Αγγλικά για Γραμματειακή Εξυπηρέτηση και Επιχειρήσεις

Εισαγωγή

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» διαρθρώνεται σε δύο αυτοτελείς  διδακτικές/ θεματικές ενότητες, διάρκειας περίπου δύο μηνών εκάστη. Συνολικά, το Πρόγραμμα έχει ως στόχο:

  • την εκπαίδευση των στελεχών επιχειρήσεων που θέλουν να βελτιώσουν τις δεξιότητες επικοινωνίας τους στα Αγγλικά σε ένα περιβάλλον εργασίας
  • την παροχή εξειδίκευσης στο λεξιλόγιο, την ανάγνωση, την κατανόηση, την ομιλία και τη σύνταξη της Αγγλικής γλώσσας σε θέματα που σχετίζονται με τις εμπορικές σχέσεις, τις παρουσιάσεις, τις διαπραγματεύσεις, την οργάνωση επιχειρήσεων, τη διοίκηση ανθρώπινου προσωπικού κ.ά.
  • την απόκτηση πρακτικών γραμματειακών δεξιοτήτων στην αγγλική γλώσσα (βελτίωση της επικοινωνιακής ικανότητας, ευρύτερη γνώση της σχετικής ορολογίας).
  • τη βελτίωση της απόδοσης και της ανταγωνιστικότητας στο περιβάλλον του γραφείου με απώτερο σκοπό την αύξηση των πιθανοτήτων της επίτευξης των στόχων της διεθνώς δραστηριοποιούμενης επιχείρησης.

Επιμέρους Διδακτικές Ενότητες

Ι. Secretarial English (Διάρκεια 2,5 μήνες/ 30 ώρες/ 1,15 ECTS)

Σκοπός της Διδακτικής Ενότητας “Secretarial English” είναι η απόκτηση πρακτικών γραμματειακών δεξιοτήτων στην αγγλική γλώσσα (βελτίωση της επικοινωνιακής ικανότητας, ευρύτερη γνώση της σχετικής ορολογίας και η βελτίωση της απόδοσης και της ανταγωνιστικότητας στο περιβάλλον του γραφείου με απώτερο σκοπό την αύξηση των πιθανοτήτων της επίτευξης των στόχων της διεθνώς δραστηριοποιούμενης επιχείρησης.

ΙΙ. Business English (Διάρκεια 2 μήνες/ 30 ώρες/ 1,15 ECTS)

Σκοπός της Διδακτικής Ενότητας “Business English” είναι η πρακτική γνώση για την αποτελεσματικότερη χρήση της Αγγλικής γλώσσας (σε αρχάριο και προχωρημένο επίπεδο) με έμφαση το περιβάλλον εργασίας και συζητήσεις επιχειρηματικού χαρακτήρα. Σκοπεύει επίσης,  να οδηγήσει τους σπουδαστές σε ένα άριστο επίπεδο επαγγελματικής επικοινωνίας προσφέροντάς τους επιχειρηματικούς όρους σε λεξιλόγιο και φράσεις, ασκήσεις για τη δομή του γραπτού λόγου.