Ειδικά Θέματα Λογιστικής – Γ – Έμφαση στον Τουριστικό Τομέα

Εισαγωγή

Το επιμορφωτικό Πρόγραμμα «ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Γ-ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ» διαρθρώνεται σε τρεις αυτοτελείς  διδακτικές/ θεματικές ενότητες, διάρκειας τριών, τεσσάρων και τεσσάρων μηνών, αντίστοιχα. Μέσα από αυτές τις ενότητες, αναλύονται και εξετάζονται ζητήματα που αφορούν α) τους μισθούς, τις αμοιβές και τα συναφή οικονομικά θέματα που σχετίζονται με το προσωπικό, β) βασικές γνώσεις και πρακτικές στρατηγικές για τη διαχείριση των οικονομικών πτυχών των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και γ) τρέχουσες νομοθετικές και φορολογικές απαιτήσεις που επηρεάζουν τον τουριστικό τομέα και τις σχετικές λογιστικές πρακτικές που απαιτούνται προς συμμόρφωση και αποτελεσματική διαχείριση.  Συνολικά, το Πρόγραμμα καλύπτει εκτενώς τους βασικούς τομείς που αφορούν στη λογιστική και οικονομική διαχείριση των τουριστικών επιχειρήσεων, εφοδιάζοντας τους συμμετέχοντες με τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για μία επιτυχημένη επαγγελματική πορεία σε αυτόν τον διαρκώς εξελισσόμενο, καίριο κλάδο της ελληνικής οικονομίας.

Επιμέρους Διδακτικές Ενότητες

Ι.Θέματα Αμοιβών και Εξόδων (ή Μισθοδοσίας) Προσωπικού (Διάρκεια 3 μήνες/ 78 ώρες/ 3 ECTS)

Σκοπός της Διδακτικής Ενότητας «Θέματα Αμοιβών και Εξόδων (ή Μισθοδοσίας) Προσωπικού» είναι οι εκπαιδευόμενοι  να αποκτήσουν ολοκληρωμένες γνώσεις και άριστη πληροφόρηση όλων των επιμέρους χαρακτηριστικών που διέπουν τα θέματα μισθοδοσίας προσωπικού και τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας. Παρέχονται μελέτες περιπτώσεων, καθώς και πρακτικές εφαρμογές που βοηθούν περαιτέρω τους εκπαιδευόμενους στην εμπέδωση και κατανόηση του περιεχομένου των επιμέρους ενοτήτων.

ΙΙ. Λογιστική Οργάνωση & Διαχείριση Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων (Διάρκεια 4 μήνες/ 108 ώρες/ 4,15 ECTS)

Σκοπός της Διδακτικής Ενότητας «Λογιστική Οργάνωση & Διαχείριση Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων» είναι οι εκπαιδευόμενοι να  αποκτήσουν ολοκληρωμένες γνώσεις, άριστη πληροφόρηση και ικανότητα αντίληψης  όλων των επιμέρους χαρακτηριστικών που διέπουν την οργάνωση και λογιστική λειτουργία των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. Μέσα από την πλούσια παράθεση παραδειγμάτων, ασκήσεων και δραστηριοτήτων που περιλαμβάνει το εκπαιδευτικό υλικό, αναμένεται η προσέγγιση με εύκολο και κατανοητό τρόπο των θεμάτων που αναλύονται.

ΙΙΙ. Σύγχρονα Θέματα Λογιστικής, Φορολογικής και Εργατικής Νομοθεσίας (Διάρκεια 4 μήνες/ 103 ώρες/ 3,96 ECTS)

Σκοπός της Διδακτικής Ενότητας «Σύγχρονα Θέματα Λογιστικής, Φορολογικής και Εργατικής Νομοθεσίας» είναι οι εκπαιδευόμενοι να αποκτήσουν ολοκληρωμένες γνώσεις, άριστη πληροφόρηση και ικανότητα αντίληψης  όλων των επιμέρους χαρακτηριστικών που διέπουν την σύγχρονη χρηματοοικονομική λογιστική, την φορολογική και εργατική νομοθεσία.