Χρηματοοικονομικά και Διοίκηση με Σύγχρονες Εφαρμογές στην Υγεία

Εισαγωγή

Το Επιμορφωτικό Πρόγραμμα “Χρηματοοικονομικά και Διοίκηση με Σύγχρονες Εφαρμογές στην Υγεία”, διαρθρώνεται σε έξι αυτοτελείς διδακτικές ενότητες, διάρκειας 3 μηνών εκάστη. Το Πρόγραμμα συνολικά, στοχεύει στην παροχή γνώσεων σε θέματα: λογιστικής οργάνωσης των μονάδων υγείας, οικονομικών της υγείας, χρηματοοικονομικής ανάλυσης και οικονομικής διαχείρισης υπηρεσιών υγείας, αξιολόγησης της απόδοσης και λειτουργίας των μονάδων υγείας, της διοίκησης του ανθρώπινου δυναμικού υπηρεσιών υγείας, της ηγεσίας και μάνατζμεντ στον τομέα της υγείας και οργάνωσης του τρόπου προμηθειών στο χώρο της Υγείας. Σε αυτό, παρουσιάζονται οι τελευταίες εξελίξεις στο χώρο της Χρηματοοικονομικής και των Προμηθειών, ενώ παράλληλα, και εκτός της εισαγωγής στις βασικές έννοιες στη χρηματοοικονομική στην Υγεία, γίνεται αναφορά στα βασικότερα προβλήματα και στους περιοριστικούς παράγοντες που αντιμετωπίζει σήμερα μια μονάδα υγείας με σκοπό την καλύτερη οργάνωση και βέλτιστη λειτουργία της. Στόχος είναι οι εκπαιδευόμενοι να έχουν μια ολοκληρωμένη και σφαιρική αντίληψη για το αντικείμενο της Χρηματοοικονομικής και των Προμηθειών στην Υγεία και να είναι σε θέση να διαχειριστούν και να λειτουργήσουν σε πολλές περιπτώσεις βασικά θέματα που έχουν να αντιμετωπίσουν στο χώρο της εργασίας τους.

Επιμέρους Διδακτικές Ενότητες

Ι. Γενικά Θέματα Λογιστικής Οργάνωσης και Διαχείρισης Μονάδων Υγείας

Η Διδακτική Ενότητα “Γενικά Θέματα Λογιστικής Οργάνωσης και Διαχείρισης Μονάδων Υγείας”, έχει στόχο τη παροχή γνώσεων σε θέματα: λογιστικής οργάνωσης των μονάδων υγείας, οικονομικών της υγείας, χρηματοοικονομικής ανάλυσης και οικονομικής διαχείρισης υπηρεσιών υγείας, αξιολόγησης της απόδοσης και λειτουργίας των μονάδων υγείας, της διοίκησης του ανθρώπινου δυναμικού υπηρεσιών υγείας, της ηγεσίας και μάνατζμεντ στον τομέα της υγείας αλλά και του γενικότερου κλίματος των μονάδων υγείας

ΙΙ. Διοίκηση Μονάδων Υγείας με χρήση Πληροφοριακών Συστημάτων

Η Διδακτική Ενότητα “Διοίκηση Μονάδων Υγείας με χρήση Πληροφοριακών Συστημάτων” έχει σκοπό αφενός να εξοικειώσει τους συμμετέχοντες με τις βασικές αρχές της διοίκησης τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο, ενώ παράλληλα θα γίνει αναφορά στα Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας, η εισαγωγή στο περιβάλλον τους, η μελέτη της έννοιας και της εφαρμογής τους, καθώς και η ανάπτυξή τους με επιμέρους στόχους, όπου μπορούν δυνητικά να συμβάλλουν στη χάραξη προληπτικής πολιτικής.

ΙΙΙ. Διοίκηση Προμηθειών και Διαχείριση Προϊόντων στις Υπηρεσίες Υγείας

Η Διδακτική Ενότητα  “Διοίκηση Προμηθειών και Διαχείριση Προϊόντων στις Υπηρεσίες Υγείας” έχει στόχο να δείξει  στους συμμετέχοντες ότι η διαχείριση προμηθειών είναι υπεύθυνη για την επίβλεψη όλων των διαδικασιών που εμπλέκονται στην απόκτηση των προϊόντων, υλικών, αγαθών και υπηρεσιών που απαιτούνται για αποτελεσματικές επιχειρηματικές λειτουργίες. Παράλληλα η διαχείριση των προμηθειών διασφαλίζει ότι όλα τα είδη και οι υπηρεσίες αποκτώνται σωστά, έτσι ώστε τα λειτουργίες και οι διαδικασίες να μπορούν να προχωρήσουν αποτελεσματικά και με επιτυχία.

IV. Nursing and Medical English

Η Διδακτική Ενότητα  “Nursing and Medical English”, έχει σκοπό τη βελτίωση των γνώσεων των Ιατρών/Νοσηλευτών σε θέματα της Ιατρικής/Nοσηλευτικής ορολογίας στην Αγγλική Γλώσσα καθώς και η βελτίωση των δεξιοτήτων επικοινωνίας τους στην Αγγλική γλώσσα, τόσο με ξενόγλωσσους συναδέλφους, καθώς και στην επικοινωνία τους με τους ασθενείς.

V. Εισαγωγή στη Διοίκηση Έργων (Project management)

Η Διδακτική Ενότητα “Εισαγωγή στη Διοίκηση Έργων (Project management)” ασχολείται με τη μελέτη και πρακτική της Διοίκησης Έργων (Project Management) με εφαρμογές στον χώρο της Υγείας, εξετάζοντας συνολικά ένα έργο από την απόφαση υλοποίησής του μέχρι την ολοκλήρωσή του. Παρουσιάζει τις μεθοδολογίες και προσεγγίσεις για την αξιολόγηση και επιλογή μεταξύ υποψηφίων έργων, καθώς τις πλέον κομβικές πτυχές της Διοίκησης Έργων όπως η Διαχείριση των Εμπλεκομένων (Συμμετόχων), η Διαχείριση του Φυσικού Αντικειμένου, η Διαχείριση Χρόνου και Κόστους και η Διαχείριση Κινδύνων.

VI. Χρηματοοικονομική Διοικητική με εφαρμογές στις Υπηρεσίες Υγείας

Η Διδακτική Ενότητα “Χρηματοοικονομική Διοικητική με εφαρμογές στις Υπηρεσίες Υγείας” έχει σκοπό να εφοδιάσει τα διοικητικά στελέχη των οργανισμών υγείας με τις απαραίτητες λειτουργικές γνώσεις για άμεση εφαρμογή στην χρηματοοικονομική διαχείριση. Η  εισαγωγική ενότητα περιγράφει τους χρηματοδοτικούς στόχους μιας σύγχρονης μονάδας υγείας σε συνάρτηση με το οικονομικό περιβάλλον εντός του οποίου λειτουργεί, ενώ στη συνέχεια αναπτύσσονται όλες οι αναγκαίες έννοιες που θα χρησιμοποιηθούν στην συνέχεια στα πλαίσια της πρακτικής της χρηματοοικονομικής διοίκησης.