Λογιστική για Νομικούς με Έμφαση στη Λογιστική Επιχειρηματικών Συνενώσεων

Εισαγωγή

Το επιμορφωτικό Πρόγραμμα «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΝΩΣΕΩΝ» διαρθρώνεται σε πέντε αυτοτελείς  διδακτικές/ θεματικές ενότητες, διάρκειας δύο (Δ.Ε. 1) και τριών μηνών (Δ.Ε 2,3,4 & 5). Το Πρόγραμμα αποτελεί μία ολοκληρωμένη προσέγγιση για την εκπαίδευση επαγγελματιών του κλάδου της νομικής που επιθυμούν να εμβαθύνουν στον τομέα της λογιστικής, καθώς καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, συμπεριλαμβανομένων των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής αναφοράς, ειδικών θεμάτων που αφορούν τις ανώνυμες εταιρίες, των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, καθώς και των διαδικασιών μεταβίβασης μετοχών, συγχωνεύσεων και διασπάσεων επιχειρήσεων. Η κατανόηση της λογιστικής και των θεμάτων εταιρικού δικαίου, όπως η μεταβίβαση μετοχών και οι συγχωνεύσεις, επιτρέπει στους νομικούς να παρέχουν ολοκληρωμένη νομική συμβουλευτική σε περιβάλλοντα επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Παράλληλα, η εξοικείωση με τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς ενισχύει την ικανότητά τους να ερμηνεύουν οικονομικά δεδομένα και να συνεργάζονται αποτελεσματικά με επαγγελματίες λογιστές και οικονομολόγους. Μέσω των επιμέρους ενοτήτων, οι συμμετέχοντες αποκτούν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για την ανάλυση και την εφαρμογή των λογιστικών αρχών και διαδικασιών σε περιβάλλοντα επιχειρηματικών συνενώσεων και την παροχή ολοκληρωμένων νομικών λύσεων στους πελάτες τους, καθώς πολλές νομικές υποθέσεις αφορούν οικονομικά ζητήματα και επιχειρηματικές δομές.

Επιμέρους Διδακτικές Ενότητες

I. Λογιστική για Νομικούς (Διάρκεια 2 μήνες/ 24 ώρες/ 0,92 ECTS)

Οι βασικές γνώσεις της λογιστικής αποτελούν σήμερα απαραίτητο εργαλείο του σύγχρονου νομικού. Σκοπός της Διδακτικής Ενότητας «Λογιστική για Νομικούς» είναι οι νομικοί σύμβουλοι να γνωρίσουν τις βασικές αρχές, το πλαίσιο και την ερμηνεία των οικονομικών καταστάσεων από την πλευρά των ενδιαφερομένων μερών που τις χρησιμοποιούν, αλλά και με ποιες αρχές τις καταρτίζουν οι λογιστές. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις πληροφορίες που αντλεί ο νομικός σύμβουλος από τις οικονομικές καταστάσεις μιας επιχείρησης. Η ανάλυση των θεμάτων γίνεται από θεωρητικής άποψης ενώ ταυτόχρονα εξετάζονται πραγματικά παραδείγματα Ελληνικών επιχειρήσεων.

II. Μεταβιβάσεις Μετοχών και Συγχωνεύσεις/Διασπάσεις Επιχειρήσεων (Διάρκεια 3 μήνες/ 78 ώρες/ 3 ECTS)

Σκοπός Διδακτικής Ενότητας  «Μεταβιβάσεις Μετοχών και Συγχωνεύσεις / Διασπάσεις Επιχειρήσεων» είναι οι εκπαιδευόμενοι να αποκτήσουν ολοκληρωμένες γνώσεις, άριστη πληροφόρηση και ικανότητα αντίληψης όλων των επιμέρους χαρακτηριστικών που διέπουν τις επιχειρηματικές συγκεντρώσεις (εξαγορές, συγχωνεύσεις ή διασπάσεις εταιρειών).Μέσα από την πλούσια παράθεση παραδειγμάτων, ασκήσεων και μελέτες περιπτώσεων πάνω σε πραγματικά δεδομένα που περιλαμβάνει το εκπαιδευτικό υλικό, αναμένεται η προσέγγιση με εύκολο και κατανοητό τρόπο των θεμάτων που αναλύονται.

III. Ειδικά Θέματα Ανωνύμων Εταιριών (Διάρκεια 3 μήνες/ 79 ώρες/ 3,04 ECTS)

Σκοπός της Διδακτικής Ενότητας «Ειδικά Θέματα Ανωνύμων Εταιριών» είναι οι εκπαιδευόμενοι να αποκτήσουν ολοκληρωμένες γνώσεις, άριστη πληροφόρηση και ικανότητα αντίληψης όλων των επιμέρους χαρακτηριστικών που διέπουν τις Α.Ε. Μέσα από την πλούσια παράθεση παραδειγμάτων, ασκήσεων και μελέτες περιπτώσεων πάνω σε πραγματικά δεδομένα που περιλαμβάνει το εκπαιδευτικό υλικό, αναμένεται η προσέγγιση με εύκολο και κατανοητό τρόπο των θεμάτων που αναλύονται.

IV. Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Διάρκεια 3 μήνες/ 78 ώρες/ 3 ECTS)

Σκοπός της Διδακτικής Ενότητας «Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς» είναι η κατανόηση του θεσμικού πλαισίου εφαρμογής των Δ.Π.Χ.Α., ώστε μετά την ολοκλήρωσή του, οι συμμετέχοντες να έχουν μια συνολική εικόνα και γνώση για τα βασικότερα λογιστικά ζητήματα που καλύπτονται από τα Δ.Π.Χ.Α.  Αναμένεται να είναι σε θέση να επιλέγουν μεταξύ χειρισμών που είναι αποδεκτοί από τα πρότυπα,  καθώς και να εφαρμόζουν στην πράξη λογιστικούς χειρισμούς για μια σειρά από βασικά αλλά και πιο εξειδικευμένα θέματα Δ.Π.Χ.Α.  Επίσης, το σεμινάριο έχει σκοπό την ανάπτυξη κατανόησης για τη διακριτική ευχέρεια που υπάρχει στην εφαρμογή των Δ.Π.Χ.Α., όπως και των βασικών προκλήσεων και δυσκολιών στην εφαρμογή τους στην πράξη για μια σειρά λογιστικών θεμάτων.

V. Θέματα Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων (Διάρκεια 3 μήνες/ 78 ώρες/ 3 ECTS)

Σκοπός της Διδακτικής Ενότητας «Θέματα Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων», είναι οι εκπαιδευόμενοι να αποκτήσουν ολοκληρωμένες γνώσεις και άριστη πληροφόρηση όλων των επιμέρους χαρακτηριστικών που διέπουν την κατάρτιση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, καθώς και στις   ακολουθούμενες   πρακτικές   διαδικασίες για τη σύνταξη των καταστάσεων αυτών. Μέσα από την πλούσια παράθεση παραδειγμάτων, ασκήσεων και δραστηριοτήτων που περιλαμβάνει το εκπαιδευτικό υλικό, αναμένεται η προσέγγιση με εύκολο και κατανοητό τρόπο των θεμάτων που αναλύονται.