Διαπολιτισμική και Οικονομική Εκπαίδευση

Εισαγωγή

Σε έναν παγκοσμιοποιημένο κόσμο, όπου οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ διαφορετικών πολιτισμών και οικονομιών είναι αναπόφευκτες, η κατανόηση, η ανεκτικότητα και η συνεργασία ανάμεσα στις διάφορες κοινότητες αποκτούν ιδιαίτερη σημασία. Η παγκοσμιοποίηση έχει επιφέρει αλλαγές στον τρόπο ζωής, την οικονομία και τις κοινωνικές σχέσεις, απαιτώντας από τους ανθρώπους να είναι προετοιμασμένοι για την αντιμετώπιση των προκλήσεων και των ευκαιριών που προκύπτουν από αυτήν την εξέλιξη. Το Πρόγραμμα «Διαπολιτισμική και Οικονομική Εκπαίδευση» παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και αντιλήψεις που απαιτούνται για την ανάπτυξη ενός δυναμικού και ανοικτού κοινωνικοοικονομικού περιβάλλοντος. Προάγει την κατανόηση και την ανεκτικότητα μεταξύ των διαφορετικών κοινοτήτων, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός αρμονικού και συνεργατικού κλίματος και προωθεί την πολυπολιτισμικότητα και την αξιοποίηση των πολιτισμικών πλούτων, ενισχύοντας την πολιτιστική ποικιλομορφία και τη δημιουργία ενός πλουραλιστικού κοινωνικού περιβάλλοντος. Παράλληλα,  προετοιμάζει τους ανθρώπους για την παγκόσμια οικονομία, ενισχύοντας τις γνώσεις τους στον τομέα των διεθνών σχέσεων, του εμπορίου και της συνεργασίας.

Απώτερος σκοπός του Προγράμματος είναι η επιμόρφωση των σπουδαστών με την μέθοδο της ασύγχρονης εκπαίδευσης, η βελτίωση της θέσης τους στην αγορά εργασίας και η εμπειρική διάχυση της επιστημονικής γνώσης. Πιο συγκεκριμένα, το Πρόγραμμα στοχεύει στην επιστημονική στήριξη των εκπαιδευτικών Α’βάθμιας και Β’βάθμιας σε θέματα Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης και ειδικότερα σε ότι αφορά την ένταξη των μεταναστών, προσφύγων και γενικότερα μαθητών από διαφοροποιημένα πολιτισμικά περιβάλλοντα στη σχολική μονάδα και την εκπαιδευτική διαδικασία. Παράλληλα, συμβάλλει στην κατάρτιση και ευαισθητοποίηση των εκπαιδευομένων σε θέματα που αφορούν την εθνική και πολιτισμική ετερότητα στην οικονομία και στο σχολείο, αλλά και στη διατύπωση των βασικών αρχών για την εκπαιδευτική της διαχείριση με έναν διαπολιτισμικό προσανατολισμό.