Εκπαίδευση Προϊσταμένων Τμημάτων Δημοσίου Τομέα σε Θέματα Οικονομικής Διαχείρισης

Εισαγωγή

Οι ανθρώπινοι πόροι αποτελούν το θεμέλιο λίθο για την ομαλή λειτουργία και ανάπτυξη των τοπικών κοινοτήτων. Ο όρος ανθρώπινοι πόροι αναφέρεται στους υπαλλήλους και τα εκλεγμένα όργανα των διαφόρων θέσεων και επιπέδων του δημοσίου τομέα. Οι υπάλληλοι παρέχουν την εμπειρογνωμοσύνη τους στον σχεδιασμό και την υλοποίηση πολιτικών και προγραμμάτων, ενώ οι εκλεγμένοι αρμόδιοι λαμβάνουν αποφάσεις που επηρεάζουν την τοπική κοινότητα. Στο πλαίσιο αυτό, η κατάλληλη εκπαίδευση και ανάπτυξη των ανθρωπίνων πόρων της τοπικής αυτοδιοίκησης κρίνεται απαραίτητη προς ενίσχυση των ικανοτήτων και της αποτελεσματικότητας του προσωπικού και την προώθηση της ανάπτυξης και της προόδου της τοπικής κοινότητας.

Το Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΑΧΕΙΡΙΣΗΣ» παρέχει εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες με σκοπό να οδηγήσει σε καταρτισμένο προσωπικό που να μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης, όπως η αποτελεσματική διαχείριση πόρων, η ανάπτυξη πολιτικών και προγραμμάτων και η αντιμετώπιση προκλήσεων και καταστάσεων έκτακτης ανάγκης. Τέλος, προάγει τη διαφάνεια, την επαγγελματική εταιρικότητα και την αναβάθμιση της διοικητικής ικανότητας στην τοπική αυτοδιοίκηση, ενισχύοντας έτσι την κοινωνική συνοχή και την αποτελεσματική παροχή υπηρεσιών στους πολίτες.

Απώτερος σκοπός του Προγράμματος είναι η επιμόρφωση των σπουδαστών με την μέθοδο της ασύγχρονης εκπαίδευσης. Πιο συγκεκριμένα, το Πρόγραμμα αποσκοπεί τόσο στη βελτίωση της θέσης του σπουδαστή στην αγορά εργασίας, όσο και στην εμπειρική διάχυση της επιστημονικής γνώσης, παρέχοντάς του τη δυνατότητα να εργαστεί ως Στέλεχος στο Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (επιλογή προσωπικού, υπεύθυνος εκπαίδευσης και επιμόρφωσης εργαζομένων), ως Σύμβουλος Σταδιοδρομίας, Καριέρας ή Mentor σε εργασιακά περιβάλλοντα όπως, ΣΔΕ, Σχολές Γονέων, ΚΕΣΥΠ, Πολυεθνικές ή Εταιρίες με Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, Εταιρείες Συμβούλων και Μελετών, Υπεύθυνος Προσωπικής Ανάπτυξης και Επαγγελματικής Εξέλιξης Στελεχών και Υπαλλήλων.