Διοίκηση

Το σχήμα οργάνωσης και λειτουργίας του Κέντρου, απαρτίζεται από τα εξής όργανα Διοίκησης:

  1. Το Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από:
    • Τον Πρύτανη ή έναν από τους Αντιπρυτάνεις, ως Πρόεδρο και
    • Έναν (1) εκπρόσωπο κάθε Σχολής του Ιδρύματος. Οι εκπρόσωποι αυτοί με τους αναπληρωτές τους ορίζονται ύστερα από πρόταση της Κοσμητείας της οικείας Σχολής, με τετραετή θητεία.
  2. Τον Διευθυντή Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης, με απόφαση της Συγκλήτου, κατόπιν δημόσιας πρόσκλησης προς την ακαδημαϊκή κοινότητα του Α.Ε.Ι., η οποία επισπεύδεται με επιμέλεια του Πρύτανη του Α.Ε.Ι. Ο Διευθυντής Επιμόρφωσης συμμετέχει στο Συμβούλιο του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. χωρίς δικαίωμα ψήφου και έχει θητεία παράλληλη με αυτή του Συμβουλίου του Κέντρου.

Το Συμβούλιο του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Πειραιώς, αποτελείται από τους εξής εκπροσώπους:

Ο Πρόεδρος

Ο Διευθυντής

Μιχαήλ Σφακιανάκης
Καθηγητής, Τμήμα Οργάνωσης Και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πρύτανης Πανεπιστημίου Πειραιώς
Σωτήριος Καρκαλάκος
Καθηγητής, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών

Το Συμβούλιο

Α. Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών

Φωτεινή Ασδεράκη

Καθηγήτρια, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών

Τακτικό μέλος

Βοζίκης Αθανάσιος

Καθηγητής, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης

Αναπληρωματικό Μέλος

Β. Σχολή Ναυτιλίας και Βιομηχανίας

Φλάμος Αλέξανδρος

Καθηγητής, Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης Και Τεχνολογίας

Τακτικό μέλος

Αρτίκης Αλέξανδρος

Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Ναυτιλιακών

Αναπληρωματικό Μέλος

Γ. Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής

Γεώργιος Τζαβελάς

Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Στατιστικής Και Aσφαλιστικής Eπιστήμης

Τακτικό μέλος

Εγγλέζος Νικόλαος

Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Χρηματοοικονομικής Και Τραπεζικής Διοικητική

Αναπληρωματικό Μέλος

Δ. Σχολή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Δημήτριος Σάμψων

Καθηγητής, Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων

Τακτικό μέλος

Τσιχριντζής Γεώργιος

Καθηγητής, Τμήμα Πληροφορικής

Αναπληρωματικό Μέλος