Κοινωνικές Επιστήμες και Οικονομία – Management

Εισαγωγή

Το επιμορφωτικό Πρόγραμμα «ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – MANAGEMENT» διαρθρώνεται σε πέντε αυτοτελείς  διδακτικές/ θεματικές ενότητες, διάρκειας δύο μηνών εκάστη. Το Πρόγραμμα αποτελεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων και γνώσεων στον τομέα της δημόσιας διοίκησης και της επιχειρηματικότητας, καθώς αναδεικνύει τη σημασία της συναισθηματικής νοημοσύνης και των δεξιοτήτων επικοινωνίας για μια αποτελεσματική οργάνωση και διαχείριση πόρων. Παράλληλα, εστιάζει στην εσωτερική και εξωτερική επικοινωνία σε οργανισμούς και στην εξυπηρέτηση του πολίτη μέσω των δημόσιων υπηρεσιών. Τέλος, εμβαθύνει στη σύγχρονη διοίκηση (Management) στο δημόσιο τομέα, επισημαίνοντας τις τεχνικές και στρατηγικές προσεγγίσεις που απαιτούνται για τη βελτίωση της απόδοσης και την αντιμετώπιση των προκλήσεων. Με συνεκτικότητα και επιστημονική προσέγγιση, το Πρόγραμμα αποτελεί ουσιαστικό πυλώνα για την εκπαίδευση επαγγελματιών, ικανών να ανταποκριθούν στις όποιες απαιτήσεις και προκλήσεις διαχείρισης των οργανισμών του δημόσιου τομέα.

Επιμέρους Διδακτικές Ενότητες

I.Συναισθηματική Νοημοσύνη (Διάρκεια 2 μήνες/ 20 ώρες/ 0,77 ECTS)

Σκοπός της Διδακτικής Ενότητας «Συναισθηματική Νοημοσύνη» είναι είναι να βοηθήσει τους επιμορφούμενους και τα στελέχη που θα το παρακολουθήσουν να αποκτήσουν την ικανότητα χειρισμού των συναισθημάτων κάποιου άλλου ατόμου, που είναι ο πυρήνας της τέχνης των ανθρωπίνων σχέσεων. Για κάθε αρμονική σχέση στη ζωή μας, η ρίζα της φροντίδας πηγάζει από τη συναισθηματική σύμπνοια, και από την ικανότητα για ενσυναίσθηση. Αυτή η ικανότητα – η ευχέρεια να αντιλαμβανόμαστε τα συναισθήματα των άλλων – βοηθά αποτελεσματικά σε μια ευρύτατη σφαίρα δραστηριοτήτων της ζωής, από τις πωλήσεις και τη διοίκηση γενικότερα, ως τις κοινωνικές (κοινωνική και πολιτική δράση) και τις οικογενειακές (σχέσεις γονέων, συζύγων, τέκνων). Η κατανόηση των συναισθημάτων στα επίπεδα αυτά βοηθούν τον εργαζόμενο και το στέλεχος να πετύχει τους στόχους του μέσα από την επιτυχία των στόχων της επιχείρησης ή του οργανισμού.

II. Επικοινωνία και Επικοινωνιακές Δεξιότητες (Διάρκεια 2 μήνες/ 20 ώρες/ 0,77 ECTS)

Σκοπός Διδακτικής Ενότητας «Επικοινωνία και Επικοινωνιακές Δεξιότητες» είναι ο περιορισμός ή η ελαχιστοποίηση οποιασδήποτε βλάβης ή άλλης επίπτωσης στη φήμη και την δημόσια εικόνα της επιχείρησης. Αυτός ο στόχος επιτυγχάνεται μέσω της βελτίωσης των δεξιοτήτων των στελεχών που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν – διαχειριστούν μια ενδεχόμενη κρίση. Βασιζόμενη στις υπάρχουσες γνώσεις, την εμπειρία  και τις συμπεριφορές των υπευθύνων, η παρούσα διδακτική ενότητα συμβάλλει στη βελτίωση των ακόλουθων δεξιοτήτων:

 • Διατήρηση και προώθηση της εταιρικής εικόνας
 • Αναγνώριση αδύναμων επικοινωνιακών σημάτων
 • Η ανάλυση των στοιχείων κλειδιά της καλής επικοινωνίας
 • Η ανασκόπηση των εμποδίων στην αποτελεσματική επικοινωνία και η αναζήτηση πρακτικών λύσεων
 • Η περιγραφή του αποτελέσματος της δικής μας επικοινωνιακής συμπεριφοράς στις επαφές μας με τους άλλους ανθρώπους
 • Η μεταφορά ευχάριστων ή ακόμα και άσχημων νέων στους εργαζόμενους.

III. Εσωτερική Επικοινωνία σε Υπηρεσίες και Οργανισμούς (Διάρκεια 2 μήνες/ 20 ώρες/ 0,77 ECTS)

Σκοπός Διδακτικής Ενότητας «Εσωτερική Επικοινωνία σε Υπηρεσίες και Οργανισμούς» είναι βελτίωση της φήμης και της δημόσιας εικόνας της επιχείρησης μέσα από την αποτελεσματική εσωτερική επικοινωνία με απώτερο επίτευγμα την επίτευξη των στόχων της, την ικανοποίηση των πελατών της και τη συνεργασία της με τους λοιπούς εμπλεκόμενους φορείς.  Η διάχυση των πληροφοριών μέσα στην επιχείρηση μπορεί να γίνει με εσωτερικές εγκυκλίους, με συσκέψεις, με τηλεσυσκέψεις και με αξιοποίηση όλων των σύγχρονων μεθόδων. Βασιζόμενη στις υπάρχουσες γνώσεις, την εμπειρία  και τις συμπεριφορές των υπευθύνων, η παρούσα διδακτική ενότητα συμβάλλει στη βελτίωση των δεξιοτήτων τους, ώστε να:

