Εγγραφή στο Μητρώο

Σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο στο Κέντρο συγκροτείται Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων υπεύθυνος του οποίου είναι ο Διευθυντής του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. 

Το Μητρώο Εκπαιδευτών του Κέντρου είναι ανοικτό σε αιτήσεις υποψηφίων. Στο Μητρώο Εκπαιδευτών έχουν δικαίωμα εγγραφής κάτοχοι τίτλου σπουδών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής (Πανεπιστημίων/ΤΕΙ) ή της αλλοδαπής με αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο οφείλουν να είναι πιστοποιημένοι Εκπαιδευτές Ενηλίκων εφόσον απαιτείται από το πρόγραμμα. 

Η αίτηση για ένταξη στο Μητρώο υποβάλλεται σε ένα ή περισσότερα από τα γνωστικά πεδία του Πανεπιστημίου Πειραιώς. 

Δεν υποβάλουν αίτηση στο Μητρώο τα μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Πειραιώς και άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αλλοδαπής, καθώς και τα μέλη Ε.ΔΙ.Π., Ε.Ε.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Για την ένταξη στο Μητρώο Εκπαιδευτών του Πανεπιστημίου Πειραιώς κάθε ενδιαφερόμενος
υποβάλει ηλεκτρονική αίτηση στο πεδίο που ακολουθεί:

Για την υποβολή της αίτησης θα χρειαστεί να συμπληρώσετε και να επισυνάψετε τα ακόλουθα:

 1. Προσωπικά στοιχεία και στοιχεία επικοινωνίας. 
 2. Στοιχεία των τίτλων σπουδών (Ίδρυμα, Σχολή/Τμήμα, τίτλος, έτος κτήσης) και επισυναπτόμενα τα σκαναρισμένα αρχεία των τίτλων σπουδών (βασικός τίτλος σπουδών, μεταπτυχιακό δίπλωμα, διδακτορικό δίπλωμα, αναγνωρίσεις από τον ΔΟΑΤΑΠ για τίτλους σπουδών της αλλοδαπής). 
 3. Το επίπεδο γνώσης των ξένων γλωσσών και επισυναπτόμενα τα αντίστοιχα σκαναρισμένα αρχεία των αναγνωρισμένων πιστοποιητικών/τίτλων που το αποδεικνύουν. 
 4. Το επίπεδο γνώσης Η/Υ και επισυναπτόμενα τα αντίστοιχα σκαναρισμένα αρχεία των αναγνωρισμένων πιστοποιητικών/τίτλων που το αποδεικνύουν. 
 5. Λοιπές πιστοποιήσεις όπως πιστοποιητικά κατάρτισης/επιμόρφωσης (άνω των 25 ωρών) και επισυναπτόμενα τα αντίστοιχα σκαναρισμένα αρχεία των πιστοποιητικών. 
 6. Πιστοποίηση ΕΟΠΠΕΠ Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων εάν υπάρχει.  
 7. Αποδεικτικό εγγραφής στο Μητρώο Εισηγητών ΛΑΕΚ εάν υπάρχει.  
 8. Στοιχεία Επαγγελματικής εμπειρίας πλην Διδακτικής σε ενήλικες (φορέας απασχόλησης/επωνυμία εργοδότη, θέση/αντικείμενο, χρονικό διάστημα απασχόλησης) και επισυναπτόμενα τα αντίστοιχα σκαναρισμένα αρχεία βεβαιώσεων προϋπηρεσίας από Εργοδότη ή από ασφαλιστικό φορέα ή έναρξη ελεύθερου επαγγέλματος και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος όπου απαιτείται. 
 9. Στοιχεία Διδακτικής εμπειρίας σε ενήλικες (επωνυμία φορέα, εκπαιδευτικό αντικείμενο, ώρες διδασκαλίας, χρονικό διάστημα απασχόλησης) και επισυναπτόμενα τα αντίστοιχα σκαναρισμένα αρχεία βεβαιώσεων εργοδοτών. 
 10. Στοιχεία άλλων γνώσεων και επισυναπτόμενα τα αντίστοιχα σκαναρισμένα αρχεία που τις αποδεικνύουν. 
 11. Κατάλογος συγγραφικού έργου (Βιβλία/Μονογραφίες/Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά & συνέδρια/Άλλες δημοσιεύσεις). 
*Επισημαίνεται ότι η ένταξη στο Μητρώο Εκπαιδευτών δεν συνεπάγεται αυτόματα τη συμμετοχή σε κάποιο από τα προγράμματα του Κέντρου.