Ανθρωπιστικές Σπουδές -Αυτοβελτίωση

Εισαγωγή

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ-ΑΥΤΟΒΕΛΤΙΩΣΗ» διαρθρώνεται σε έξι αυτοτελείς  διδακτικές/ θεματικές ενότητες, διάρκειας 2 μηνών (20 διδακτικών ωρών) εκάστη που αποτελούν θεμέλια για την ανάπτυξη προσωπικού και επαγγελματικού δυναμικού. Μέσα από αυτές τις ενότητες, διερευνώνται οι διαπραγματευτικές δεξιότητες, η προσωπική ανάπτυξη και η βελτίωση δεξιοτήτων και μελετάται ο ρόλος του επαγγελματία γραμματέα. Παράλληλα, εξετάζονται πρακτικές διαχείρισης του χρόνου και του άγχους, ενώ τέλος αναδεικνύεται η πολυπλοκότητα και η σημασία της διαδοχής σε οικογενειακές επιχειρήσεις. Μέσα από αυτήν την πολυδιάστατη προσέγγιση, επιδιώκεται η ενίσχυση των ικανοτήτων και η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου επαγγελματικού προφίλ, έτοιμου να αντιμετωπίσει τις όποιες προκλήσεις του σύγχρονου επαγγελματικού κόσμου με αυτοπεποίθηση και επιτυχία.

Επιμέρους Διδακτικές Ενότητες

Ι. Διαπραγματευτικές Δεξιότητες (Διάρκεια 2 μήνες/ 20 ώρες/ 0,77 ECTS)

Σκοπός της Διδακτικής Ενότητας είναι να εφοδιάσει τους καταρτιζόμενους με την θεωρία, την πρακτική και τις στρατηγικές που απαιτούνται για την καλύτερη συνεργασία μεταξύ των πελατών, των προμηθευτών και όλων των διαπραγματευόμενων με την επιχείρηση ή τον οργανισμό με απώτερο σκοπό την επίτευξη των επιδιωκόμενων κάθε φορά αποτελεσμάτων. Οι διαπραγματευτικές δεξιότητες είναι σημαντικές για την επιτυχία μιας επιχείρησης και ταυτόχρονα αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι των καθημερινών καθηκόντων ενός διευθυντού ή ενός στελέχους. Επίσης, έχει ως σκοπό να:

 • Βοηθήσει τη δική μας πλευρά να επικοινωνεί αποτελεσματικά με τους ανθρώπους της άλλης πλευράς
 • Αντιλαμβανόμαστε τις απαιτήσεις, τις ανάγκες, τις επιθυμίες και πιθανόν, τις βρώμικες τακτικές της άλλης πλευράς
 • Γνωρίζουμε επαρκώς τους κανόνες και τις πρακτικές της διαπραγμάτευσης με αρχές και να τις εφαρμόζουμε
 • Είμαστε κατάλληλα προετοιμασμένοι για κάθε διαπραγμάτευση
 • Γνωρίσουμε το διαπραγματευτικό μας στυλ, κ.λπ.

Η Ενότητα «Διαπραγματευτικές Δεξιότητες» θα συμβάλλει (άμεσα ή έμμεσα) στη βελτίωση των δεξιοτήτων και των συμπεριφορών των στελεχών της επιχείρησης που διαπραγματεύονται για λογαριασμό της. Οι επιτυχημένες διαπραγματεύσεις θα βελτιώσουν τις ψυχοκινητικές στάσεις του διαπραγματευτή και θα τον κάνουν να πιστέψει στον εαυτό του. Βασιζόμενη πάνω στις υπάρχουσες γνώσεις, την εμπειρία και τις συμπεριφορές των υπευθύνων, η παρούσα διδακτική ενότητα συμβάλλει στη βελτίωση των δεξιοτήτων των συμμετεχόντων μέσω:

