Χρηματοοικονομικός Αλφαβητισμός και Χρηματοοικονομική Υπευθυνότητα

Εισαγωγή

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Χρηματοοικονομικός Αλφαβητισμός και Χρηματοοικονομική Υπευθυνότητα» αποσκοπεί να καλύψει τις διάφορες πτυχές της διαχείρισης των χρημάτων μας, με ιδιαίτερη έμφαση στην αποταμίευση και στην επένδυση. Συμπυκνώνει το σύνολο των χρηματοοικονομικών  γνώσεων και δράσεων  που αφορούν το κάθε άτομο, αλλά και το σύνολο των πολιτών, καθώς καλούνται να πάρουν  καθημερινά χρηματοοικονομικές αποφάσεις αναφορικά με τα βραχυπρόθεσμα βασικά οικονομικά τους θέματα, όπως είναι η διαχείριση  των εσόδων και των εξόδων τους,  η πληρωμή των λογαριασμών ή  η κάλυψη διαφόρων οφειλών, αλλά και με μακροπρόθεσμα  υψίστης σημασίας οικονομικά  ζητήματα, όπως το αποταμιευτικό  τους πρόγραμμα, η πιθανή  εκπαίδευση του παιδιού,  ο συνταξιοδοτικός προγραμματισμός, ο δανεισμός και διάφορες  επενδυτικές επιλογές.

Στα πλαίσια μιας ολιστικής  χρηματοοικονομικής προσέγγισης η δημιουργία  εισοδήματος  (income), η «έξυπνη»  κατανάλωση (spending), η κατάρτιση και η πιστή εφαρμογή ενός  προϋπολογισμού (budgeting), οι σχέσεις μας με τις  τράπεζες  (banking), η προστασία μας μέσα από την ασφάλιση (insurance), οι επενδύσεις (investments), ο προγραμματισμός για την συνταξιοδότηση  (retirement  planning), ο  σωστός προγραμματισμός των φόρων  (tax planning) και  γενικότερα η βέλτιστη διαχείριση της  περιουσίας μας αναδεικνύεται πλέον ως πρωτεύον θέμα λόγω της παγκόσμιας υπερχρέωσης, της πρόσφατης πανδημίας και της έξαρσης του πληθωρισμού, γι’ αυτό και είναι σημαντικό να ενισχύσουμε τις χρηματοοικονομικές μας γνώσεις μακριά από τις παγίδες του λαϊκισμού και της ημιμάθειας.

Σκοπός λοιπόν του προγράμματος είναι η παροχή εργαλείων και γνώσεων για την ανάπτυξη οικονομικών δεξιοτήτων που βοηθούν τους νέους και γενικότερα όλους τους πολίτες να χτίσουν μια σταθερή οικονομική βάση και να ανταπεξέλθουν σε οικονομικές κρίσεις. Ο συνδυασμός συνειδητότητας, γνώσης, δεξιοτήτων, στάσεων και συμπεριφορών, αποτελούν στοιχεία τα οποία είναι απαραίτητα για τη λήψη σωστών χρηματοοικονομικών αποφάσεων, με απώτερο στόχο την επίτευξη αέναης χρηματοοικονομικής ευημερίας. Η διάχυση της χρηματοοικονομικής γνώσης και η ανάπτυξη δεξιοτήτων  που θα ενισχύσουν τα εφόδια μας, θα μας οδηγήσουν στην μείωση του χρηματοοικονομικού άγχους και σε μια καλύτερη ποιότητα ζωής, που είναι τελικά ο βασικός σκοπός του ανθρώπου.