Εφαρμογές Οικονομετρίας με STATA

Εισαγωγή

Η οικονομετρία αποτελεί ένα σημαντικό πεδίο της οικονομικής επιστήμης που ασχολείται με τη μέτρηση, την ανάλυση και την πρόβλεψη οικονομικών φαινομένων με χρήση στατιστικών και οικονομετρικών μεθόδων. Οι εφαρμογές της οικονομετρίας, και ειδικότερα η χρήση του λογισμικού STATA, παρέχουν ένα ισχυρό εργαλείο για την ανάλυση και την ερμηνεία των οικονομικών δεδομένων. Το STATA είναι ένα πλήρες και ευέλικτο λογισμικό που επιτρέπει την εκτέλεση πολλαπλών οικονομετρικών αναλύσεων, την επεξεργασία και τη διαχείριση των δεδομένων και την παρουσίαση των αποτελεσμάτων με γραφήματα και πίνακες. Η συνδυασμένη χρήση της οικονομετρίας και του STATA παρέχει μια ισχυρή αναλυτική προσέγγιση για την κατανόηση των οικονομικών φαινομένων και τη λήψη αποφάσεων με βάση την πειραματική ενδεχομενολογία.

Το επιμορφωτικό Πρόγραμμα «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑΣ ΜΕ STATA»  παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες στους επαγγελματίες, τους ερευνητές και τους φοιτητές ώστε να μπορούν να αντιμετωπίζουν πολύπλοκα οικονομικά προβλήματα και να προσεγγίζουν τις οικονομικές πραγματικότητες με επιστημονική ακρίβεια.

Απώτερος σκοπός του Προγράμματος είναι η επιμόρφωση των σπουδαστών με την μέθοδο της ασύγχρονης εκπαίδευσης. Πιο συγκεκριμένα, το Πρόγραμμα αποσκοπεί στη βελτίωση της επαγγελματικής πορείας του σπουδαστή  και της θέσης του στην αγορά εργασίας, φέρνοντάς τον αντιμέτωπο με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι οικονομολόγοι που διεξάγουν επιστημονική έρευνα. Ανάλογες προκλήσεις συναντά κάποιος σε εμπειρικές μελέτες που διεξάγει είτε στον τραπεζικό ή ιδιωτικό τομέα  είτε σε οποιοδήποτε ερευνητικό πόστο στο οποίο εργάζεται. Στόχος του Προγράμματος, είναι η εισαγωγή των σπουδαστών στη μοντελοποίηση του υπό μελέτη ερωτήματος, στη συγκέντρωση και επεξεργασία δεδομένων, στα γραφήματα, τους στατιστικούς και οικονομετρικούς ελέγχους, στην παρουσίαση αποτελεσμάτων και την αναφορά σε αξιόπιστα ερευνητικά άρθρα, χρησιμοποιώντας το στατιστικό/οικονομετρικό πρόγραμμα STATA.