 • Της βελτίωσης των ανθρωπίνων σχέσεων εντός ή/και εκτός της επιχείρησης
 • Της βελτίωση της αποτελεσματικότητας στις διαπραγματεύσεις τους σε μία προσπάθεια κτισίματος της φήμης τους ως διαπραγματευτές
 • Της απόκτησης των κατάλληλων αντανακλαστικών σε ότι αφορά τη διαπραγματευτική τακτική της άλλης πλευράς
 • Της απόκτησης της γνώσης σχετικά με το πώς να ξεπερνούν το αδιέξοδο και να μην καίνε γέφυρες
 • Της σωστής διαχείρισης του χρόνου που έχουν στη διάθεσή τους (ο χρόνος είναι χρήμα!)
 • Της παροχής ανατροφοδότησης προς τη διοίκηση και την αναζήτηση πληροφοριών χρήσιμων για την πορεία της διαπραγμάτευσης
 • Της αρτιότερης προετοιμασίαςκαι οργάνωσης του επικεφαλής αλλά και της διαπραγματευτικής ομάδας
 • Της διατήρησης και προώθηση της εταιρικής εικόνας
 • Της αξιοποίησης των εικονικών καταστάσεων που δίνονται στις μελέτες περίπτωσης
 • Της αντίστασης στην πίεση της άλλης πλευράς
 • Της άριστης συνεργασίας των μελών που αποτελούν την διαπραγματευτική ομάδα
 • Της αναγνώρισης αδύναμων επικοινωνιακών σημάτων που πιθανόν να εκπέμπει η άλλη πλευρά
 • Της αξιολόγησης των κινδύνων στις οποίες εκτίθεται η εταιρική εικόνα από τις αποτυχημένες διαπραγματεύσεις
 • Του κτισίματος και της διατήρησης καλών σχέσεων με την άλλη πλευρά στις επαναλαμβανόμενες διαπραγματεύσεις
 • Της παρακολούθησης και της κατανόησης των εξελίξεων και των σύγχρονων εργαλείων που εμφανίζονται στις διαπραγματεύσεις.

ΙΙ. Προσωπική Ανάπτυξη – Βελτίωση Δεξιοτήτων (Διάρκεια 2 μήνες/ 20 ώρες/ 0,77 ECTS)

Σκοπός της παρούσας διδακτικής ενότητας είναι να εφοδιάσει τους εργαζομένους με τις πρακτικές εκείνες οι οποίες είναι χρήσιμες για την εργασία τους και για την καριέρα τους. Δεν περιορίζεται μόνο στους εργαζόμενους, αλλά καλύπτει όλους εκείνους που επιδιώκουν την αυτοβελτίωση ώστε να είναι σε θέση να αξιοποιήσουν κάθε μελλοντική ευκαιρία σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο.

Όλοι οι εργαζόμενοι και τα στελέχη των επιχειρήσεων και οργανισμών μπορούν να βελτιώσουν θεαματικά την απόδοσή τους εφ’ όσον βελτιώσουν ορισμένες βασικές δεξιότητες, όπως την παρακίνηση των συνεργατών τους και την παροχή αποτελεσματικής υποστήριξής τους, ώστε να επιτύχουν την βελτίωση τυχόν χαμηλών επιδόσεων, τη διαμόρφωση μιας ικανοποιητικής κουλτούρας, την ανάπτυξη της ικανότητας να επιλύουν προβλήματα και να λαμβάνουν τεκμηριωμένες και γρήγορες αποφάσεις, αλλά και να δημιουργούν περιβάλλον ενίσχυσης και ανάπτυξης της δημιουργικής σκέψης. Βασιζόμενη πάνω στις υπάρχουσες γνώσεις, την εμπειρία και τις συμπεριφορές των υπευθύνων, η παρούσα διδακτική ενότητα συμβάλλει στη βελτίωση των δεξιοτήτων των συμμετεχόντων μέσω:

