Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων

Εισαγωγή

Το επιμορφωτικό Πρόγραμμα «ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» διαρθρώνεται σε τέσσερις αυτοτελείς  διδακτικές/ θεματικές ενότητες, διάρκειας τεσσάρων, τεσσάρων, τριών και τριών μηνών αντίστοιχα. Στο πλαίσιο της σύγχρονης χρηματοοικονομικής ανάλυσης, ο σκοπός του συγκεκριμένου προγράμματος προσανατολίζεται στο να προσφέρει τις θεωρητικές γνώσεις και την πιο σύγχρονη προσέγγιση της χρηματοοικονομικής επιστήμης ώστε οι συμμετέχοντες, τόσο σαν άτομα όσο και σαν στελέχη οργανισμών να πραγματοποιούν τις καλύτερες επενδυτικές αποφάσεις προς όφελος των ιδίων και των επιχειρήσεων στις οποίες απασχολούνται ή στοχεύουν να απασχοληθούν στο μέλλον, έχοντας προσθέσει με το πέρας αυτού του μαθήματος πολύτιμες γνώσεις στις μέχρι τώρα ικανότητές τους. Τo μάθημα αποσκοπεί στο να ενημερώσει αρχάριους αλλά και έμπειρους επαγγελματίες, οικονομικούς διευθυντές, στελέχη τραπεζών, νομικούς και manager για τα πλαίσια και την λειτουργία νέων και μη ευρέως γνωστών μορφών εταιρικής χρηματοδότησης, όπως π.χ. το crowdfunding, η κυμαινόμενη ασφάλεια, οι εξαγοράσιμες μετοχές κλπ., αλλά και να παρουσιάσει λύσεις για θέματα αιχμής που προκύπτουν από τα ομολογιακά δάνεια και νέες χρηματοδοτικές-νομικές πρακτικές. Ξεκινά γραμμικά από τις παραδοσιακές μορφές χρηματοδότησης και προοδευτικά ο συμμετέχων μπορεί να αποκομίσει πέρα από γνώσεις και πολύτιμα κριτήρια διάκρισης-επιλογής των μορφών χρηματοδότησης και ενημέρωση για τις πιο πρόσφατες εξελίξεις στον αντίστοιχο τομέα. Τελικό ζητούμενο είναι μια εμπεριστατωμένη γνώση και εποπτεία των σύγχρονων μορφών εταιρικής χρηματοδότησης αλλά και φαρέτρα λύσεων σε πιο εξειδικευμένα πεδία που απαιτούν θεσμική «τεχνολογία» αιχμής.
Η σκοπιμότητα έγκειται αφενός στην ενημέρωση ήδη έμπειρων στελεχών για νέες μορφές εταιρικής χρηματοδότησης με τις οποίες δεν είναι πολύ εξοικειωμένοι και η ανάδειξη προβληματικών που δεν έχουν σκεφτεί αφετέρου δε η εισαγωγή αρχάριων σπουδαστών στον κόσμο της εταιρικής χρηματοδότησης και ο εφοδιασμό τους με ένα σημαντικό πιστοποιητικό γνώσης.

Επιμέρους Διδακτικές Ενότητες

Ι. Χρηματοοικονομική Διοικητική για Στελέχη Επιχειρήσεων (Διάρκεια 4 μήνες/ 100 ώρες/ 3,85 ECTS)

Σκοπός της Διδακτικής Ενότητας είναι να αναλύσει τον κόσμο της χρηματοοικονομικής επιστήμης εξελίσσεται συνεχώς, και βάση αυτής της πραγματικότητας το πρόγραμμα επιδιώκει να προσφέρει προστιθέμενη αξία, εμπλουτίζοντας τους συμμετέχοντες με τέτοιο τρόπο ώστε να σχεδιάζουν, να υλοποιούν και να αναλαμβάνουν ορθές επιχειρηματικές αποφάσεις. Το Πρόγραμμα προσφέρει τις θεωρητικές πτυχές ώστε οι συμμετέχοντες τόσο σαν άτομα όσο και σαν στελέχη οργανισμών και επιχειρήσεων να πραγματοποιούν τις καλύτερες επενδυτικές επιλογές.

ΙΙ. Εφαρμοσμένη Χρηματοοικονομική με τη χρήση Microsoft Excel (Διάρκεια 4 μήνες/ 100 ώρες/ 3,85 ECTS)

Σκοπός Διδακτικής Ενότητας  είναι να προσφέρει ως συμπληρωματικά απαραίτητη πτυχή την εφαρμογή και τη μοντελοποίηση αυτών των αποφάσεων μέσω του κυριότερου εργαλείου που χρησιμοποιείται στον επιχειρηματικό τομέα, του Microsoft Excel. Μέσα από πληθώρα μοντέλων και ασκήσεων, οι συμμετέχοντες όταν ολοκληρώσουν το πρόγραμμα θα είναι σε θέση να χρησιμοποιούν έξυπνα και γρήγορα το Microsoft Excel αναλύοντας & αποτιμώντας χρηματοοικονομικά αξιόγραφα και συναφή προϊόντα (μετοχές, ομόλογα, παράγωγα συμβόλαια), επενδυτικές αποφάσεις καθώς και τους κινδύνους που απορρέουν από αυτές.

ΙΙΙ. Εκπόνηση Οικονομοτεχνικών Μελετών - Επενδυτικών Σχεδίων (Διάρκεια 3 μήνες/ 80 ώρες/ 3,08 ECTS)

Το Πρόγραμμα επίσης παρέχει μια ολοκληρωμένη και ευέλικτη εκπαίδευση και προσεγγίζει θεωρητικά και πρακτικά την τεχνική της σύνταξης – εκπόνησης Οικονοµοτεχνικών Μελετών καθώς και την χρηµατοδότηση – αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων όπως αυτή προβλέπεται στην πράξη από τους αναπτυξιακούς νόµους (Ν.2601/98, Ν.3299/2004, Ν.3908/11, Ν.4399/16) καθώς και από τον νέο αναπτυξιακό Ν.4887/2022.Σκοπός είναι επίσης οι εκπαιδευόμενοι να αποκτήσουν ολοκληρωμένες γνώσεις, άριστη πληροφόρηση και ικανότητα αντίληψης όλων των επιμέρους χαρακτηριστικών που διέπουν την κατάρτιση επενδυτικών σχεδίων, καθώς και τις μεθοδολογίες αξιολόγησης των επενδύσεων και των επιχειρησιακών προγραμμάτων.

IV. Corporate Finance and Law (Διάρκεια 3 μήνες/ 52 ώρες/ 2 ECTS)

Με ιδιαίτερη έμφαση στην επεξεργασία των παραγωγικών Επενδυτικών Σχεδίων που απευθύνονται στους αναπτυξιακούς νόμους καθώς και σε επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται με βάσει τις προδιαγραφές του νέου Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε. Σ. Π. Α.). Στόχος του εξ’ αποστάσεως προγράμματος είναι, συνεπώς, να παρέχει μια ολοκληρωμένη και ευέλικτη εκπαίδευση και να προσεγγίσει θεωρητικά και πρακτικά την τεχνική της σύνταξης – εκπόνησης Οικονοµοτεχνικών Μελετών καθώς και την χρηµατοδότηση – αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων.