Ανθρωπιστικές Σπουδές – Ανθρώπινο Δυναμικό

Εισαγωγή

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ-ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ» διαρθρώνεται σε τρεις αυτοτελείς  διδακτικές/ θεματικές ενότητες, διάρκειας τριών, δύο και δύο μηνών αντίστοιχα, που αποτελούν βασικούς πυλώνες της επιτυχημένης λειτουργίας και ανάπτυξης μιας οργάνωσης/ επιχείρησης. Μέσα από τις επιμέρους ενότητες, διερευνάται η διαχείριση των ανθρώπινων πόρων, εστιάζοντας στη σημασία της ανάπτυξης, κατάρτισης και διαχείρισης του προσωπικού. Εξετάζεται επίσης, η διαδικασία αξιολόγησης της απόδοσης των εργαζομένων, ως ένα κρίσιμο εργαλείο για την ανάπτυξη των ικανοτήτων και την ενίσχυση της αποτελεσματικότητάς τους. Τέλος, μελετάται η διαχείριση κρίσεων, αναδεικνύοντας στρατηγικές και τεχνικές για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων καταστάσεων με αποτελεσματικότητα και ευελιξία. Απώτερος σκοπός του Προγράμματος, είναι η ενίσχυση των δεξιοτήτων των συμμετεχόντων και η εξοικείωσή τους με τις πρακτικές που απαιτούνται για την αποτελεσματική διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού και την αντιμετώπιση προκλήσεων που προκύπτουν στον επαγγελματικό χώρο.

Επιμέρους Διδακτικές Ενότητες

Ι. Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων (Διάρκεια 3 μήνες/ 60 ώρες/ 2,31 ECTS)

Σκοπός της διδακτικής Ενότητας είναι να βοηθήσει τους επιμορφούμενους και τα στελέχη που θα την παρακολουθήσουν να κάνουν το σωστό σχεδιασμό, τις σωστές επιλογές και την αντικειμενική αξιολόγηση των εργαζομένων, να διαβλέπουν με ακρίβεια τις πιθανότητες παραμονής τους στην επιχείρηση και να βοηθήσουν τους νεοπροσληφθέντες να αναπτυχθούν προσωπικά και επαγγελματικά, ούτως ώστε να ενταχθούν ευκολότερα στην κουλτούρα της επιχείρησης ή του οργανισμού. Αποβλέπει επίσης, στην καλύτερη αξιολόγηση της απόδοσης των εργαζομένων και την παροχή κινήτρων μέσα από αντικειμενικά συστήματα αμοιβών. Εν ολίγοις, στοχεύει στην κατανόηση και εξοικείωση των επιμορφούμενων σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο με τη Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων. Είναι δε, σχεδιασμένη σε βαθμό υψηλών απαιτήσεων και απόλυτα προσαρμοσμένη στο πλαίσιο των αναγκών και των συνθηκών της σημερινής πραγματικότητας του Τμήματος των Ανθρωπίνων Πόρων μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού.

Ο μεγαλεπήβολος στόχος της βελτιστοποίησης της απόδοσης του Τμήματος Ανθρωπίνων Πόρων μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού, επιτυγχάνεται μέσω της βελτίωσης των δεξιοτήτων των διευθυντών, των στελεχών και των υπευθύνων ανθρώπινου δυναμικού οι οποίοι θα κληθούν να αντιμετωπίσουν  – διαχειριστούν προβλήματα που δημιουργούνται από τη συνύπαρξη ανθρώπων – εργαζομένων είτε στον ίδιο χώρο ή ακόμα και απομακρυσμένων εργαζομένων. Βασιζόμενη στις υπάρχουσες γνώσεις, την εμπειρία  και τις συμπεριφορές των υπευθύνων διοίκησης εργαζομένων, η παρούσα διδακτική ενότητα συμβάλλει στη βελτίωση των ακόλουθων δεξιοτήτων/ικανοτήτων:

