Επικαιροποίηση Λογιστικών Γνώσεων

Εισαγωγή

Το εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Επικαιροποίηση Λογιστικών Γνώσεων» διαρθρώνεται σε πέντε αυτοτελείς  διδακτικές/ θεματικές ενότητες, διάρκειας 25 ωρών εκάστη. Σκοπός του Προγράμματος είναι η επικαιροποίηση των γνώσεων των επαγγελματιών ή/και των σπουδαστών και πτυχιούχων σε επί μέρους γνωστικά αντικείμενα της εφαρμοσμένης Λογιστικής και η εξέταση της επάρκειας των γνώσεων των εξεταζομένων. Τα αντικείμενα στα οποία επικαιροποιείται η γνώση σε αυτό το πρόγραμμα αποτελούν και τις επιμέρους διδακτικές ενότητες αυτού. Συγκεκριμένα, οι σπουδαστές δύντανται να επιλέξουν μία  ή και  περισσότερες ενότητες από τις ακόλουθες:

Ι. ΛΟΓ 010 ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ (25 ώρες)

Με την ολοκλήρωση του πρακτικού σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να μπορούν να διαχειριστούν την απλογραφική μέθοδο και όλες τις υπόλοιπες εργασίες ενός λογιστικού φοροτεχνικού γραφείου με τα ισχύοντα βάσει όλων των πρόσφατων νομοθετικών ρυθμίσεων.

ΙΙ. ΛΟΓ 011 ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ (25 ώρες)

Με πρακτικές εφαρμογές στην διπλογραφία σύγχρονων λογιστηρίων, οδηγούνται οι σπουδαστές, οι Λογιστές και οι Βοηθοί Λογιστών και Προϊστάμενοι Λογιστηρίων σε δεξιότητες τήρησης Λογιστικού Γραφείου.

ΙΙΙ. ΛΟΓ 012 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ – ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ (25 ώρες)

Οι σπουδαστές αποκτούν δυνατότητες τήρησης τμήματος μισθοδοσίας σε μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις.

ΙV. ΛΟΓ 013 ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ (25 ώρες)

Οι συμμετέχοντες αποκτούν γνώσεις σχετικά με την εκτέλεση βασικών λογιστικών διαδικασιών, όπως η καταγραφή των εμπορικών συναλλαγών, η προετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων και η διαχείριση των λογιστικών εγγραφών.

V. ΛΟΓ 014 ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ (25 ώρες)

Οι συμμετέχοντες αναπτύσσουν γνώσεις και δεξιότητες σχετικά με την εφαρμογή των λογιστικών αρχών και μεθόδων σε ναυτιλιακές εταιρείες και οργανισμούς.