Ανθρώπινοι Πόροι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση

Εισαγωγή

Οι ανθρώπινοι πόροι αποτελούν το θεμέλιο λίθο για την ομαλή λειτουργία και ανάπτυξη των τοπικών κοινοτήτων. Ο όρος ανθρώπινοι πόροι αναφέρεται στους υπαλλήλους και τα εκλεγμένα όργανα των διαφόρων θέσεων και επιπέδων του δημοσίου τομέα. Οι υπάλληλοι παρέχουν την εμπειρογνωμοσύνη τους στον σχεδιασμό και την υλοποίηση  πολιτικών και προγραμμάτων, ενώ οι εκλεγμένοι αρμόδιοι λαμβάνουν αποφάσεις που επηρεάζουν την τοπική κοινότητα. Το Πρόγραμμα «Ανθρώπινοι Πόροι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση» δύναται να παρέχει εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες στους εργαζόμενους των εν λόγω φορέων και να οδηγήσει σε καταρτισμένο προσωπικό που να μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης, όπως η αποτελεσματική διαχείριση πόρων, η ανάπτυξη πολιτικών και προγραμμάτων και η αντιμετώπιση προκλήσεων και καταστάσεων έκτακτης ανάγκης. Επιπλέον, προάγει τη διαφάνεια, την επαγγελματική εταιρικότητα και την αναβάθμιση της διοικητικής ικανότητας στην τοπική αυτοδιοίκηση, ενισχύοντας έτσι την κοινωνική συνοχή και την αποτελεσματική παροχή υπηρεσιών στους πολίτες.

Απώτερος σκοπός του Προγράμματος είναι η επιμόρφωση των σπουδαστών με την μέθοδο της ασύγχρονης εκπαίδευσης. Πιο συγκεκριμένα, το Πρόγραμμα αποσκοπεί τόσο στη βελτίωση της θέσης του σπουδαστή στην αγορά εργασίας, όσο και στην διάχυση της επιστημονικής γνώσης, παρέχοντάς του εμπειρικές γνώσεις σε Οικονομικά θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης και προσφέροντάς του τη δυνατότητα να εργαστεί ως Στέλεχος ή υποψήφιο Στέλεχος Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αλλά και ως Προϊστάμενος Τμημάτων Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού σε οργανισμούς της τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς μετά την επιτυχή ολοκλήρωση αυτού, ο εκπαιδευόμενος θα έχει αποκτήσει βασικές γνώσεις οικονομικών και πρακτικών εφαρμογών διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.