Ειδικά Θέματα Λογιστικής – Β

Εισαγωγή

Το επιμορφωτικό Πρόγραμμα «ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ-Β» διαρθρώνεται σε τρεις αυτοτελείς  διδακτικές/ θεματικές ενότητες, διάρκειας τριών μηνών εκάστη. Μέσα από αυτές τις ενότητες, αναλύονται και εξετάζονται ζητήματα που αφορούν τη λογιστική και τη χρηματοοικονομική διαχείριση επιχειρήσεων σε διεθνές επίπεδο, όπως είναι η ενοποίηση και ανάλυση των οικονομικών δεδομένων εταιρειών, τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (IFRS) και οι Μεταβιβάσεις Μετοχών και οι Συγχωνεύσεις/Διασπάσεις Επιχειρήσεων. Μέσα από αυτές τις ενότητες, οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις στον τομέα της διεθνούς λογιστικής και θα εφοδιαστούν με τα εργαλεία που απαιτούνται για την αντιμετώπιση των προκλήσεων του κλάδου της λογιστικής.

I. Θέματα Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων (Διάρκεια 3 μήνες/ 78 ώρες/ 3 ECTS)

Σκοπός της Διδακτικής Ενότητας «Θέματα Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων», είναι οι εκπαιδευόμενοι να αποκτήσουν ολοκληρωμένες γνώσεις και άριστη πληροφόρηση όλων των επιμέρους χαρακτηριστικών που διέπουν την κατάρτιση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, καθώς και στις   ακολουθούμενες   πρακτικές   διαδικασίες για τη σύνταξη των καταστάσεων αυτών. Μέσα από την πλούσια παράθεση παραδειγμάτων, ασκήσεων και δραστηριοτήτων που περιλαμβάνει το εκπαιδευτικό υλικό, αναμένεται η προσέγγιση με εύκολο και κατανοητό τρόπο των θεμάτων που αναλύονται.

II. Μεταβιβάσεις Μετοχών και Συγχωνεύσεις/Διασπάσεις Επιχειρήσεων (Διάρκεια 3 μήνες/ 78 ώρες/ 3 ECTS)

Σκοπός Διδακτικής Ενότητας  «Μεταβιβάσεις Μετοχών και Συγχωνεύσεις / Διασπάσεις Επιχειρήσεων» είναι οι εκπαιδευόμενοι να αποκτήσουν ολοκληρωμένες γνώσεις, άριστη πληροφόρηση και ικανότητα αντίληψης όλων των επιμέρους χαρακτηριστικών που διέπουν τις επιχειρηματικές συγκεντρώσεις (εξαγορές, συγχωνεύσεις ή διασπάσεις εταιρειών).Μέσα από την πλούσια παράθεση παραδειγμάτων, ασκήσεων και μελέτες περιπτώσεων πάνω σε πραγματικά δεδομένα που περιλαμβάνει το εκπαιδευτικό υλικό, αναμένεται η προσέγγιση με εύκολο και κατανοητό τρόπο των θεμάτων που αναλύονται.

III. Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Διάρκεια 3 μήνες/ 78 ώρες/ 3 ECTS)

Σκοπός της Διδακτικής Ενότητας «Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς» είναι η κατανόηση του θεσμικού πλαισίου εφαρμογής των Δ.Π.Χ.Α., ώστε μετά την ολοκλήρωσή του, οι συμμετέχοντες να έχουν μια συνολική εικόνα και γνώση για τα βασικότερα λογιστικά ζητήματα που καλύπτονται από τα Δ.Π.Χ.Α.  Αναμένεται να είναι σε θέση να επιλέγουν μεταξύ χειρισμών που είναι αποδεκτοί από τα πρότυπα,  καθώς και να εφαρμόζουν στην πράξη λογιστικούς χειρισμούς για μια σειρά από βασικά αλλά και πιο εξειδικευμένα θέματα Δ.Π.Χ.Α.  Επίσης, το σεμινάριο έχει σκοπό την ανάπτυξη κατανόησης για τη διακριτική ευχέρεια που υπάρχει στην εφαρμογή των Δ.Π.Χ.Α., όπως και των βασικών προκλήσεων και δυσκολιών στην εφαρμογή τους στην πράξη για μια σειρά λογιστικών θεμάτων.