Επιχειρηματική Ανθεκτικότητα και Διαχείριση Κρίσεων

Εισαγωγή

Περιγραφή

Επιχειρηματική ανθεκτικότητα (Business Resilience) είναι η ικανότητα ενός οργανισμού να προσαρμόζεται γρήγορα σε διαταραχές, διατηρώντας παράλληλα συνεχείς επιχειρηματικές δραστηριότητες και προστατεύοντας τους ανθρώπους, τα περιουσιακά στοιχεία και τη συνολική αξία της επιχείρησης. Η ανθεκτικότητα των επιχειρήσεων ξεκινά με την κατανόηση ότι οι επιχειρηματικές διαδικασίες και οι ροές εργασίας πρέπει να διατηρηθούν για να επιβιώσουν οι οργανισμοί από απροσδόκητα γεγονότα. Ένα σχέδιο επιχειρηματικής ανθεκτικότητας αναφέρεται μερικές φορές ως σχέδιο επιχειρηματικής συνέχειας. Η ανθεκτικότητα είναι αποτέλεσμα διαφόρων προσεγγίσεων για την ετοιμότητα, συμπεριλαμβανομένης της επιχειρησιακής συνέχειας, της τεχνολογίας, της διαχείρισης κρίσεων, της διαχείρισης κινδύνου και της διαχείρισης συμβάντων. Μεταξύ των σημαντικών προκλήσεων του σχεδιασμού επιχειρηματικής ανθεκτικότητας είναι το ανθρώπινο στοιχείο. Οι εμπλεκόμενοι πρέπει να είναι προετοιμασμένοι και εκπαιδευμένοι για το πώς να ανταποκριθούν σε μια χαοτική κατάσταση.

Το σεμινάριο αποσκοπεί στην οικοδόμηση βασικών δεξιοτήτων στους καταρτιζόμενους και παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις στην επιχειρηματική ανθεκτικότητα και την διαχείριση κρίσεων με σκοπό να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στα καινούρια δεδομένα λόγω των συνεχών μεταβολών στο επιχειρηματικό και εργασιακού περιβάλλοντος. Γίνεται σαφές ότι, προκειμένου να ικανοποιηθούν αυτές οι ανάγκες, είναι απαραίτητη η διαρκής κατάρτιση του εργατικού δυναμικού της χώρας, ώστε να αποκτά νέες δεξιότητες προσαρμοσμένες στις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας.