Επιμόρφωση στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση, Διαμεσολάβηση, Επικοινωνία και Οικονομία

Εισαγωγή

Η αυξανόμενη πολυπολιτισμικότητα και η μετανάστευση που παρατηρούνται σε παγκόσμιο επίπεδο, καθιστούν την ανάγκη κατανόησης και αντιμετώπισης των πολιτισμικών διαφορών ολοένα και πιο επιτακτική. Η διαπολιτισμική και η διεθνής επικοινωνία είναι ουσιώδης για τις επιχειρήσεις, το εμπόριο και την οικονομική ανάπτυξη. Η κατανόηση των πολιτισμικών ιδιαιτεροτήτων και η ικανότητα ανάπτυξης αποτελεσματικής επικοινωνίας με διαφορετικές κουλτούρες ενισχύει την παγκόσμια συνεργασία, προωθεί την ανταλλαγή ιδεών και καινοτομιών, και αυξάνει την ανταγωνιστικότητα σε παγκόσμιο επίπεδο.  Το πρόγραμμα εκπαίδευσης «Επιμόρφωση στη διαπολιτισμική εκπαίδευση, διαμεσολάβηση, επικοινωνία και οικονομία» παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται για τη διαχείριση και αξιοποίηση της διαπολιτισμικότητας και προάγει την κατανόηση και τον σεβασμό ανάμεσα στις διαφορετικές κουλτούρες, ενισχύοντας την κοινωνική συνοχή και την αμοιβαία ανεκτικότητα. Καταρτισμένοι εκπαιδευτικοί και επαγγελματίες στη διαπολιτισμική διαμεσολάβηση και επικοινωνία μπορούν να διαδραματίσουν καίριο ρόλο στην πρόληψη και επίλυση συγκρούσεων, στην ανάπτυξη αμοιβαίας κατανόησης και στη δημιουργία κλίματος αμοιβαίας εμπιστοσύνης.

Το επιμορφωτικό Πρόγραμμα στην «ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» στοχεύει, μεταξύ άλλων, στη μελέτη του οικονομικού αποτυπώματος από την ένταξη των μεταναστών, προσφύγων και γενικότερα μαθητών από διαφοροποιημένα πολιτισμικά περιβάλλοντα στη σχολική μονάδα και την εκπαιδευτική διαδικασία.

Απώτερος σκοπός του Προγράμματος είναι η επιμόρφωση των σπουδαστών με την μέθοδο της ασύγχρονης εκπαίδευσης. Πιο συγκεκριμένα, το Πρόγραμμα στοχεύει στην επιστημονική στήριξη αποφοίτων οικονομικών σχολών σε θέματα οικονομικών της Εκπαίδευσης με διαπολιτισμική διάσταση. Επιπλέον, επιδιώκεται η κατάρτιση και ευαισθητοποίηση των εκπαιδευομένων σχετικά με ζητήματα που αφορούν την εθνική και πολιτισμική ετερότητα στην κοινωνία και στο σχολείο, αλλά και η διατύπωση των βασικών αρχών για την οικονομική της διαχείριση με έναν διαπολιτισμικό προσανατολισμό.