Λογιστική με Έμφαση στη Φορολογία

Εισαγωγή

Το επιμορφωτικό Πρόγραμμα «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ» διαρθρώνεται σε δύο αυτοτελείς  διδακτικές/ θεματικές ενότητες, διάρκειας ενός και τεσσάρων μηνών, αντίστοιχα. Σκοπός του Προγράμματος συνολικά, είναι η θεωρητική και πρακτική προσέγγιση των διατάξεων της νομοθεσίας όσον αφορά τη  φορολογία των αποθεμάτων, των απαιτήσεων, τη διανομή  των κερδών, τις μεταβιβάσεις μετοχών και εταιρικών μεριδίων και τους μετασχηματισμούς των επιχειρήσεων. Στο Πρόγραμμα περιλαλαμβάνεται, α) η συγκέντρωση της σημαντικής πληροφόρησης (δηλαδή των σημαντικών φορολογικών και λοιπών σχετικών κανονιστικών διατάξεων), που διαμορφώνουν το εύρος φορολογικών υποχρεώσεων, ως προς τη φορολογία εισοδήματος (θεωρητική προσέγγιση), β) η οργάνωση και η παρουσίαση της πληροφόρησης αυτής κατά επιμέρους τομέα της φορολογίας, προκειμένου να καταστεί ευχερέστερη τόσο κατά την αναζήτηση, όσο και κατά την εφαρμογή (από τη θεωρία στην πράξη) και γ) η παράθεση πρακτικών παραδειγμάτων και η επισήμανση ιδιαζόντων θεμάτων (πρακτική διάσταση). Συνολικά, το εν λόγω Πρόγραμμα συμβάλλει ώστε ο σπουδαστής να αποκτήσει  βασικές γνώσεις της φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων.

Επιμέρους Διδακτικές Ενότητες

Ι. Μυστικά για την επιτυχή συμπλήρωση της φορολογικής δήλωσης (Διάρκεια 1 μήνας/ 16 ώρες/ 0,62 ECTS)

Σκοπός της Διδακτικής Ενότητας «Μυστικά για την επιτυχή συμπλήρωση της φορολογικής δήλωσης», είναι θεωρητική αλλά και πρακτική συμπλήρωση φορολογικής δήλωσης φυσικών προσώπων. Τα έντυπα που συνυποβάλλονται με την δήλωση φορολογίας εισοδήματος, τα δικαιολογητικά έγγραφα που απαιτούνται για την αναγνώριση τυχόν απαλλαγών από τον φόρο εισοδήματος, και τέλος αναλυτικός φορολογικός οδηγός του εκάστοτε φορολογικού έτους.

ΙΙ.Φορολογικά Θέματα Επιχειρήσεων (Διάρκεια 4 μήνες/ 102 ώρες/ 3,92 ECTS)

Σκοπός Διδακτικής Ενότητας «Φορολογικά Θέματα Επιχειρήσεων» είναι οι εκπαιδευόμενοι να αποκτήσουν ολοκληρωμένες γνώσεις, άριστη πληροφόρηση και ικανότητα αντίληψης όλων των επιμέρους χαρακτηριστικών που διέπουν τις φορολογικές διατάξεις των νομικών προσώπων. Μέσα από την πλούσια παράθεση παραδειγμάτων, ασκήσεων και μελέτες περιπτώσεων πάνω σε πραγματικά δεδομένα που περιλαμβάνει το εκπαιδευτικό υλικό, αναμένεται η προσέγγιση με εύκολο και κατανοητό τρόπο των θεμάτων που αναλύονται.