Πολιτική Επεξεργασίας Δεδομένων

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Πειραιώς προσφέρει, στο πλαίσιο της αποστολής του, προγράμματα επιμόρφωσης και δια βίου μάθησης στον ευρύτερο χώρο των γνωστικών αντικειμένων που καλύπτονται από τα Τμήματα του Πανεπιστημίου. Για τη συμμετοχή σας στα προγράμματα αυτά και την απονομή πιστοποιητικών είναι απαραίτητο να υποβάλετε στο Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. προσωπικά σας δεδομένα. Επίσης, για την εκδήλωση ενδιαφέροντος για προγράμματα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. είναι απαραίτητο να υποβάλετε την προσωπική σας διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).

 

Υπεύθυνος Επεξεργασίας 

Η επεξεργασία των ανωτέρω δεδομένων καθιστά το Πανεπιστήμιο Πειραιώς Υπεύθυνο Επεξεργασίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων –ΓΚΠΔ (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και στον Ν.4624/2019 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα και να διατηρεί έναν διαφανή τρόπο επεξεργασίας τους.


Είδη δεδομένων

Τα προσωπικά σας δεδομένα που επεξεργαζόμαστε προέρχονται από τα στοιχεία που εσείς παρέχετε σε εμάς, με οποιονδήποτε μέσο επικοινωνίας (ιδιαιτέρως, υποβολή μέσω της ιστοσελίδα του Κ.Ε.ΒΙ.ΔΙ.Μ. ή αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) ως εξής:

 • Στο πλαίσιο της συμπλήρωσης της αίτησης συμμετοχής σας για κάποιο πρόγραμμα ή και κατά τη διάρκεια της συμμετοχής σας σε αυτό (τα σχετικά δεδομένα καλούνται εφεξής, «δεδομένα συμμετοχής»).
 • Με την εκδήλωση ενδιαφέροντος είτε για μεμονωμένα, είτε για όλα τα προγράμματα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. (τα σχετικά δεδομένα καλούνται εφεξής, και στις δύο περιπτώσεις, «δεδομένα εκδήλωσης ενδιαφέροντος»).  

Τα δεδομένα συμμετοχής εντάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες (σημειώνεται ότι δεν είναι υποχρεωτική η παροχή όλων των παρακάτω δεδομένων):

 • Στοιχεία προγράμματος: το πρόγραμμα που αιτείστε να παρακολουθήσετε, από που πληροφορηθήκατε για αυτό, και ο τρόπος παρακολούθησης.
 • Προσωπικά στοιχεία: όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, φύλο, ημερομηνία γέννησης, ΑΦΜ.
 • Στοιχεία επικοινωνίας: χώρα διαμονής, δήμος, διεύθυνση-αριθμός αλληλογραφίας, ταχυδρομικός κωδικός, σταθερό και κινητό τηλέφωνο, email, παρατηρήσεις σχετικά με τα στοιχεία επικοινωνίας.
 • Στοιχεία προπτυχιακών, μεταπτυχιακών ή και άλλων σπουδών (τίτλος, πανεπιστήμιο & τμήμα, έτος λήψης πτυχίου, βαθμός) και επίπεδο γνώσης αγγλικής γλώσσας.
 • Στοιχεία εργασίας: οργανισμός/εταιρεία όπου εργάζεστε και αντικείμενο εργασίας.
 • Στοιχεία τιμολόγησης: επωνυμία, επάγγελμα, χώρα, διεύθυνση-αριθμός, δήμος, Τ.Κ., ΑΦΜ, purchase order number, υπεύθυνος πληρωμών, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για αποστολή τιμολογίου, τηλέφωνο.
 • Ψηφιακά αντίγραφα βιογραφικού σημειώματος, συστατικών επιστολών, αναλυτικής βαθμολογίας πτυχίου, πτυχίου, άδειας άσκησης επαγγέλματος ή επαγγελματικής ταυτότητας, δικαιολογητικών για τη χορήγηση έκπτωσης, αποδεικτικού έγγραφου προσωπικών στοιχείων και άλλων τυχόν έγγραφων.

Τα δεδομένα εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι αποκλειστικά η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που υποβάλλετε με την εκδήλωση ενδιαφέροντος.

Σκοποί Επεξεργασίας των δεδομένων σας


Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. επεξεργάζεται τα δεδομένα συμμετοχής σας με σκοπό την αξιολόγησή σας και τη συμμετοχή σας στο πρόγραμμα για το οποίο υποβάλατε αίτηση.

Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. επεξεργάζεται τα δεδομένα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συγκεκριμένο πρόγραμμα με σκοπό την ενημέρωσή σας σχετικά με αυτό. Ενδεικτικά, η ενημέρωση περιλαμβάνει:

 • ενημέρωση σχετική με την διάθεση του προγράμματος ή και συναφών με αυτό προγραμμάτων του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.,
 • ευκαιρίες εργοδότησης για τους καταρτισθέντες ή καταρτιζόμενους του προγράμματος ή και συναφών προγραμμάτων του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ., και
 • ενημερωτικές και άλλες εκδηλώσεις συναφείς με το πρόγραμμα.


Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. επεξεργάζεται τα δεδομένα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το σύνολο των προγραμμάτων με σκοπό την ενημέρωσή σας σχετικά με  το σύνολο των προγραμμάτων του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Ενδεικτικά, η ενημέρωση περιλαμβάνει:

 • ενημέρωση σχετική με την διάθεση όλων ή ορισμένων εκ των προγραμμάτων του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.,
 • ευκαιρίες εργοδότησης για τους καταρτισθέντες ή καταρτιζόμενους σε προγράμματα του ΚΕΔΙΒΙΜ, και
 • εκδηλώσεις ενημερωτικές ή άλλες συναφείς με την αποστολή του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.


