Οδηγίες Υποβολής Πρότασης

Η ένταξη ενός εκπαιδευτικού προγράμματος στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Κέντρου προϋποθέτει την υποβολή σχετικής πρότασης-αίτησης και την έγκρισή της από το Συμβούλιο.

Δικαίωμα υποβολής πρότασης, σχεδιασμού και υλοποίησης επιμορφωτικών προγραμμάτων έχουν οι Επιστημονικά Υπεύθυνοι, όπως ορίζονται με βάση τις κείμενες διατάξεις, και έχουν τις αρμοδιότητες σύμφωνα με τις προβλέψεις του Οδηγού Χρηματοδότησης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Η υποβολή πρότασης-αίτησης προς έγκριση έχει συγκεκριμένη δομή και πραγματοποιείται είτε ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής φόρμας, είτε με την αποστολή των σχετικών εγγράφων στην ηλεκτρονική διεύθυνση kedivim@unipi.gr

Για την υποβολή πρότασης εκπαιδευτικού προγράμματος προς το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Πειραιώς, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

Βήμα 1: Κατεβάστε το  Έντυπο υποβολής πρότασης εκπαιδευτικού Προγράμματος

Βήμα 2: Κατεβάστε τον Οδηγό Σπουδών

Βήμα 3: Κατεβάστε τον Εκτιμώμενο Προϋπολογισμό Προγράμματος 

Βήμα 4: Κατεβάστε το Αίτημα Αποδοχής Διαχείρισης Έργου/Προγράμματος

Βήμα 5: Συμπληρώστε όλα τα παραπάνω έγγραφα τον υπολογιστή σας

Βήμα 6: Αποστείλετέ τα στην ηλεκτρονική διεύθυνση kedivim@unipi.gr  μαζί με τυχόν συνοδευτικά αρχεία (π.χ. μελέτη σκοπιμότητας και βιωσιμότητας του προτεινόμενου Προγράμματος, Βιογραφικά διδακτικού προσωπικού (εξαιρουμένων των ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ και των εγγεγραμμένων στο Μητρώο Εκπαιδευτών), σύμφωνο συνεργασίας για συνεργασία με τρίτους, κ.λπ.). Εναλλακτικά, μπορείτε να υποβάλετε την αίτηση ηλεκτρονικά στον σύνδεσμο …

Η πρόταση μετά την απόφαση του Συμβουλίου του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. διαβιβάζεται από τη Γραμματεία του Κέντρου προς το Συμβούλιο Διοίκησης  του Πανεπιστημίου Πειραιώς, τη Σύγκλητο του Ιδρύματος και την Επιτροπή Ερευνών για την αποδοχή της διαχείρισης του προγράμματος.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα μετά την έγκριση τους από το Συμβούλιο του ΚΕΔΙΒΙΜ κοινοποιούνται στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, στη Διαύγεια, καθώς και στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.