 • Υπάρχει ενημέρωση όλων των εργαζομένων στην επιχείρηση ή τον οργανισμό
 • Αποκτηθούν οι κατάλληλες δεξιότητες ώστε να γίνουν κατανοητές οι εξελίξεις στο περιβάλλον της επιχείρησης
 • Καμφθεί η αντίσταση στις προτεινόμενες αλλαγές από την διοίκηση
 • Αντιλαμβάνονται καλύτερα τους ρόλους τους και να καταβάλλουν τις απαιτούμενες προσπάθειες για την υλοποίηση του εταιρικού οράματος
 • Διατηρείται και να προωθείται η εταιρική εικόνα
 • Υπάρχει έγκαιρη και έγκυρη ανατροφοδότηση τόσο από την όσο και από όλους τους εργαζόμενους

IV. Εξυπηρέτηση του Πολίτη από της Δημόσιες Υπηρεσίες (Διάρκεια 2 μήνες/ 20 ώρες/ 0,77 ECTS)

Σκοπός Διδακτικής Ενότητας «Εξυπηρέτηση του Πολίτη από της  Δημόσιες Υπηρεσίες» είναι η ανάδειξη των δεξιοτήτων και συμπεριφορών που αναζητά η σύγχρονη Διοίκηση και Ηγεσία στην προσπάθειά της να προσφέρει καλύτερη εξυπηρέτηση στον πολίτη. Βασιζόμενη στις υπάρχουσες γνώσεις, την εμπειρία  και τις συμπεριφορές των υπευθύνων, η παρούσα διδακτική ενότητα συμβάλλει στη βελτίωση των ακόλουθων δεξιοτήτων:

 • Διορατικότητα και διαίσθηση στην εξυπηρέτηση του πολίτη
 • Καινοτομία, νέες ιδέες οι οποίες θα βελτιώσουν τη σημερινή πραγματικότητα στην υπηρεσία
 • Επικοινωνία με τον πολίτη και παροχή Ανατροφοδότησης στο πρόβλημα που τον απασχολεί
 • Αξιοπιστία από την πλευρά της Υπηρεσίας
 • Προσβασιμότητα στην υπηρεσία, ο πολίτης να γίνεται αποδεκτός και να μην περιφρονείται
 • Ανατροφοδότηση προς τη διοίκηση και τους εμπλεκόμενους φορείς του Τομέα
 • Αξιοπιστία στα όσα μεταφέρονται στον πολίτη από τους υπεύθυνους σε μία υπηρεσία
 • Ενημέρωση των υπευθύνων ώστε να παρέχουν ακριβείς πληροφορίες στον πολίτη
 • Ευελιξία από την πλευρά της υπηρεσίας, ώστε να αποφεύγεται η ταλαιπωρία του πολίτη
 • Προθυμία, διάθεση εξυπηρέτησης ανεξαρτήτως της συμπεριφοράς του πολίτη
 • Υπευθυνότητα από την πλευρά του Δημόσιου λειτουργού
 • Εγκυρότητα στις οδηγίες και τις προτάσεις προς τον πολίτη
 • Επίλυση του προβλήματος και ικανοποίηση του αιτήματος του πολίτη
 • Διαχείριση των σχέσεων της υπηρεσίας με τους πολίτες που προσέρχονται σ’ αυτήν
 • Απόδοση στην εργασία του, κ.λπ.

V. Σύγχρονη Διοίκηση (Management) στο Δημόσιο Τομέα (Διάρκεια 2 μήνες/ 20 ώρες/ 0,77 ECTS)

Σημείο κλειδί των ακολουθούμενων πολιτικών και βασικό κριτήριο επιλογών και μεταβολών του Δημοσίου Management αποτελεί ο πολίτης, ο οποίος αντιμετωπίζεται ως ‘πελάτης’ με προσωπικές επιθυμίες και ανάγκες. Οι ανάγκες αυτές αποτελούν τη νομιμοποιητική βάση της λειτουργίας της Διοίκησης, καθώς καθοδηγούν τη δράση και διαμορφώνουν μία ‘εκ των κάτω’ (bottom-up) προσέγγιση στις σχέσεις διοίκησης – πολίτη, σε αντίθεση με την ‘εκ των άνω’ (top-down) προσέγγιση του γραφειοκρατικού μοντέλου που ίσχυε μέχρι σήμερα. Βασιζόμενη στις υπάρχουσες γνώσεις, την εμπειρία  και τις συμπεριφορές των υπευθύνων, η παρούσα διδακτική ενότητα συμβάλλει στη βελτίωση των ακόλουθων δεξιοτήτων:

 • Οργάνωση της εργασίας
 • Καλλιέργεια δημιουργικότητας και καινοτομία
 • Κριτική σκέψη και ευελιξία
 • Απόκτηση γνώσεων σχετικά με το πώς να διοικούν καλύτερα τους υπαλλήλους και την υπηρεσία τους
 • Απόκτηση ηγετικών δεξιοτήτων, απαραίτητων στον 21ο αι.
 • Ανατροφοδότηση της διοίκησης από τους εργαζόμενους και το αντίστροφο
 • Καλύτερη λήψη αποφάσεων
 • Ομαδική εργασία και συνεργασία ώστε να προκύψουν τα οφέλη από τη συνέργεια
 • Επικοινωνία και δεξιότητες προσεκτικής ακρόασης
 • Κάμψη της αντίστασης στην προτεινόμενη από τη Διοίκηση αλλαγή
 • Δέσμευση και ενθουσιασμός στην εξυπηρέτηση του πολίτη, κ.λπ.