 • Της προετοιμασίας τους ώστε να δεχθούν και να συμπεριλάβουν στο πρόγραμμά τους και την προσωπική βελτίωση
 • Της οργάνωσης των ενεργειών που απαιτούνται για την διάθεση του απαραίτητου χρόνου για την προσωπική τους βελτίωση
 • Της απόκτησης των κατάλληλων αντανακλαστικών ώστε να εντοπίζουν κάθε φορά τις δεξιότητες και τις συμπεριφορές που απαιτούν βελτίωση
 • Της απόκτησης της απαραίτητης γνώσης σχετικά με το όφελος που αναμένεται αν προκύψει από την βελτίωση σε κάποιους τομείς της ζωής τους
 • Της ανατροφοδότησης προς τη διοίκηση και τους προϊσταμένους τους σχετικά με τις ενέργειες που έγιναν για την αυτοβελτίωσή τους
 • Της επίλυσης προβλημάτων και της λήψης αποφάσεων: ορθολογική διαδικασία
 • Της δημιουργικής σκέψης: των εμποδίων και μεθόδων
 • Της δημιουργίας προσωπικού προγραμματισμού και αποτελεσματικής διαχείρισης του χρόνου
 • Της αποτελεσματικής ανάθεσης εργασιών και αρμοδιοτήτων
 • Της βελτίωσης της απόδοσης των συνεργατών και των υφισταμένων
 • Της προετοιμασίας και οργάνωσης της επικοινωνίας
 • Της αναγνώρισης δυνατών και αδύναμων σημείων του εαυτού τους
 • Της καλύτερης κατανόησης του ρόλου του κάθε εργαζόμενου

ΙΙΙ. Η Επαγγελματίας (Executive Assistant) Γραμματεύς (Διάρκεια 2 μήνες/ 20 ώρες/ 0,77 ECTS)

Η θέση της γραμματέως – Personal ή Administrative Assistant στο οργανόγραμμα της επιχείρησης, συνήθως βρίσκεται παραπλεύρως της θέσης του προϊσταμένου της. Η γραμματεύς στον 21ο  αιώνα δεν ασκεί μόνο καθήκοντα απλής δακτυλογραφίας, αρχειοθέτησης και διεκπεραίωσης κάποιων βασικών στοιχείων ή εγγράφων για λογαριασμό του προϊσταμένου της ή των διευθυντών στους οποίους αναφέρεται. Αντίθετα, χειρίζεται περισσότερα και πολύ πιο υπεύθυνα θέματα και καλύπτει πολλούς τομείς στο χώρο της εργασίας. Σκοπός της παρούσας διδακτικής ενότητας είναι να καταδείξει πως μπορούν οι επιχειρήσεις ή οι οργανισμοί να αξιοποιήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις διοικητικές και τις οργανωτικές ικανότητες των γραμματέων τους τις οποίες είχαν αγνοήσει στο παρελθόν. Σήμερα, οι γραμματείς έχουν πολλές γνώσεις, δεξιότητες, ικανότητες και συμπεριφορές σε σχέση με το παρελθόν. Απευθύνεται κυρίως σε Executive Assistants, Executive Secretaries και Administrative assistants.

Παρακολουθώντας την ενότητα «Η Επαγγελματίας (Executive Assistant) Γραμματεύς» οι γραμματείς θα αποκτήσουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες, τις ικανότητες, τις συμπεριφορές, τα εργαλεία  και τις τεχνικές οι οποίες απαιτούνται ώστε να γίνουν πιο αποτελεσματικές στην εργασία τους. Θα ενισχύσουν ακόμη περισσότερο τις διαπροσωπικές τους ικανότητες και θα κτίζουν μακροχρόνιες επαγγελματικές σχέσεις με όλους τους εργαζόμενους οι οποίοι φθάνουν στο γραφείο τους επιζητώντας μία συνάντηση με τον προϊστάμενό της. Βασιζόμενη πάνω στις υπάρχουσες γνώσεις, την εμπειρία και τις συμπεριφορές των υπευθύνων, η παρούσα διδακτική ενότητα συμβάλλει στη βελτίωση των δεξιοτήτων των συμμετεχόντων μέσω:

