Επιχειρηματικότητα: Δημιουργία Νέων Επιχειρήσεων – Επιχειρηματικά Μοντέλα

Εισαγωγή

Η επιχειρηματικότητα και η δημιουργία νέων επιχειρήσεων αποτελούν κρίσιμους παράγοντες για την οικονομική ανάπτυξη μίας κοινωνίας και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Ωστόσο, η επιχειρηματική διαδικασία και η δημιουργία μιας νέας επιχείρησης χαρακτηρίζονται από πολυπλοκότητα και προϋποθέτουν την κατανόηση και την απόκτηση συγκεκριμένων δεξιοτήτων και γνώσεων. Στο πλαίσιο αυτό, το εν λόγω εκπαιδευτικό πρόγραμμα επικεντρώνεται στην επιχειρηματικότητα και τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων και προσφέρει μια πληθώρα οφελών για τους συμμετέχοντες. Αρχικά, τους παρέχει την απαραίτητη θεωρητική γνώση και τις πρακτικές δεξιότητες που απαιτούνται για τη δημιουργία μιας επιχείρησης, όπως η ανάλυση της αγοράς, ο στρατηγικός προγραμματισμός, η χρηματοδότηση και η διαχείριση ρίσκου. Παράλληλα, ενθαρρύνει την καινοτομία και τη δημιουργικότητα, προάγοντας την ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών μοντέλων και την προσαρμογή στις σύγχρονες επιχειρηματικές πρακτικές.

Απώτερος σκοπός του Προγράμματος είναι η επιμόρφωση των σπουδαστών με την μέθοδο της ασύγχρονης εκπαίδευσης. Πιο συγκεκριμένα, το Πρόγραμμα αποσκοπεί τόσο στη βελτίωση της θέσης του σπουδαστή στην αγορά εργασίας, όσο και στην διάχυση της επιστημονικής γνώσης, καθώς παρέχει βασικές γνώσεις για την έναρξη και λειτουργία μιας νεοσύστατης επιχείρησης (startup).