Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων για ΚΔΒΜ, ΣΔΕ, ΚΕΚ και Φορείς Δια Βίου Μάθησης

Εισαγωγή

Η εκπαίδευση ενηλίκων αναφέρεται στη διαδικασία μάθησης και απόκτησης γνώσεων, δεξιοτήτων και διαρκούς εκπαίδευσης και απευθύνεται σε ενήλικες. Οι ενήλικες εκπαιδεύονται για ποικίλους λόγους, όπως η αναβάθμιση των επαγγελματικών τους δεξιοτήτων, η απόκτηση νέων γνώσεων, η επανακατάρτιση για την επαγγελματική επανένταξη ή η προσωπική ανάπτυξη. Η εκπαίδευση ενηλίκων διαφέρει από την εκπαίδευση παιδιών και εφήβων και  μπορεί να λαμβάνει χώρα σε πολλά περιβάλλοντα, όπως εκπαιδευτικά ιδρύματα (ΚΕΔΙΒΙΜ, ΣΔΕ, ΚΕΚ), επιχειρήσεις, κοινότητες και διαδικτυακά περιβάλλοντα. Σκοπός της είναι να προάγει την επαγγελματική ανάπτυξη, την κοινωνική ένταξη, την προσωπική ικανοποίηση και τη διαρκή μάθηση καθ’ όλη τη διάρκεια της ενήλικης ζωής.

Το Πρόγραμμα επιμόρφωσης στην «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΕΔΙΒΙΜ, ΣΔΕ, ΚΕΚ ΚΑΙ  ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ» επιδιώκει να εφοδιάσει τους συμμετέχοντες με την απαιτούμενη επαγγελματική κατάρτιση και γνώσεις, ώστε να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της εκπαίδευσης ενηλίκων και των φορέων διά βίου μάθησης και συνεχιζόμενης κατάρτισης, και να τους προετοιμάσει για τις εξετάσεις πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας του ΕΟΠΠΕΠ. Δύναται επίσης, να αποφέρει μακροπρόθεσμα οικονομικά οφέλη για τους συμμετέχοντες, καθώς μπορεί να βελτιώσει τις προοπτικές απασχόλησής τους και τις επαγγελματικές τους δεξιότητες.

Απώτερος σκοπός του Προγράμματος είναι η επιμόρφωση των σπουδαστών με την μέθοδο της ασύγχρονης εκπαίδευσης. Πιο συγκεκριμένα, το Πρόγραμμα αποσκοπεί τόσο στη βελτίωση της θέσης του σπουδαστή στην αγορά εργασίας, όσο και στην εμπειρική διάχυση της επιστημονικής γνώσης, παρέχοντάς του τη δυνατότητα να εργαστεί σε όλες τις δομές μη τυπικής εκπαίδευσης, της δια βίου μάθησης και της εκπαίδευσης ενηλίκων δημόσιων ή ιδιωτικών φορέων αλλά και να συμμετέχει στις εξετάσεις πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας του ΕΟΠΠΕΠ.