Ανάλυση Σύγχρονων Χρηματοοικονομικών Κινδύνων με το Οικονομετρικό Λογισμικό EViews

Εισαγωγή

Η σύγχρονη κοινωνία αντιμετωπίζει διαρκώς προκλήσεις και αβεβαιότητες όσον αφορά τον οικονομικό τομέα. Οι χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι μπορούν να επιφέρουν σοβαρές επιπτώσεις στις επιχειρήσεις, τις κοινωνίες, αλλά και τις ατομικές οικονομίες. Η αύξηση της πολυπλοκότητας και των αβεβαιοτήτων των χρηματοοικονομικών κλάδων έχει δημιουργήσει την ανάγκη για αναλυτική προσέγγιση και διαχείριση των εμπλεκόμενων κινδύνων. Ως εκ τούτου, η ανάλυση των σύγχρονων χρηματοοικονομικών κινδύνων αποτελεί καίριο πεδίο μελέτης και εφαρμογής του χώρου της οικονομίας και των επενδύσεων. Για τη μελέτη και την πρόβλεψη των  τελευταίων έχει αποδειχθεί ιδιαιτέρως χρήσιμη η εφαρμογή οικονομετρικών λογισμικών, όπως το EVIEWS που εξετάζεται στο εν λόγω Πρόγραμμα. Το Πρόγραμμα επιμόρφωσης «Ανάλυση Σύγχρονων Χρηματοοικονομικών Κινδύνων με το Οικονομετρικό Λογισμικό EVIEWS» ανταποκρίνεται στην ανάγκη για εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες με στόχο την αποτελεσματική διαχείριση των χρηματοοικονομικών κινδύνων.

Απώτερος σκοπός του Προγράμματος είναι η επιμόρφωση των σπουδαστών με την μέθοδο της ασύγχρονης εκπαίδευσης. Πιο συγκεκριμένα, το Πρόγραμμα αποσκοπεί τόσο στη βελτίωση της επαγγελματικής πορείας του σπουδαστή  και της θέσης του στην αγορά εργασίας, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη των εργοδοτών στους οποίους απευθύνεται για εργασία, όσο και στην εμπειρική διάχυση της επιστημονικής γνώσης, παρέχοντάς του τη δυνατότητα εργασίας σε ποικίλες δομές του χώρου των οικονομικών, καθώς κάνει πράξη θεωρητικά αποκτηθείσες γνώσεις. Ουσιαστικά, σκοπεύει στο να καλύψει σε προχωρημένο επίπεδο θέματα που άπτονται της ανάλυσης χρηματοοικονομικών κινδύνων και εμπειρικών ευρημάτων, ενώ αναλύονται και σύγχρονα θέματα που έχουν ανακύψει στη διεθνή βιβλιογραφία και πρακτική σαν συνέπεια των πρόσφατων εξελίξεων στο χώρο της μέτρησης και προστασίας από χρηματοοικονομικούς κινδύνους.