Εταιρική Τραπεζική

Εισαγωγή

Το επιμορφωτικό Πρόγραμμα «Εταιρική Τραπεζική (Corporate Banking)» διαρθρώνεται σε δύο αυτοτελείς  διδακτικές/ θεματικές ενότητες, διάρκειας τεσσάρων και δύο μηνών αντίστοιχα. To Πρόγραμμα αναλύει θέματα, που αφορούν τη δομή, τη συγκρότηση, τις βασικές λειτουργίες των τραπεζών, το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, τις τραπεζικές δραστηριότητες, καθώς και τη λειτουργία των αγορών χρήματος και κεφαλαίου. Ακόμη, στην ανάλυση περιλαμβάνονται θέματα συστημάτων πληρωμών καθώς και τραπεζικών θεσμών. Όπως είναι γνωστό οι χορηγήσεις αποτελούν μια από τις πιο βασικές και σημαντικές δραστηριότητες της τραπεζικής λειτουργίας γιατί από αυτές προέρχεται ένα πολύ μεγάλο μέρος των εσόδων τους. Παράλληλα, επειδή περιέχουν τα στοιχεία του πιστωτικού κινδύνου – του πιο σημαντικού, ίσως, από όλους τους τραπεζικούς κινδύνους – αποτελούν αντικείμενο αυστηρών κανόνων τραπεζικής εποπτείας εκ μέρους των Ρυθμιστικών Αρχών. Ο βασικός λοιπόν, στόχος της συγκεκριμένης ενότητας είναι να έχει ο αναγνώστης μια ολοκληρωμένη γνώση για τους κανόνες-πλαίσιο των χορηγήσεων για τα οικονομικά χαρακτηριστικά των δανείων και για τη λειτουργία των δανειακών αγορών. Τέλος, ένα σημαντικό κομμάτι της ανάλυσης αναφέρεται στους τραπεζικούς κινδύνους, στη μέτρηση και την διαχείριση τους, καθώς και στο ρυθμιστικό πλαίσιο που εφαρμόζεται.

Επιμέρους Διδακτικές Ενότητες

Ι. Ενέγγυες Πιστώσεις – Ένα χρήσιμο εργαλείο στο Διεθνές Εμπόριο (Διάρκεια 2 μήνες/ 30 ώρες/ 1,15 ECTS)

ΙΙ. Τράπεζες – Τραπεζικές Χορηγήσεις – Τραπεζικοί Κίνδυνοι (Διάρκεια 4 μήνες/ 40 ώρες/ 1,54 ECTS)