Δικαιολογητικά Εκπτώσεων

Στα Εκπαιδευτικά/ Επιμορφωτικά Προγράμματα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Πανεπιστημίου Πειραιώς, προβλέπονται ειδικές εκπτώσεις για συγκεκριμένες κατηγορίες σπουδαστών. Επισημαίνεται ότι οι κατηγορίες των δικαιούχων και το ύψος των αντίστοιχων εκπτώσεων διαφέρουν μεταξύ των προγραμμάτων και αναγράφονται στην σελίδα του κάθε προγράμματος. Εφόσον δικαιούστε έκπτωση, θα πρέπει να υποβάλλετε συνοδευτικά της αίτησής σας το σχετικό δικαιολογητικό για την κατοχύρωση αυτής, ως εξής:

Κατηγορία Έκπτωσης

Δικαιολογητικό

Άνεργοι

Βεβαίωση Ανεργίας από τα Αντίστοιχα Μητρώα Ανέργων του ΟΑΕΔ

Πολύτεκνοι/ Τρίτεκνοι & Μέλη Πολύτεκνων/Τρίτεκνων Οικογενειών*

Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης/ Πιστοποιητικό Πολυτεκνίας/ Πιστοποιητικό Τριτεκνίας

ΑμεΑ

Πιστοποίηση Αναπηρίας από αρμόδιο κρατικό φορέα

Κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων

Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων σε ισχύ

Φοιτητές Ελληνικών ή Ευρωπαϊκών Ιδρυμάτων ή Σχολών

Βεβαίωση φοίτησης από το οικείο τμήμα

Απόφοιτοι  Ελληνικών ή Ευρωπαϊκών Ιδρυμάτων ή Σχολών

Αντίγραφο Πτυχίου

Δημόσιοι Υπάλληλοι

Βεβαίωση Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού

Στρατιωτικοί & Σώματα Ασφαλείας

Βεβαίωση από την Υπηρεσία Απασχόλησης

*Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 3454/2006, δικαιούνται την έκπτωση «γονέα[ς] ή γονείς που έχουν τη γονική μέριμνα και επιμέλεια τριών παιδιών από τον ίδιο ή διαφορετικούς γάμους ή νομίμως αναγνωρισθέντων ή υιοθετημένων ή εκτός γάμου γεννηθέντων, τα οποία είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας τους ή φοιτούν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους και στα τέκνα αυτών, όπου αυτό προβλέπεται. Στα τρία παιδιά περιλαμβάνονται και τα τέκνα με οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης.»