ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Στοιχεία Επιστημονικού Υπευθύνου

Στοιχεία Αναπλ. Επιστημονικού Υπευθύνου (προαιρετικά)

Στοιχεία Ακαδημαϊκού Υπευθύνου

Πίνακας υπολογισμού

Εκτιμώμενος αριθμός εκπαιδευομένων
 • List Item #3
Τέλος συμμετοχής /εκπαιδευόμενο
 • List Item #3
Έσοδα Εκπαιδευτικου προγραμματος
 • List Item #3
Έσοδα Παν.
Πειραιώς *¹
 • List Item #3
Παρακράτηση 10%
ΚΕΔΙΒΙΜ
 • List Item #3
Παρακράτηση 10%
ΕΛΚΕ
 • List Item #3

Αμοιβές

 • Αμοιβές Διοίκησης
 • Αμοιβές Εκπαιδευτών
 • Αμοιβές υποστηρικτικού προσωπικού
 • Σύνολο Αμοιβών

Άλλες κατηγορίες κόστους *²

 • Γραφική Ύλη
 • Αναλώσιμα
 • Εξοπλισμός
 • Εκπαιδευτικό υλικό
 • Λογισμικό
 • Προβολή/Δημοσιότητα
 • Τραπεζικά έξοδα
 • Έξοδα μετακινήσεων
 • Σύνολο άλλων κατηγοριών
 • Γενικό Σύνολο

Κόστος

 • 0
 • 0
 • 0
 • 0

Κόστος

 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0

* Σημείωση 1: Το ύψος του ποσού θα καθορίζεται στο συμφωνητικό συνεργασίας.

* Σημείωση 2: Οι παραπάνω κατηγορίες δαπανών είναι ενδεικτικές.