 • Της καλύτερης προετοιμασίας, προγραμματισμού και οργάνωσης του χώρου τους
 • Της απόκτησης των κατάλληλων αντανακλαστικών ώστε να χειρίζονται δύσκολες καταστάσεις
 • Της απόκτησης της γνώσης σχετικής με τη διαχείριση απαιτητικών πωλητών, επισκεπτών και εργαζομένων
 • Της διαχείρισης του χρόνου του δικού τους, αλλά και των διευθυντών με τους οποίους συνεργάζονται
 • Της απαραίτητης σιγουριάς στην επίλυση διαφόρων προβλημάτων και της λήψης δύσκολων αποφάσεων
 • Της ανατροφοδότησης προς τη διοίκηση ή/και τα στελέχη με τα οποία συνεργάζονται
 • Της υιοθέτησης προσωπικών στόχων και της ανάπτυξης ενός επαγγελματικού σχεδίου
 • Της ενδυνάμωσης και της ενίσχυσης του ρόλου τους ως γραμματείς
 • Της διατήρησης και προώθησης της εταιρικής εικόνας
 • Της κριτικής σκέψης σε δύσκολες καταστάσεις και της άμεσης ανταπόκρισης στην επίλυση των διαφόρων προβλημάτων που καταλήγουν στο γραφείο τους
 • Της προετοιμασίας και οργάνωσης της επικοινωνίας ώστε να γίνονται περισσότερο πειστικοί
 • Της αναγνώρισης των δυνατών και αδύναμων σημείων τους
 • Της ανάληψης της ευθύνης όταν και όπου αυτό απαιτείται
 • Της διαχείρισης των σχέσεων με τα ΜΜΕ κατά την διάρκεια μιας κρίσης
 • Του σχεδιασμού της προσωπικής τους ανάπτυξης.

IV. Η Διαχείριση του Χρόνου (Time Management) (Διάρκεια 2 μήνες/ 20 ώρες/ 0,77 ECTS)

Η Διδακτική Ενότητα “Η Διαχείριση του Χρόνου” έχει σκοπό να τονίσει τη σημασία του χρόνου στη ζωή μας. Η επιτυχία μας ή η αποτυχία μας σ’ αυτόν τον κόσμο εξαρτάται κατά ένα μεγάλο ποσοστό από τον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε το διαθέσιμο χρόνο μας. Η έλλειψη ή η κακή χρήση του χρόνου είναι μία από τις αιτίες του άγχους. Αν αξιοποιήσουμε σωστά το χρόνο μας, είναι πολύ πιθανόν να καταφέρουμε να μειώσουμε ή/και να συνεργαστούμε ικανοποιητικά με το άγχος.

Ο περιορισμός ή ελαχιστοποίηση οποιασδήποτε παρέμβασης των χρονοκλεπτών που υπάρχουν στον εργασιακό χώρο αποτελεί ζήτημα υψίστης σημασίας για κάθε εργαζόμενο σε μία επιχείρηση ή έναν οργανισμό. Αυτός ο στόχος επιτυγχάνεται μέσω της βελτίωσης των δεξιοτήτων των στελεχών που θα παρακολουθήσουν το πρόγραμμα. Βασιζόμενη πάνω στις υπάρχουσες γνώσεις, την εμπειρία και τις συμπεριφορές των υπευθύνων, η παρούσα διδακτική ενότητα συμβάλλει στη βελτίωση των δεξιοτήτων των συμμετεχόντων μέσω:

 • Της καλύτερης δυνατής προετοιμασίας και οργάνωσης για τη συμμετοχή σε μία σύσκεψη
 • Της απόκτησης των κατάλληλων αντανακλαστικών ώστε να αντιδρούν στην περίπτωση που ένας απρόσμενος ‘επισκέπτης’ τους διακόπτει από μία σημαντική εργασία που κάνουν
 • Της αντίστασης στον πειρασμό να μιλάνε με τις ώρες στο τηλέφωνο χωρίς να υπάρχει κάποιο όφελος για τους ίδιους ή την επιχείρηση
 • Της απόκτησης γνώσης σχετικής με το πώς να αντιδρούν και να λένε ‘ΟΧΙ’ στον προϊστάμενο όταν ήδη τους ζητάει πολλά
 • Της διαχείρισης και καλύτερης αξιοποίησης της αναμονής έξω από κάποιο γραφείο ή σε μία ουρά
 • Της ανατροφοδότησης προς την διοίκηση και όλους τους εργαζόμενους για τα επείγοντα και σημαντικά θέματα τα οποία πρέπει να γίνουν πρώτα
 • Της υιοθέτησης και υλοποίησης προσωπικών και επαγγελματικών στόχων
 • Της αξιοποίησης του Ημερήσιου Κύκλου Ενέργειας
 • Της αναγνώρισης δυνατών και αδύναμων σημείων του εαυτού τους στη διαχείριση χρόνου
 • Της χρήσης της τεχνολογίας για την καλύτερη διαχείριση του χρόνου των συμμετεχόντων
 • Της βελτίωσης της επικοινωνίας στον εργασιακό χώρο

