Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics Management)

Εισαγωγή

Η διεξαγωγή του μαθήματος καλύπτει όλο το φάσμα των Logistics, με τρόπο ώστε τα στελέχη που θα το παρακολουθήσουν να μπορούν να διαμορφώσουν ξεκάθαρη εικόνα του θέματος, και να μπορέσουν να κατανοήσουν καλλίτερα, την λειτουργία του Τμήματος Logistics στην Σύγχρονη Επιχείρηση. Τελικός στόχος βέβαια είναι η μείωση του κόστους των διαδικασιών, από την παραλαβή ενός προϊόντος έως την παράδοσή του στον τελικό αποδέκτη, επιτυγχάνοντας παράλληλα το υψηλότερο δυνατόν επίπεδο εξυπηρέτησης. Στόχος του προγράμματος είναι η ενημέρωση και η εξοικείωση των στελεχών των επιχειρήσεων, στις αρχές της σύγχρονης και ορθολογικής διαχείρισης των Logistics.

Το μάθημα ασχολείται με τον σχεδιασμό, τη μεθοδολογία, τα εργαλεία, τις τεχνικές σωστής επιλογής εξοπλισμού, προγραμματισμού, λειτουργίας και παρακολούθησης μιας αποθήκης.

Από έρευνες που έχουν γίνει σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, έχει διαπιστωθεί, ότι σε αυτές δεν λείπουν τα υψηλόβαθμα στελέχη, αλλά τα μεσαία στελέχη τα οποία δεν είναι σωστά ενημερωμένα σε θέματα διαχείρισης αποθηκών.

Στα επόμενα στάδια το μάθημα ασχολείται, μεταξύ άλλων, με την ανάλυση, οργάνωση, εκτίμηση, χρονικό και οικονομικό προγραμματισμό, διοίκηση ποιότητας και ανάλυση κινδύνων μιας αποθήκης.

Το πρόγραμμα ασχολείται επίσης με τον σχεδιασμό, τη μεθοδολογία, την κοστολόγηση, τις τεχνικές σωστής επιλογής εξοπλισμού, προγραμματισμού, λειτουργίας και παρακολούθησης ενός Δικτύου Διανομής.

Οι κεντρικές έννοιες των Logistics και της οικονομίας συνδέονται σαφώς. Το μάθημα αυτό έχει ως στόχο να διδάξει τις βασικές αρχές των Logistics και να αποδείξει αυτές τις σχέσεις.

Το μάθημα περιγράφει τη διαχείριση των υλικών και προϊόντων, από την παραγωγή έως τον τελικό πελάτη μιας επιχείρησης, ένας δηλαδή συντονισμένος έλεγχος των ροών των υλικών, των προϊόντων αλλά και των πληροφοριών.

Θα αποκτηθεί επίσης η γνώση, σχετικά με τη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας, από την προμήθεια υλικών για την παραγωγή, την αποθήκευση προϊόντων και τη διανομή τους, στους πελάτες .

Ο στόχος του μαθήματος είναι:

  • να παρέχει τις βασικές δεξιότητες που απαιτούνται για το συντονισμό των προμηθειών, αποθήκευσης και διανομής, ώστε ο συμμετέχων να λειτουργεί με αποτελεσματικό και επαγγελματικό τρόπο στο σύγχρονο επιχειρησιακό περιβάλλον.

Ειδικότερα επικεντρώνεται:

  • στην εκμάθηση των βασικών εννοιών και τεχνικών της σύγχρονης διοίκησης των Logistics
  • στην κατανόηση των λειτουργιών του Τμήματος Logistics και η εναρμόνησή του με την στρατηγική, τις αξίες και τους στόχους μιας επιχείρησης
  • στην εξοικείωση με την πολυπλοκότητα του χώρου και
  • την παρουσίαση της επιλογής εξοπλισμού, της επιλογής ανάπτυξης, και της παρακολούθησης όλων των δραστηριοτήτων των Logistics
  • στις βασικές διαδικασίες λειτουργίας των αποθηκών
  • στη διαχείριση και διοίκηση των αποθηκών
  • στη σωστή και αποτελεσματική διαχείριση των αποθεμάτων