Γενικές Γνώσεις Λογιστικής, με Περιεχόμενο ΔΠΧΑ

Εισαγωγή

Το επιμορφωτικό Πρόγραμμα «ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, ΜΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΔΠΧΑ» διαρθρώνεται σε τρεις αυτοτελείς  διδακτικές/ θεματικές ενότητες, διάρκειας έξι, τριών και τριών μηνών αντίστοιχα, που συνιστούν μια ολοκληρωμένη εισαγωγή στον κόσμο της λογιστικής, καθώς εξετάζουν το θέμα  από θεωρητικής και πρακτικής σκοπιάς. Από την εκτίμηση των οικονομικών καταστάσεων μέχρι την ανάλυση των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής αναφοράς, οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν μια εμπεριστατωμένη κατανόηση των βασικών αρχών και μεθοδολογιών που διέπουν τον κλάδο της λογιστικής. Μέσα από την πλούσια παράθεση παραδειγμάτων, ασκήσεων και δραστηριοτήτων που περιλαμβάνει το εκπαιδευτικό υλικό, αναμένεται η προσέγγιση με εύκολο και κατανοητό τρόπο των θεμάτων που αναλύονται.

Σκοπός του Προγράμματος είναι οι εκπαιδευόμενοι να αποκτήσουν ολοκληρωμένες γνώσεις, άριστη πληροφόρηση και ικανότητα αντίληψης όλων των επιμέρους χαρακτηριστικών που διέπουν την χρηματοοικονομική λογιστική και χρηματοοικονομική ανάλυση των λογιστικών  καταστάσεων και ταμειακών ροών των επιχειρήσεων, καθώς και τους κανόνες προσδιορισμού αποτελεσμάτων και σύνταξης χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Η χρηματοοικονομική ανάλυση ενδιαφέρει πολλές κατηγορίες μεμονομένων ατόμων και οικονομικών οργανισμών, ανάλογα με τη θέση που κατέχει  καθένα από αυτά στην οικονομία. Στόχος του Προγράμματος είναι, συνεπώς, να παρέχει ολοκληρωμένη και ευέλικτη εκπαίδευση προσεγγίζοντας θεωρητικά και πρακτικά:

  • τις αρχές χρηματοοικονομικής λογιστικής, όπως αυτές εφαρμόζονται ονται στην πράξη και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και
  • τις σύγχρονες μεθόδους χρηματοοικονομικής ανάλυσης των λογιστικών καταστάσεων και ταμειακών ροών των επιχειρήσεων, προκειμένου τα πορίσματά της να αποτελέσουν γνώμονα στη λήψη αποφάσεων.

Οι εκπαιδευόμενοι θα εμβαθύνουν τις γνώσεις τους σε θέματα που αφορούν την ανάλυση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων των επιχειρήσεων, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο οι καταστάσεις αυτές δίνουν πληροφορίες για την ακριβή εικόνα της επιχείρησης, με σκοπό τον καθορισμό συγκεκριμένων στόχων επιχειρησιακού προγραμματισμού για την βελτίωση των αποτελεσμάτων κερδοφορίας της.

Επιμέρους Διδακτικές Ενότητες

Ι. Γενική Λογιστική και Οικονομικές Καταστάσεις (Ισολογισμός, Αποτελέσματα Χρήσεως και Ταμειακές Ροές) (Διάρκεια 6 μήνες/ 155 ώρες/ 5,96 ECTS)

ΙΙ. Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων και Ταμειακές Ροές (Διάρκεια 3 μήνες/ 78 ώρες/ 3 ECTS)

ΙΙΙ. Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Διάρκεια 3 μήνες/ 78 ώρες/ 3 ECTS)