Αγγλική Ορολογία στον Χρηματοοικονομικό Τομέα και στις Νομικές Επιστήμες

Εισαγωγή

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «ΑΓΓΛΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟΝ  ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ» διαρθρώνεται σε δύο αυτοτελείς  διδακτικές/ θεματικές ενότητες, διάρκειας περίπου δύο μηνών εκάστη. Καθώς, η σύγχρονη επιχειρηματική και νομική πραγματικότητα καθίσταται ολοένα και πιο διεθνής, η ανάγκη για επαγγελματική επικοινωνία σε διασυνοριακό επίπεδο κρίνεται ιδιαίτερα κρίσιμη. Το εν λόγω εκπαιδευτικό Πρόγραμμα  αποτελεί μια ολιστική προσέγγιση στην εξειδικευμένη χρήση της αγγλικής γλώσσας στους κλάδους της οικονομικής και νομικής πρακτικής. Δίνοντας έμφαση σε συγκεκριμένες χρηματοοικονομικές παραμέτρους, όπως η τραπεζική, η επενδυτική δραστηριότητα, η λογιστική, οι φορολογικές και ασφαλιστικές διαδικασίες,  αλλά και σε νομικές πρακτικές όπως η σύνταξη συμβολαίων, η επιχειρηματική και εργατική νομοθεσία, το πρόγραμμα εξοπλίζει τους συμμετέχοντες με τα απαραίτητα εργαλεία, ώστε να ανταποκρίνονται με αυτοπεποίθηση και επιτυχία στις προκλήσεις και τα διλήμματα που συναντούν στην επαγγελματική τους πορεία, στο σύγχρονο διεθνές επαγγελματικό περιβάλλον.

Επιμέρους Διδακτικές Ενότητες

Ι. Financial English (Διάρκεια 2,5 μήνες/30 ώρες/ 1,15 ECTS)

Σκοπός της Διδακτικής Ενότητας “Financial English” είναι η εξοικείωση με την ορολογία και τις σχετικές εκφράσεις που χρησιμοποιοιούνται στα χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα και κυρίως στις Τράπεζες. Με την επιτυχή ολοκλήρωση αυτής, οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να κατανοούν τις έννοιες και τα εργαλεία της οικονομικής ορολογίας, ώστε να είναι σε θέση να αποδίδουν τη σημασία αγγλικών λέξεων σχετικών με την οικονομία, τις χρηματοδοτήσεις, τις τραπεζικές και επιχειρησιακές συναλλαγές.

ΙΙ. Legal English (Διάρκεια 2 μήνες/25 ώρες/ 0,96 ECTS)

Σκοπός της Διδακτικής Ενότητας “Legal English” είναι η βελτίωση της υποδομής των συμμετεχόντων στην Αγγλική νομική ορολογία για πληρέστερη ανταπόκριση στις ανάγκες της διεθνούς διεπικοινωνίας, κατανόηση της διεθνούς νομικής Αγγλικής ορολογίας και δυνατότητα μετάφρασης από και προς την Αγγλική γλώσσα νομικών κειμένων πάσης φύσεως (δικόγραφα, συμβάσεις, κείμενα θεωρητικής νομικής, δικαστικές αποφάσεις Ευρωπαϊκών δικαστηρίων). Δίνεται έμφαση στην ερμηνεία κειμένων Ευρωπαϊκού Δικαίου και αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για τους ενδιαφερόμενους όπως επιτύχουν στις εξετάσεις στο Δικαστικό Σώμα αλλά και στο Συμβολαιογραφικό ή Διπλωματικό Σώμα ή τις υπηρεσίες νομικών μεταφραστών της ΕΕ. Με την επιτυχή ολοκλήρωση αυτής, οι συμμετέχοντες θα έχουν βελτιώσει τις γνώσεις τους στις γενικές Αρχές Αγγλικού και Ελληνικού ουσιαστικού και δικονομικού Δικαίου στην Αγγλική γλώσσα,και πιο συγκεκριμένα στην Ανάλυση ορολογίας κειμένων Αστικού Δικαίου (ενοχικό, εμπράγματο, οικογενειακό, κληρονομικό), με έμφαση στο δίκαιο των συμβάσεων.