V. H Διαχείριση του Άγχους (Stress Management) (Διάρκεια 2 μήνες/ 20 ώρες/ 0,77 ECTS)

Η παρούσα Διδακτική Ενότητα έχει σκοπό να αναλύσει τα συμπτώματα του άγχους, τις πηγές του και να συμβάλλει με εφικτές προτάσεις και ιδέες στη μείωση της έντασης από το άγχος και να προτείνει μεθόδους συνεργασίας με αυτό, οι οποίες θα βοηθήσουν τους ανθρώπους να ελέγξουν το επίπεδό του και να βελτιώσουν την ποιότητα της ζωής τους.

Ο ειδικός σχεδιασμός του προγράμματος, ο τρόπος διδασκαλίας, οι πρακτικές εφαρμογές, οι ασκήσεις, η ανταλλαγή απόψεων, τα πραγματικά περιστατικά και οι μέθοδοι που αναλύονται, καθιστούν το πρόγραμμα αυτό απαραίτητο για κάθε άνθρωπο και ταυτόχρονα, δίνει την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να ακούσουν ιδέες, τις οποίες αν εφαρμόσουν, είναι πιθανόν να καταφέρουν να υπερνικήσουν το φαινόμενο του άγχους. Προσπαθούμε να περιορίσουμε ή/και να ελαχιστοποιήσουμε κάποια βλάβη ή άλλης επίπτωση που μπορεί να έχει το άγχος στη ζωή ενός ανθρώπου. Αυτός ο στόχος επιτυγχάνεται μέσω της βελτίωσης των δεξιοτήτων των συμμετεχόντων. Βασιζόμενη πάνω στις υπάρχουσες γνώσεις, την εμπειρία και τις συμπεριφορές των υπευθύνων, η παρούσα διδακτική ενότητα συμβάλλει στη βελτίωση των δεξιοτήτων διαχείρισης άγχους των συμμετεχόντων μέσω:

 • Της καλύτερης οργάνωση του χρόνου τους
 • Της απόκτησης των κατάλληλων αντανακλαστικών ώστε να αποφεύγουν τους χώρους που υπάρχουν συγκρούσεις και μπορεί να κλιμακωθούν σε δυσάρεστα ύψη
 • Την αντίστασης στην πίεση των διευθυντών με το να ενδίδουμε σε υπερβολικές και αλληλοσυγκρουόμενες απαιτήσεις
 • Την απόκτηση της γνώσης σχετικής με το πώς να δίνουμε προτεραιότητες σε σημαντικές και επείγουσες εργασίες
 • Τη διαχείριση της χρονικής περιόδου που αναγκαστικά υπάρχει άγχος στη ζωή μας, π.χ. δυσάρεστα γεγονότα
 • Την συνεχή ανατροφοδότηση προς τη διοίκηση σχετική με την εξέλιξη των εργασιών που έχουμε αναλάβει να φέρουμε σε πέρας
 • Την κατανόηση της κουλτούρας της επιχείρησης και της συνεργασίας μας με αυτήν
 • Την αποδοχή και τη συνεργασία με τις εισαγόμενες στην επιχείρηση αλλαγές
 • Τη διατήρηση των καλών εργασιακών συνηθειών οι οποίες δεν μας δημιουργούν άγχος
 • Την αναγνώριση των δυνατών και των αδύναμων σημείων του εαυτού μας
 • Την καλύτερη δυνατή επικοινωνία μέσα στην επιχείρηση ή το περιβάλλον στο οποίο ζούμε
 • Την απαιτούμενη προσοχή και φροντίδα του τρόπου ζωής μας, π.χ. διατροφή, ύπνος, αναψυχή, κ.λπ.