 • Προετοιμασία και οργάνωση υπεύθυνης ανταπόκρισης σε ένα πρόβλημα που έχει προκύψει
 • Απόκτηση των κατάλληλων αντανακλαστικών ως υπεύθυνοι του τμήματος ανθρωπίνων πόρων για τον έγκαιρο σχεδιασμό του αριθμού των εργαζομένων που απαιτούνται
 • Αντίσταση στην πίεση των διαφόρων πλευρών για την πρόσληψη ημετέρων
 • Απόκτηση γνώσης σχετικά με το πώς να οργανωθεί καλύτερα μια πρόσληψη ενός εργαζόμενου
 • Διαχείριση της απόδοσης των εργαζομένων ώστε να αποφευχθούν οι οπισθοδρομήσεις από τη στιγμή που πετύχαμε ένα ικανοποιητικό επίπεδο αποδοτικότητας
 • Ανατροφοδότηση προς τη διοίκηση και τους εργαζόμενους σχετική με την απόδοσή τους
 • Ενδυνάμωση και ενίσχυση του ρόλου του υπευθύνου ανθρώπινου δυναμικού
 • Διατήρηση και προώθηση της εταιρικής εικόνας
 • Σχεδιασμός της συνέντευξης για την πρόσληψη νέων εργαζομένων
 • Προετοιμασία και οργάνωση της υποδοχής των νέων στην επιχείρηση
 • Αναγνώριση αδύναμων σημείων των εργαζομένων και ενίσχυσή τους με συνεχή εκπαίδευση
 • Αξιολόγηση της απόδοσης όσο γίνεται πιο αντικειμενικά
 • Διαχείριση της μειωμένης απόδοσης των εργαζομένων με την εισαγωγή των κατάλληλων πολιτικών
 • Κατανόηση των προσαρμοσμένων εργαλείων επικοινωνίας μέσα στην επιχείρηση
 • Εγκαθίδρυση συστημάτων αμοιβών, κ.λπ.

ΙΙ. Αξιολόγηση της Απόδοσης Εργαζομένων (Διάρκεια 2 μήνες/ 20 ώρες/ 0,77 ECTS)

Κάθε σύγχρονη επιχείρηση έχει συστήματα ελέγχων και αξιολόγησης. Η απόδοση των εργαζομένων γίνεται για μισθολογικές αναπροσαρμογές, προαγωγές, ανάθεση επιπλέον καθηκόντων και εντοπισμό των εκπαιδευτικών αναγκών. Ο επιτυχημένος ηγέτης – διευθυντής αναγνωρίζει το γεγονός ότι ένα ευέλικτο σύστημα αξιολόγησης της απόδοσης θα συνδέσει αποτελεσματικά τους επιχειρηματικούς στόχους αλλά και τους προσωπικούς στόχους των εργαζομένων. Ένα τέτοιο σύστημα θα ενισχύσει και θα ενδυναμώσει το πρόγραμμα ανάπτυξης των εργαζομένων και θα συμβάλλει στην βελτίωση της αποτελεσματικότητας της επιχείρησης ή του οργανισμού. Η παρούσα διδακτική ενότητα στοχεύει στη βελτίωση της απόδοσης των εργαζομένων ως αποτέλεσμα της αξιολόγησης. Η βελτιωμένη αυτή απόδοση θα βοηθήσει την επιχείρηση να υλοποιήσει τους στόχους της. Η επίτευξη των στόχων άμεσα ή έμμεσα μεταφράζεται σε βελτιωμένα αποτελέσματα για την επιχείρηση. Οι τεχνικές και οι μέθοδοι που αναπτύσσονται θα δώσουν την δυνατότητα στους συμμετέχοντες να υιοθετήσουν τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα και να τις εφαρμόσουν στην επιχείρηση ή τον οργανισμό. Θα τους βοηθήσει να κάνουν αντικειμενικές αξιολογήσεις, ούτως ώστε να καταστήσουν το σύστημα λειτουργικό και χρήσιμο για την επιχείρηση.

Ο στόχος της βελτιστοποίησης της διαδικασίας της αξιολόγησης της απόδοσης των εργαζομένων, επιτυγχάνεται με την υιοθέτηση ξεκάθαρων και επιτεύξιμων στόχων για τους εργαζόμενους, συνδεδεμένων με το σχέδιο για την ανάπτυξή τους. Βασιζόμενη στις υπάρχουσες γνώσεις, την εμπειρία και τις συμπεριφορές των υπευθύνων η παρούσα διδακτική ενότητα συμβάλλει στη βελτίωση των δεξιοτήτων/ικανοτήτων των συμμετεχόντων:

