Κυβερνοασφάλεια: Νομικό Πλαίσιο και πρακτική εφαρμογή

Εισαγωγή

Σκοπός του Προγράμματος Εκπαίδευσης «Κυβερνοασφάλεια: Νομικό Πλαίσιο και πρακτική εφαρμογή (Cybersecurity: Law and Practice)»  είναι η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και έρευνας σε θέματα ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων και ηλεκτρονικών υπηρεσιών, σε θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων, καθώς και σε θέματα ανίχνευσης και αντιμετώπισης ψηφιακών εγκλημάτων και κυβερνοεπιθέσεων. Επίσης, η διερεύνηση των νομικών πτυχών της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο και της ασφάλειας των πληροφοριών. Πιο συγκεκριμένα, μέσα από το εν λόγω Πρόγραμμα Εκπαίδευσης επιτυγχάνεται (α) η περαιτέρω επιστημονική ειδίκευση επιστημόνων στα γνωστικά αντικείμενα της Ασφάλειας Ψηφιακών Συστημάτων, της Κυβερνοασφάλειας, και της προστασίας της Ιδιωτικότητας των χρηστών και (β) η εκπαίδευση/ειδίκευση επιστημόνων και επαγγελματιών που ήδη απασχολούνται σε επιχειρήσεις και οργανισμούς.