Λογιστική με Έμφαση στη Φορολογία Επιχειρήσεων

Εισαγωγή

Το επιμορφωτικό Πρόγραμμα «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» διαρθρώνεται σε δύο αυτοτελείς  διδακτικές/ θεματικές ενότητες, διάρκειας τεσσάρων μηνών, εκάστη. Αντικείμενο του Προγράμματος είναι η θεωρητική αλλά και πρακτική συμπλήρωση και εξοικείωση με τη δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, τα έντυπα που συνυποβάλλονται με αυτήν, τα δικαιολογητικά έγγραφα που απαιτούνται για την αναγνώριση τυχόν απαλλαγών από τον φόρο εισοδήματος, και ο αναλυτικός φορολογικός οδηγός του εκάστοτε φορολογικού έτους. Το Πρόγραμμα πραγματεύεται επίσης θέματα όπως, α) η συγκέντρωση της σημαντικής πληροφόρησης (δηλαδή των σημαντικών φορολογικών και λοιπών σχετικών κανονιστικών διατάξεων), που διαμορφώνουν το εύρος φορολογικών υποχρεώσεων, ως προς τη φορολογία εισοδήματος (θεωρητική προσέγγιση), β) η οργάνωση και η παρουσίαση της πληροφόρησης αυτής κατά επιμέρους τομέα της φορολογίας, προκειμένου να καταστεί ευχερέστερη τόσο κατά την αναζήτηση, όσο και κατά την εφαρμογή (από τη θεωρία στην πράξη) και γ) η παράθεση πρακτικών παραδειγμάτων και η επισήμανση ιδιαζόντων θεμάτων (πρακτική διάσταση). Συνολικά, το εν λόγω Πρόγραμμα συμβάλλει ώστε ο σπουδαστής να αποκτήσει  βασικές γνώσεις της φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων.

Επιμέρους Διδακτικές Ενότητες

Ι.Φορολογικά Θέματα Επιχειρήσεων (Διάρκεια 4 μήνες/ 102 ώρες/ 3,92 ECTS)

Σκοπός της Διδακτικής Ενότητας «Φορολογικά Θέματα Επιχειρήσεων» είναι οι εκπαιδευόμενοι να αποκτήσουν ολοκληρωμένες γνώσεις, άριστη πληροφόρηση και ικανότητα αντίληψης όλων των επιμέρους χαρακτηριστικών που διέπουν τις φορολογικές διατάξεις των νομικών προσώπων. Μέσα από την πλούσια παράθεση παραδειγμάτων, ασκήσεων και μελέτες περιπτώσεων πάνω σε πραγματικά δεδομένα που περιλαμβάνει το εκπαιδευτικό υλικό, αναμένεται η προσέγγιση με εύκολο και κατανοητό τρόπο των θεμάτων που αναλύονται. Επίσης, δίνεται στον εκπαιδευόμενο η δυνατότητα να προσεγγίσει θεωρητικά και πρακτικά, τις διατάξεις της νομοθεσίας για τη  φορολογία των αποθεμάτων, των απαιτήσεων, τη διανομή  των κερδών, τις μεταβιβάσεις μετοχών και εταιρικών μεριδίων και τους μετασχηματισμούς των επιχειρήσεων.

ΙΙ. Σύγχρονα Θέματα Λογιστικής, Φορολογικής και Εργατικής Νομοθεσίας (Διάρκεια 4 μήνες/ 103 ώρες/ 3,96 ECTS)

Σκοπός της Διδακτικής Ενότητας «Σύγχρονα Θέματα Λογιστικής, Φορολογικής και Εργατικής Νομοθεσίας» είναι οι εκπαιδευόμενοι να αποκτήσουν ολοκληρωμένες γνώσεις, άριστη πληροφόρηση και ικανότητα αντίληψης  όλων των επιμέρους χαρακτηριστικών που διέπουν την σύγχρονη χρηματοοικονομική λογιστική, την φορολογική και εργατική νομοθεσία.