 • Με την υιοθέτηση αναπτυξιακών σχεδίων για την καριέρα τους
 • Με την αύξηση της παραγόμενης εργασίας από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς
 • Συμβάλλοντας στην ευθυγράμμιση των προσπαθειών διευθυντών και εργαζομένων
 • Με την κατανόηση της διαδικασίας της αξιολόγησης της απόδοσης
 • Με τον σχεδιασμό αυτής της διαδικασίας
 • Με τη συνάντηση προϊσταμένου και υφισταμένων πριν από την επίσημη αξιολόγηση
 • Με την ανατροφοδότηση για τον εργαζόμενο για τα αποτελέσματα της αξιολόγησής του
 • Με την ενημέρωση της διοίκησης σχετικά με τα επίπεδα απόδοσης των εργαζομένων
 • Διατήρηση και προώθηση της εταιρικής εικόνας
 • Με την παροχή εποικοδομητικής κριτικής στον εργαζόμενο
 • Με την δίκαιη συζήτηση παρελθούσης ή/και μειωμένης απόδοσης του εργαζόμενου
 • Με τον εντοπισμό των εκπαιδευτικών αναγκών των εργαζομένων
 • Με την τεκμηριωμένη άποψη για δίκαιες και αξιοκρατικές προαγωγές των εργαζομένων
 • Με την σωστή διαχείριση των δύσκολων εργαζομένων
 • Κατανόηση των σύγχρονων συστημάτων και εργαλείων για αντικειμενικές αξιολογήσεις

ΙΙΙ. Η Διαχείριση των Κρίσεων (Διάρκεια 2 μήνες/ 20 ώρες/ 0,77 ECTS)

Το σύγχρονο Crisis Management (Η Διαχείριση Κρίσεων) αναπτύχθηκε από την ανάγκη του ελέγχου των συνεπειών καταστροφικών ή οδυνηρών καταστάσεων για μια επιχείρηση ή έναν οργανισμό. Θα πρέπει ως διαχείριση να παραμείνει ανεξάρτητη από το περιεχόμενο της κρίσης. Για κάποιες επιχειρήσεις ή οργανισμούς είναι απαραίτητο να έχουν καταστρώσει εκ των προτέρων κάποια σχέδια για να διασφαλίσουν όχι μόνο τη συνέχεια των εργασιών τους αλλά, και την ελαχιστοποίηση των συνεπειών μιας μικρής σε έκταση ή μεγαλύτερης σε συνέπειες κρίσης. Στην εν λόγω διδακτική ενότητα αναλύονται, με άμεσο τρόπο κάποιοι από τους λόγους για τους οποίους συμβαίνουν οι κρίσεις και προτείνονται λύσεις για την καλύτερη διαχείρισή τους τόσο πριν και κατά την διάρκεια του γεγονότος, όσο και μετά το συμβάν.

Στόχος της Διδακτικής ενότητας είναι ο περιορισμός ή η ελαχιστοποίηση οποιασδήποτε βλάβης ή άλλης επίπτωσης στη φήμη και την δημόσια εικόνα της επιχείρησης. Αυτός ο στόχος επιτυγχάνεται μέσω της βελτίωσης των δεξιοτήτων των στελεχών που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν – διαχειριστούν μια ενδεχόμενη κρίση. Βασιζόμενη στις υπάρχουσες γνώσεις, την εμπειρία και τις συμπεριφορές των υπευθύνων και η παρούσα διδακτική ενότητα συμβάλλει στη βελτίωση των ακόλουθων δεξιοτήτων:

 • Προετοιμασία και οργάνωση συλλογικής ανταπόκρισης σε μια κατάσταση κρίσης
 • Απόκτηση των κατάλληλων αντανακλαστικών ως οργανισμός
 • Αντίσταση στην πίεση των δημοσιογράφων
 • Απόκτηση γνώσης σχετικά με το πώς να τερματιστεί μια κρίση
 • Διαχείριση της χρονικής περιόδου μετά την κρίση
 • Ανατροφοδότηση για την διοίκηση και τους εργαζόμενους
 • Κατανόηση της λειτουργίας των ΜΜΕ σε περίοδο κρίσης
 • Ενδυνάμωση του ρόλου του Εκπροσώπου Τύπου (Spokesperson)
 • Διατήρηση και προώθηση της εταιρικής εικόνας
 • Αντίσταση στην πίεση των δημοσιογράφων
 • Προετοιμασία και οργάνωση της επικοινωνίας σε περίπτωση κρίσης
 • Αναγνώριση αδύναμων επικοινωνιακών σημάτων
 • Αξιολόγηση των κινδύνων στις οποίες εκτίθεται η εταιρική εικόνα
 • Διαχείριση των σχέσεων με τα ΜΜΕ κατά την περίοδο κρίσης
 • Κατανόηση των προσαρμοσμένων εργαλείων επικοινωνίας στην περίοδο κρίσης