Διαχείριση Αποθεμάτων και Προμηθειών σε Μονάδες Υγείας

Εισαγωγή

Η «Διαχείριση Αποθεμάτων και Προμηθειών σε Μονάδες Υγείας» αποτελεί κρίσιμο παράγοντα της αποτελεσματικής λειτουργίας του συστήματος υγείας. Αποθέματα όπως φάρμακα, ιατρικός εξοπλισμός και αναλώσιμα υλικά πρέπει να διαχειρίζονται με αποτελεσματικότητα και ακρίβεια, προκειμένου να διασφαλίζεται η διαρκής παροχή βέλτιστων, ασφαλών και ποιοτικών υπηρεσιών υγείας στο κοινό. Η διαχείριση αυτών είναι μια πολυπλοκή διαδικασία που απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες.

Το επιμορφωτικό Πρόγραμμα «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ» συνδυάζει την πράξη της αγοράς με την οικονομική θεωρία, ώστε η γνώση που θα πάρει ο/η εκπαιδευόμενος/η να έχει άμεση επιχειρησιακή εφαρμογή, οδηγώντας τελικά στην ολιστική ανέλιξη του συστήματος υγείας. Δύναται έτσι, να οδηγήσει σε αυξημένη αποτελεσματικότητα και οικονομία στη χρήση των πόρων, μέσω ελαχιστοποίησης των απωλειών που προκύπτουν από περιττές αγορές ή υπέρμετρα αποθέματα. Επιπλεόν, προωθεί την καινοτομία και τη βελτίωση των διαδικασιών, καθώς μέσω της εκπαίδευσης, το προσωπικό είναι σε θέση να αναπτύξει καλύτερες μεθόδους προμήθειας, αποθήκευσης και διανομής αποθεμάτων, ενισχύοντας την αποτελεσματικότητα και την ανταγωνιστικότητα των μονάδων υγείας. Οι αυστηρές και ακριβείς πρακτικές διαχείρισης που εφαρμόζονται κατόπιν εκπαίδευσης εξασφαλίζουν ότι οι διαδικασίες προμήθειας και αποθήκευσης είναι δίκαιες, υπόκεινται σε έλεγχο και μπορούν να ελεγχθούν από εξωτερικούς φορείς, ενισχύοντας έτσι την εμπιστοσύνη στους εμπλεκόμενους φορείς.

Απώτερος σκοπός του Προγράμματος είναι η επιμόρφωση των σπουδαστών με την μέθοδο της ασύγχρονης εκπαίδευσης και η αναβάθμιση της ποιότητας στην διαχείριση των μονάδων υγείας, χρησιμοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και πρακτικές. Πιο συγκεκριμένα, το Πρόγραμμα αποσκοπεί τόσο στη βελτίωση της θέσης του σπουδαστή στην αγορά εργασίας, όσο και στην εμπειρική διάχυση της επιστημονικής γνώσης, καθώς του παρέχει  τη δυνατότητα να εμβαθύνει σε θέματα που αφορούν την διαχείριση των αποθεμάτων των μονάδων υγείας με συστηματικό, αποτελεσματικό και επιστημονικά τεκμηριωμένο τρόπο.