Αγγλική Ορολογία στο Χώρο της Υγείας (Ιατρική και Νοσηλευτική)

Εισαγωγή

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «ΑΓΓΛΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ)» διαρθρώνεται σε δύο αυτοτελείς  διδακτικές/ θεματικές ενότητες, διάρκειας δύο μηνών εκάστη. Το πρόγραμμα επικεντρώνεται στη βελτίωση της γλωσσικής επικοινωνίας σε κλινικά περιβάλλοντα και στην επικοινωνία με ασθενείς διαφορετικού γλωσσικού υποβάθρου, παρέχοντας την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να αποκτήσουν εμπειρία μέσω εξάσκησης στη χρήση λεξιλογίου, φράσεων και γραμματικής που είναι συχνά χρήσιμες στον τομέα της υγείας. Μέσω αυτού, οι συμμετέχοντες επιτυγχάνουν την απαιτούμενη επικοινωνιακή ευχέρεια ώστε να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά κάθε κλινική κατάσταση και ανάγκη του ασθενούς, ενισχύοντας έτσι την ποιότητα της φροντίδας υγείας που παρέχουν. Πιο συγκεκριμένα, σκοπός του Προγράμματος είναι η βελτίωση των γνώσεων των επαγγελματιών του κλάδου σε θέματα της Ιατρικής ορολογίας στην Αγγλική Γλώσσα, καθώς και η βελτίωση των δεξιοτήτων επικοινωνίας τους στην Αγγλική γλώσσα, τόσο με ξενόγλωσσους συναδέλφους, όσο και με τους ασθενείς. Αποβλέπει επίσης στην εξοικείωση των συμμετεχόντων  με ιατρικούς και νοσηλευτικούς όρους με πρακτικό τρόπο κι όχι μέσα από θεωρίες ή κανόνες.

Επιμέρους Διδακτικές Ενότητες

Ι. Medical English (Διάρκεια 2 μήνες/ 30 ώρες/ 1,15 ECTS)

Με την παρακολούθηση του εκπαιδευτικού προγράμματος “Medical English” κάθε επαγγελματίας του χώρου της Υγείας έχει τη δυνατότητα να αποκτήσει ειδικές γνώσεις χρήσης της αγγλικής γλώσσας απαραίτητες για τον χώρο της Υγείας. Στο πλαίσιο της παρούσας διδακτικής ενότητας οι συμμετέχοντες θα βελτιώσουν τις γλωσσικές τους δεξιότητες στην Αγγλική Ιατρική ορολογία καθώς θα καλυφθούν γενικά ιατρικά θέματα, όπως το κλείσιμο ραντεβού για εξετάσεις, η καταγραφή ιατρικού ιστορικού, η περιγραφή συμπτωμάτων κλπ, αλλά και βασικό λεξιλόγιο /βασικές έννοιες  σε τομείς όπως φυσιολογία, ανατομία, ιστολογία κλπ.

ΙΙ. Nursing English (Διάρκεια 2 μήνες/30 ώρες/ 1,15 ECTS)

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της Διδακτικής ενότητας “Nursing English” οι συμμετέχοντες θα έχουν βελτιώσει τις γνώσεις τους σε θέματα της Ιατρικής αλλά και της νοσηλευτικής ορολογίας καθώς και τις δεξιότητες  επικοινωνίας τους στην Αγγλική γλώσσα, τις οποίες μπορούν να χρησιμοποιήσουν κατά τη συμμετοχή τους σε σεμινάρια, στην σύνταξη ιατρικών αναφορών, καθώς και στην επικοινωνία τους με  ασθενείς σε ξενόγλωσσο περιβάλλον.