VI. Η Διαδοχή στις Οικογενειακές Επιχειρήσεις (Διάρκεια 2 μήνες/ 20 ώρες/ 0,77 ECTS)

Η παρούσα διδακτική ενότητα αποτελεί έναν πρακτικό οδηγό για τις οικογενειακές επιχειρήσεις και τους επαγγελματικούς συμβούλους. Θα βοηθήσει όλους αυτούς στη δημιουργία και τη διαχείριση των σχέσεων, οι οποίες θα με τη σειρά τους θα βοηθήσουν τις οικογενειακές επιχειρήσεις να επιλύσουν αποτελεσματικά τις τριβές και τα προβλήματα που τις απασχολούν, να σχεδιάσουν το μέλλον τους, να γεφυρώσουν το χάσμα που χωρίζει τις γενιές, να αξιοποιήσουν τη βοήθεια των εξωτερικών συνεργατών, να προετοιμάσουν τους κληρονόμους για την διαδοχή, τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό και να ασχοληθούν αποτελεσματικά με την αλλαγή αυτή.

Ο ειδικός σχεδιασμός της ενότητας «Η Διαδοχή στις Οικογενειακές Επιχειρήσεις», η διδασκαλία, οι πρακτικές εφαρμογές που αναφέρονται σ’ αυτό, οι ασκήσεις, η συζήτηση μεταξύ των καταρτιζομένων, τα case studies και οι απαντήσεις σε σχόλια και ερωτήσεις καθιστούν το πρόγραμμα μια ευχάριστη μαθησιακή εμπειρία για όλους. Προσπαθούμε με κάθε τρόπο να περιορίσουμε ή  να ελαχιστοποιήσουμε οποιασδήποτε πιθανή βλάβη ή άλλη επίπτωση μπορεί να έχει η διαδοχή στη φήμη και τη δημόσια εικόνα της επιχείρησης που μεταφέρεται από τη μία γενιά στην άλλη. Αυτός ο στόχος επιτυγχάνεται μέσω της βελτίωσης των δεξιοτήτων των στελεχών που θα κληθούν να συζητήσουν και να διαχειριστούν μια μελλοντική μεταβίβαση της επιχείρησης. Βασιζόμενη πάνω στις υπάρχουσες γνώσεις, την εμπειρία και τις συμπεριφορές των υπευθύνων, η παρούσα διδακτική ενότητα συμβάλλει στη βελτίωση των δεξιοτήτων των συμμετεχόντων μέσω:

 • Της κατάλληλης προετοιμασίας για τη διαδοχή, τόσο από την πλευρά του ιδρυτή – ιδιοκτήτη της επιχείρησης όσο και της διάδοχης κατάστασης
 • Της καλύτερης δυνατής οργάνωσης της διαδοχής από όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές
 • Της απόκτησης των κατάλληλων αντανακλαστικών ως οικογένεια ώστε να γίνει όσο γίνεται καλύτερα η μεταβίβαση της επιχείρησης χωρίς κλυδωνισμούς και δυσάρεστες συνέπειες για την εικόνα της στην αγορά
 • Της απόκτησης γνώσης σχετικής με την μεταβίβαση και τη διαδοχή της επιχείρησης
 • Της σωστής διαχείρισης της μεταβατικής χρονικής περιόδου μετά την διαδοχή
 • Της συνεχούς ανατροφοδότησης της διοίκησης και των υποψηφίων διαδόχων ώστε να είναι όλοι ενήμεροι και να ελαχιστοποιηθούν οι μεταξύ τους τριβές
 • Της διατήρησης και προώθησης της εταιρικής εικόνας μετά την διαδοχή
 • Της αναγνώρισης της ύπαρξης δυνατών και αδύναμων σημείων τόσο από την πλευρά του ιδρυτή – κατόχου της επιχείρησης όσο και από την πλευρά των διαδόχων ή του διαδόχου
 • Της αποδοχής του εξωτερικού συμβούλου ο οποίος θα συντονίσει τις ενέργειες για τη διαδοχή.