Νομική βάση επεξεργασίας


Η επεξεργασία των δεδομένων συμμετοχής που σας αφορούν πραγματοποιείται σύμφωνα με τη διάταξη του άρ.6 παρ.1 περίπτωση β. του ΓΚΠΔ (ΕΕ) 2016/679, κατά την οποία η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης της οποίας το υποκείμενο των δεδομένων είναι συμβαλλόμενο μέρος ή για να ληφθούν μέτρα κατ’ αίτηση του υποκειμένου των δεδομένων πριν από τη σύναψη της σύμβασης.

Η επεξεργασία των δεδομένων εκδήλωσης ενδιαφέροντος στηρίζεται στην συγκατάθεση σύμφωνα με την διάταξη του αρ.6 παρ.1 περίπτωση α’ του ΓΚΠΔ (ΕΕ) 2016/679. Η συγκατάθεση αυτή είναι ελεύθερη, καθώς οι καταρτιζόμενοι δύνανται να μην συναινέσουν χωρίς συνέπειες από την άρνησή τους αυτή.  

Τα δικαιώματά σας

 • Έχετε δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα που έχετε καταχωρίσει.
 • Έχετε το δικαίωμα διόρθωσης των ανακριβών ή αναληθών στοιχείων που σας αφορούν.
 • Έχετε δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων όταν η ακρίβεια των δεδομένων αμφισβητείται ή είναι παράνομη ή το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. δεν χρειάζεται πλέον τα προσωπικά δεδομένα για τους σκοπούς της επεξεργασίας.
 • Έχετε δικαίωμα εναντίωσης και μπορείτε να αντιτάσσεστε ανά πάσα στιγμή για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.
 • Μπορείτε να εναντιωθείτε στη λήψη αποφάσεων με αυτοματοποιημένα μέσα και να ζητήσετε οι αποφάσεις να λαμβάνονται από φυσικά πρόσωπα και όχι μόνο από υπολογιστές.
 • Έχετε δικαίωμα να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των δεδομένων εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε σε αυτή την συγκατάθεση σε προηγούμενο χρόνο.   


Αποδέκτες των δεδομένων σας

Για τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται στο πλαίσιο αυτό, δεν υπάρχει ανάγκη διαβίβασης. Όμως αποδέκτες των δεδομένων μπορεί να είναι οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.), για τις οποίες το Πανεπιστήμιο υποχρεούται να εκδίδει και να αποστέλλει στατιστικά στοιχεία. Στις περιπτώσεις αυτές τα δεδομένα θα ανωνυμοποιούνται.

Οι Δημόσιες Αρχές που ενδέχεται να λάβουν προσωπικά δεδομένα στο πλαίσιο συγκεκριμένης έρευνας δεν θεωρούνται αποδέκτες κατά τα οριζόμενα στο αρ. 4 παρ. 9 του ΕΕ 2016/679.


Διάρκεια επεξεργασίας

Τα δεδομένα συμμετοχής διατηρούνται για όσο διάστημα σας παρέχονται οι υπηρεσίες και στην συνέχεια για όσο διάστημα η διατήρησή τους απαιτείται από το νόμο στα πλαίσια της αποστολής και δραστηριότητας του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Επισημαίνεται ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με τον έλεγχο δημόσιων δαπανών διατηρούνται για 20 έτη. Τα δεδομένα εκδήλωσης ενδιαφέροντος διατηρούνται έως ότου ανακαλέσετε την εκδήλωση ενδιαφέροντος, απαντώντας σε οποιοδήποτε από τα σχετικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα σας αποστέλλονται.

Προστασία Δεδομένων από τρίτα μέρη

Εάν κριθεί απαραίτητη η επεξεργασία των δεδομένων σας από τρίτα μέρη (π.χ. υποστήριξη της ιστοσελίδας από τεχνική εταιρεία), διασφαλίζουμε ότι έχει καταγραφεί συμβατικά η υποχρέωση εχεμύθειας και προστασίας από την πλευρά του τρίτου μέρους. Δεν πωλούνται δεδομένα ή μοιράζονται αυτά σε τρίτα μέρη για οποιονδήποτε λόγο.

Αναθεώρηση Πολιτικής

Ενδέχεται κατά καιρούς να τροποποιούμε αυτή την πολιτική. Εάν πραγματοποιήσουμε οποιαδήποτε σημαντική αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα θα σας ειδοποιήσουμε, στέλνοντάς σας μια ειδοποίηση σε όλες τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που μας έχετε παράσχει ή με την ανάρτηση μιας εμφανούς ειδοποίησης στις σελίδες μας. Παρ’ όλα αυτά θα πρέπει να ελέγχετε αυτή την Πολιτική ανά τακτά χρονικά διαστήματα για να ελέγχετε τυχόν αλλαγές που πραγματοποιούνται σε αυτή.

Εποπτική Αρχή

Στην Ελλάδα η Αρμόδια Εποπτική Αρχή με την οποία μπορείτε να επικοινωνείτε για την υποβολή ερωτημάτων ή καταγγελιών αναφορικά με ζητήματα επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που εμπίπτουν στις προβλεπόμενες με τις διατάξεις του ΓΚΠΔ αρμοδιότητες της, είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).

Στοιχεία Υπευθύνου Επεξεργασίας Δεδομένων

Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Μ. Καραολή & Α. Δημητρίου 80, 18534 Πειραιάς

Αρμόδια Διεύθυνση του Πανεπιστημίου Πειραιώς

Μ. Καραολή & Α. Δημητρίου 80, 18534 Πειραιάς

Τηλ.: 210-4142481

Email: kedivim@unipi.gr

Στοιχεία Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων

Φατσή Αγάπη

Τηλ. :  210-4142481

Email: kedivim@unipi.gr