Λογιστική για Επιχειρήσεις – Πρακτικές Εφαρμογές

Εισαγωγή

Το επιμορφωτικό Πρόγραμμα «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ-ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ» διαρθρώνεται σε τρεις αυτοτελείς  διδακτικές/ θεματικές ενότητες, διάρκειας τριών, τριών και τεσσάρων μηνών, αντίστοιχα. Κάθε ενότητα έχει σχεδιαστεί με προσοχή, ώστε να καλύπτει συγκεκριμένες ανάγκες και προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες του κλάδου της λογιστικής. Σκοπός του Προγράμματος συνολικά, είναι να παρέχει μια ολοκληρωμένη και ευέλικτη εκπαίδευση και να προσεγγίσει θεωρητικά και πρακτικά τόσο τις διατάξεις της νομοθεσίας για τη φορολογία των παγίων, των αποθεμάτων, των απαιτήσεων, των υποχρεώσεων των ιδίων κεφαλαίων (αύξηση/ μείωση), τη διανομή των κερδών, τις μεταβιβάσεις μετοχών και εταιρικών μεριδίων, τους μετασχηματισμούς των επιχειρήσεων και τη φορολογία των αμοιβών των μελών διοικήσεως και διευθύνοντος συμβούλου, όσο τα θέματα μισθοδοσίας του προσωπικού και της εργατικής – ασφαλιστικής νομοθεσίας μέχρι και τις τελευταίες νομοθετικές τροποποιήσεις. Μεταξύ άλλων οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να κατανοήσουν, την έννοια και τις διακρίσεις της σύμβασης εργασίας και τα στάδια που οδηγούν στη σύναψή της, να υπολογίζουν τα επιδόματα, την άδεια καθώς και τις αλλαγές στα φορολογικά θέματα των αμοιβών και εξόδων προσωπικού.

Επιμέρους Διδακτικές Ενότητες

Ι. Μηχανογραφημένη Γενική Λογιστική - Θεωρία και Πράξη (Διάρκεια 3 μήνες/ 60 ώρες/ 2,31 ECTS)

 

Σκοπός της Διδακτικής Ενότητας «Μηχανογραφημένη Γενική Λογιστική – Θεωρία και Πράξη», είναι η ολοκληρωμένη πρακτική εφαρμογή λειτουργίας της διπλογραφικής μεθόδου που εφαρμόζουν τα σύγχρονα λογιστήρια την εταιρειών με βιβλία Γ΄ κατηγορίας για ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ,ΕΕ, ΑΤΟΜΙΚΕΣ, αναφορικά με τα νέα λογιστικά πρότυπα Ν. 4308/14.

ΙΙ.Θέματα Αμοιβών και Εξόδων (ή Μισθοδοσίας) Προσωπικού (Διάρκεια 3 μήνες/ 78 ώρες/ 3 ECTS)

Σκοπός της Διδακτικής Ενότητας «Θέματα Αμοιβών και Εξόδων (ή Μισθοδοσίας) Προσωπικού» είναι οι εκπαιδευόμενοι  να αποκτήσουν ολοκληρωμένες γνώσεις και άριστη πληροφόρηση όλων των επιμέρους χαρακτηριστικών που διέπουν τα θέματα μισθοδοσίας προσωπικού και τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας. Παρέχονται μελέτες περιπτώσεων, καθώς και πρακτικές εφαρμογές που βοηθούν περαιτέρω τους εκπαιδευόμενους στην εμπέδωση και κατανόηση του περιεχομένου των επιμέρους ενοτήτων.

ΙΙΙ. Φορολογικά Θέματα Επιχειρήσεων (Διάρκεια 4 μήνες/ 102 ώρες/ 3,92 ECTS)

Σκοπός Διδακτικής Ενότητας «Φορολογικά Θέματα Επιχειρήσεων» είναι οι εκπαιδευόμενοι να αποκτήσουν ολοκληρωμένες γνώσεις, άριστη πληροφόρηση και ικανότητα αντίληψης όλων των επιμέρους χαρακτηριστικών που διέπουν τις φορολογικές διατάξεις των νομικών προσώπων. Μέσα από την πλούσια παράθεση παραδειγμάτων, ασκήσεων και μελέτες περιπτώσεων πάνω σε πραγματικά δεδομένα που περιλαμβάνει το εκπαιδευτικό υλικό, αναμένεται η προσέγγιση με εύκολο και κατανοητό τρόπο των θεμάτων που αναλύονται.