Πολιτική Ποιότητας

Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ του Πανεπιστημίου Πειραιώς αναγνωρίζει ότι η Πολιτική Ποιότητας συνιστά μια διαρκή διαδικασία βελτίωσης των εκπαιδευτικών/επιμορφωτικών προγραμμάτων και για τον λόγο αυτό απαιτείται εγρήγορση και ακαδημαϊκός διάλογος για τη διασφάλισή της. Η διαμόρφωση πολιτικής ποιότητας του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. λαμβάνει υπόψη τις ευρύτερες ακαδημαϊκές εξελίξεις και τη διαμόρφωση ενός ευρωπαϊκού και διεθνούς ακαδημαϊκού χάρτη ως προς τη σύνθεση και δομή των προγραμμάτων, καθώς και της αγοράς εργασίας όπου τα δεδομένα μεταβάλλονται διαρκώς. Η Πολιτική Ποιότητας του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ εναρμονίζεται με την Στρατηγική του, καθώς και την Πολιτική Ποιότητας του Πανεπιστημίου Πειραιώς και αποσκοπεί στην επίτευξη της αποστολής και των στόχων του για την παροχή εκπαιδευτικών προγραμμάτων μη τυπικής εκπαίδευσης υψηλού επιπέδου.

Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Πειραιώς λειτουργεί σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Πλαισίου ανάπτυξης της Διά Βίου Μάθησης, τις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων, το επιστημονικό, εκπαιδευτικό, παιδαγωγικό πλαίσιο και τη μεθοδολογία σχεδιασμού των εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε συνάφεια με τις ανάγκες της οικονομίας, των αναδυόμενων επαγγελμάτων και δεξιοτήτων, καθώς και της αγοράς εργασίας.

Κάθε μέλος του Κέντρου (Διοίκηση, Επιστημονικοί Υπεύθυνοι, Ακαδημαϊκοί Υπεύθυνοι, Εκπαιδευτές, προσωπικό κλπ.) συμβάλλει στον κοινό σκοπό της επίτευξης των στόχων του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ με ευθύνη απέναντι στους κοινωνικούς εταίρους, σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, στο περιβάλλον και στις αρχές βιοηθικής. Όλα τα εμπλεκόμενα μέρη αναλαμβάνουν συγκεκριμένη ευθύνη για την βελτίωση της ποιότητας και συμμετέχουν στη διασφάλισή της.

Για την υλοποίηση και την εφαρμογή της Πολιτικής Ποιότητας, το σύνολο των δραστηριοτήτων του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. εστιάζει μεταξύ άλλων:

  • στην καταλληλότητα της δομής και οργάνωσης των εκπαιδευτικών/επιμορφωτικών προγραμμάτων που προσφέρει
  • στην ανάπτυξη μεθόδων διδασκαλίας και παρακολούθησης της εφαρμογής των εκπαιδευτικών προγραμμάτων
  • στην επίτευξη των μαθησιακών αποτελεσμάτων και προσόντων σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό και το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων Ανώτατης Εκπαίδευσης
  • στη συνεχή βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και της αποτελεσματικότητας του διδακτικού έργου μέσω καινοτόμων πρακτικών
  • στην αναβάθμιση των προσόντων του διδακτικού προσωπικού και των εκπαιδευτών
  • στην ποιότητα των υποστηρικτικών υπηρεσιών, όπως διοικητικές υπηρεσίες, ακαδημαϊκές υπηρεσίες (π.χ. υπηρεσίες βιβλιοθήκης, εργαστήρια κτλ.) και υπηρεσίες φοιτητικής μέριμνας
  • στη διασύνδεση των μαθησιακών αντικειμένων με την αγορά εργασίας

Όλες οι διαδικασίες εστιάζουν στην αύξηση της συμμετοχής των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας, στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων και στην ενδυνάμωση της εσωτερικής λειτουργίας του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Στο πλαίσιο αυτό, το Κέντρο ακολουθεί συγκεκριμένα πρότυπα και διαδικασίες, σύμφωνα με το Εσωτερικό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας του Πανεπιστημίου Πειραιώς, με τις οποίες η πολιτική ποιότητας σχεδιάζεται, εγκρίνεται, δημοσιοποιείται, εφαρμόζεται, παρακολουθείται και αναθεωρείται.

Η Διοίκηση του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. δεσμεύεται στην υλοποίηση της παρούσας Πολιτικής Ποιότητας και την τακτική της ανασκόπηση, με σκοπό την εφαρμογή όλων των νομοθετικών και κανονιστικών απαιτήσεων, ενώ παράλληλα υποστηρίζει την ενεργό συμμετοχή του προσωπικού προς διασφάλιση της ποιότητας των υλοποιούμενων εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Η δέσμευση της Διοίκησης, αλλά και όλου του προσωπικού για τη συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, αποτελεί στρατηγική επιλογή διοίκησης και ευθύνης.