Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας και Οικονομία

Εισαγωγή

Η διοίκηση της εφοδιαστικής αλυσίδας και η οικονομία αποτελούν σημαντικές πτυχές για την ομαλή λειτουργία και αποδοτικότητα των επιχειρήσεων και την οικονομική ανάπτυξη γενικότερα. Η διοίκηση εφοδιαστικής αλυσίδας αναφέρεται στον συντονισμό των δραστηριοτήτων που συμβάλλουν στη μεταφορά και μετατροπή πρώτων υλών σε τελικά προϊόντα και την αποτελεσματική διαχείριση της ροής αγαθών και πληροφοριών σε όλη την αλυσίδα προμηθειών. Από την άλλη πλευρά, η οικονομία ασχολείται με τη μελέτη της παραγωγής, διανομής και κατανάλωσης αγαθών και υπηρεσιών και των παραγόντων που τις επηρεάζουν.

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» μπορεί να αποτελέσει σημαντικό παράγοντα αύξησης της επαγγελματικής αποτελεσματικότητας και της προσωπικής ανάπτυξης των εργαζομένων του κλάδου, καθώς παρέχει στους συμμετέχοντες τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για την αποτελεσματική διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας και την αναζήτηση οικονομικών ευκαιριών. Δύναται επίσης να συμβάλλει στην ανάπτυξη καινοτόμων πρακτικών και τεχνολογιών που να βελτιώνουν την αποδοτικότητα, την αξία και τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων.

Απώτερος σκοπός του Προγράμματος είναι η επιμόρφωση των σπουδαστών με την μέθοδο της ασύγχρονης εκπαίδευσης. Πιο συγκεκριμένα, το Πρόγραμμα αποσκοπεί τόσο στη βελτίωση της θέσης του σπουδαστή στην αγορά εργασίας, όσο και στην διάχυση της επιστημονικής γνώσης, καθώς καλύπτει θέματα που αφορούν τον προγραμματισμό και τη λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας σε επιχειρήσεις και οργανισμούς. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο στρατηγικό ρόλο και τις σύγχρονες τάσεις στη διοίκηση της εφοδιαστικής αλυσίδας, στη βελτιστοποίηση του επιπέδου εξυπηρέτησης, στη χρήση ποσοτικών μεθόδων και εφαρμογών για την προτυποποίηση και επίλυση σύνθετων προβλημάτων διοίκησης της εφοδιαστικής αλυσίδας, καθώς επίσης και στην εισαγωγή και αξιολόγηση νέων τεχνολογιών όπως για παράδειγμα της τηλεματικής και της ραδιοσυχνικής αναγνώρισης προϊόντων (RFID) στη διοίκηση της εφοδιαστικής αλυσίδας.