειδικότερα θέματα που αφορούν στην υλοποίηση των προγραμμάτων και στις συνεργασίες με τρίτους φορείς. Ο Κανονισμός Λειτουργίας, λειτουργεί συμπληρωματικά με τις ισχύουσες διαδικασίες οικονομικής και διοικητικής διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε., σύμφωνα με το Κεφάλαιο ΙΒ του Ν.4957/2022 (ΦΕΚ Α 141/ 21.07.2022).