Ελεύθερος Επαγγελματίας: Οδηγός Επιβίωσης σε Περίοδο Κρίσης

Εισαγωγή

Η αβεβαιότητα και η οικονομική αστάθεια που συνοδεύουν τις κρίσεις, απειλούν την επιβίωση των ελεύθερων επαγγελματιών, οι οποίοι έρχονται συχνά αντιμέτωποι με μείωση των εσόδων, μείωση της ζήτησης των υπηρεσιών τους και αβεβαιότητα για το μέλλον. Το επιμορφωτικό πρόγραμμα «Ελεύθερος Επαγγελματίας: οδηγός επιβίωσης σε περίοδο κρίσης» παρέχει στους επαγγελματίες τα απαραίτητα εργαλεία, γνώσεις και δεξιότητες ώστε να αντιμετωπίζουν τις ανακύπτουσες προκλήσεις, να προσαρμόζονται στις μεταβαλλόμενες συνθήκες και να εντοπίζουν νέες ευκαιρίες. Συμβάλλει επίσης στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας των εν λόγω εργαζομένων, τη βελτίωση των δεξιοτήτων τους στον τομέα της διαχείρισης κρίσεων και την ενίσχυση της επαγγελματικής τους ανάπτυξης.

Απώτερος σκοπός του Προγράμματος είναι η επιμόρφωση των σπουδαστών με την μέθοδο της ασύγχρονης εκπαίδευσης. Πιο συγκεκριμένα, το Πρόγραμμα απευθύνεται σε κάθε ενδιαφερόμενο (ελεύθερο επαγγελματία, ιδιωτικό υπάλληλο και εξειδικευμένο εργαζόμενο)  ο οποίος επιθυμεί να επιμορφωθεί σε θέματα διοίκησης και οργάνωσης επαγγελματικών δραστηριοτήτων.  Πιο συγκεκριμένα, στοχεύει τόσο στη βελτίωση της θέσης του σπουδαστή στην αγορά εργασίας, όσο και στην διάχυση της επιστημονικής γνώσης, καθώς του παρέχει βασικές γνώσεις για τη δημιουργία μιας νέας επιχείρησης ή και την  αναβάθμιση μίας ήδη υπάρχουσας, καθιστώντας την βιώσιμη και ανταγωνιστική.