Γενικές Γνώσεις Λογιστικής με Πρακτικές Εφαρμογές

Εισαγωγή

Το επιμορφωτικό Πρόγραμμα «ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, ΜΕ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ» διαρθρώνεται σε τρεις αυτοτελείς  διδακτικές/ θεματικές ενότητες, διάρκειας έξι, τριών και τριών μηνών αντίστοιχα, που συνιστούν μια ολοκληρωμένη εισαγωγή στον κόσμο της λογιστικής, καθώς συνδυάζει θεωρητικές γνώσεις με πρακτική εφαρμογή.

Σκοπός του Προγράμματος είναι οι εκπαιδευόμενοι να αποκτήσουν ολοκληρωμένες γνώσεις, άριστη πληροφόρηση και ικανότητα αντίληψης όλων των επιμέρους χαρακτηριστικών που διέπουν την χρηματοοικονομική λογιστική και χρηματοοικονομική ανάλυση των λογιστικών  καταστάσεων και ταμειακών ροών των επιχειρήσεων, καθώς και τους κανόνες προσδιορισμού αποτελεσμάτων και σύνταξης χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Η χρηματοοικονομική ανάλυση ενδιαφέρει πολλές κατηγορίες μεμονομένων ατόμων και οικονομικών οργανισμών,ανάλογα με τη θέση που κατέχει  καθένα από αυτά στην οικονομία. Μέσα από την πλούσια παράθεση παραδειγμάτων, ασκήσεων και δραστηριοτήτων που περιλαμβάνει το εκπαιδευτικό υλικό, αναμένεται η προσέγγιση με εύκολο και κατανοητό τρόπο των θεμάτων που αναλύονται. Επιπλέον, εξετάζεται η πλήρης πρακτική εφαρμογή λειτουργίας της διπλογραφικής μεθόδου που εφαρμόζουν τα σύγχρονα λογιστήρια των εταιρειών με βιβλία Γ΄ κατηγορίας για ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ,ΕΕ, ΑΤΟΜΙΚΕΣ, σύμφωνα με τα νέα λογιστικά πρότυπα Ν. 4308/14.

Στόχος του Προγράμματος είναι, συνεπώς, να παρέχει ολοκληρωμένη και ευέλικτη εκπαίδευση προσεγγίζοντας θεωρητικά και πρακτικά:

  • τις αρχές χρηματοοικονομικής λογιστικής, όπως αυτές εφαρμόζονται ονται στην πράξη και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και
  • τις σύγχρονες μεθόδους χρηματοοικονομικής ανάλυσης των λογιστικών καταστάσεων και ταμειακών ροών των επιχειρήσεων, προκειμένου τα πορίσματά της να αποτελέσουν γνώμονα στη λήψη αποφάσεων.

Οι εκπαιδευόμενοι θα εμβαθύνουν τις γνώσεις τους σε θέματα που αφορούν την ανάλυση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων των επιχειρήσεων, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο οι καταστάσεις αυτές δίνουν πληροφορίες για την ακριβή εικόνα της επιχείρησης, με σκοπό τον καθορισμό συγκεκριμένων στόχων επιχειρησιακού προγραμματισμού για την βελτίωση των αποτελεσμάτων κερδοφορίας της.

Επιμέρους Διδακτικές Ενότητες

Ι. Γενική Λογιστική και Οικονομικές Καταστάσεις (Ισολογισμός, Αποτελέσματα Χρήσεως και Ταμειακές Ροές) (Διάρκεια 6 μήνες/ 155 ώρες/ 5,96 ECTS)

ΙΙ. Μηχανογραφημένη Γενική Λογιστική - Θεωρία και Πράξη (Διάρκεια 3 μήνες/ 60 ώρες/ 2,31 ECTS)

ΙΙΙ. Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων και Ταμειακές Ροές (Διάρκεια 3 μήνες/ 78 ώρες/ 3 ECTS)