Ελεγκτική

Εισαγωγή

Η «ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ» αποτελεί κρίσιμο και αναπόσπαστο κομμάτι της επιχειρηματικής διαχείρισης και οικονομικής εποπτείας. Το παρόν επιμορφωτικό Πρόγραμμα εστιάζει στην ελεγκτική και αναδεικνύει τη σημασία της αποτελεσματικής επιθεώρησης και ελέγχου προς διασφάλιση της ορθής λειτουργίας και της οικονομικής ασφάλειας μιας επιχείρησης. Οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν βαθιά γνώση των αρχών, των τεχνικών και μεθόδων της ελεγκτικής διαδικασίας, ενισχύοντας τις ικανότητές τους να προσδιορίζουν, να αξιολογούν και να αντιμετωπίζουν πιθανούς κινδύνους και ανωμαλίες στη λειτουργία των επιχειρήσεων. Μέσα από πρακτικές ασκήσεις, μελέτες περιπτώσεων και καθοδήγηση, το πρόγραμμα συμβάλλει στη διαμόρφωση εξειδικευμένων επαγγελματιών, ικανών να ανταποκριθούν στις σύγχρονες ανάγκες και προκλήσεις του κλάδου. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος αναλύονται οι κανόνες και οι αρχές του ελέγχου,  καθώς και οι ενέργειες και οι μέθοδοι που ακολουθεί ο ελεγκτής κατά την άσκηση των ελεγκτικών του καθηκόντων. Επίσης οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να ερμηνεύουν τις εκθέσεις των  ελεγκτών, οι οποίες συνοδεύουν τις οικονομικές καταστάσεις.

 Συνολικά, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα στην ελεγκτική αποτελεί μια ανεκτίμητη πηγή γνώσης και εξειδίκευσης για όσους επιθυμούν να αναπτύξουν μια επιτυχημένη καριέρα στον τομέα του ελέγχου και της επιθεώρησης.

Αναλυτικά, σκοπός του προγράμματος είναι:

  • να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να αναγνωρίζουν τις δοκιμές των εσωτερικών δικλείδων ασφαλείας για την ανίχνευση αδυναμιών σε συγκεκριμένες περιοχές των λογιστικών συστημάτων, καθώς και να προτείνουν τρόπους διασφάλισης της ορθής λειτουργίας των επιχειρήσεων και εξασφάλισης της διαφάνειας στις συναλλαγές
  • να προσφέρει στους εκπαιδευόμενους ένα συνδυασμό σύγχρονων ακαδημαϊκών και επαγγελματικών προσεγγίσεων της ελεγκτικής. Παρέχονται μελέτες περιπτώσεων καθώς και πρακτικές εφαρμογές που βοηθούν περαιτέρω τους εκπαιδευόμενους στην εμπέδωση και κατανόηση του περιεχομένου των διδακτικών ενοτήτων
  • να παρέχει μια ολοκληρωμένη και ευέλικτη εκπαίδευση και να αναλύσει θεωρητικά και πρακτικά τις βασικές προσεγγίσεις του ελέγχου των δημοσιευμένων λογιστικών καταστάσεων των επιχειρήσεων.