Ειδικά Θέματα Λογιστικής – Α

Εισαγωγή

Το επιμορφωτικό Πρόγραμμα «ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ-Α» διαρθρώνεται σε δύο αυτοτελείς  διδακτικές/ θεματικές ενότητες, διάρκειας τριών μηνών εκάστη. Μέσα από αυτές τις ενότητες, αναλύονται και εξετάζονται οι προκλήσεις και οι πολυπλοκότητες που συναντώνται στον τομέα της λογιστικής σε σχέση με τη διαχείριση των αμοιβών και εξόδων (μισθοδοσίας) του προσωπικού, καθώς και οι ειδικές λογιστικές απαιτήσεις που προκύπτουν στο πλαίσιο της λειτουργίας ανωνύμων εταιριών. Μέσα από αναλυτικές μελέτες περιπτώσεων και πρακτικές εφαρμογές, οι συμμετέχοντες θα εμβαθύνουν στην κατανόηση των συγκεκριμένων θεμάτων και θα αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες για να αντιμετωπίσουν με επιτυχία τις προκλήσεις με επιτυχία τις προκλήσεις που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν στον επαγγελματικό τους βίο.

Επιμέρους Διδακτικές Ενότητες

Ι.Θέματα Αμοιβών και Εξόδων (ή Μισθοδοσίας) Προσωπικού (Διάρκεια 3 μήνες/ 78 ώρες/ 3 ECTS)

Σκοπός της Διδακτικής Ενότητας είναι οι εκπαιδευόμενοι  να αποκτήσουν ολοκληρωμένες γνώσεις και άριστη πληροφόρηση όλων των επιμέρους χαρακτηριστικών που διέπουν τα θέματα μισθοδοσίας προσωπικού και τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας. Παρέχονται μελέτες περιπτώσεων, καθώς και πρακτικές εφαρμογές που βοηθούν περαιτέρω τους εκπαιδευόμενους στην εμπέδωση και κατανόηση του περιεχομένου των επιμέρους ενοτήτων.

ΙΙ. Ειδικά Θέματα Ανωνύμων Εταιριών (Διάρκεια 3 μήνες/ 79 ώρες/ 3,04 ECTS)

 

Σκοπός Διδακτικής Ενότητας  είναι οι εκπαιδευόμενοι να αποκτήσουν ολοκληρωμένες γνώσεις, άριστη πληροφόρηση και ικανότητα αντίληψης όλων των επιμέρους χαρακτηριστικών που διέπουν τις Α.Ε. Μέσα από την πλούσια παράθεση παραδειγμάτων, ασκήσεων και μελέτες περιπτώσεων πάνω σε πραγματικά δεδομένα που περιλαμβάνει το εκπαιδευτικό υλικό, αναμένεται η προσέγγιση με εύκολο και κατανοητό τρόπο των θεμάτων που αναλύονται.