Μέθοδοι Εκπαιδευτικής Έρευνας και Καινοτομίας

Εισαγωγή

Οι μέθοδοι εκπαιδευτικής έρευνας και καινοτομίας αποτελούν κρίσιμα εργαλεία για τη συνεχή βελτίωση και ανάπτυξη του εκπαιδευτικού συστήματος. Σε μια εποχή που η εκπαίδευση αντιμετωπίζει διαρκείς προκλήσεις και αλλαγές, η εφαρμογή επιστημονικών μεθόδων έρευνας στον εκπαιδευτικό κλάδο αποκτούν όλο και μεγαλύτερη σημασία, καθώς επιτρέπουν την εξαγωγή αξιόπιστων δεδομένων και την ανάλυσή τους, προσφέροντας έτσι συνεπή βάση για τη λήψη αποφάσεων που θα οδηγήσουν σε βελτιωμένες εκπαιδευτικές πρακτικές και αποτελέσματα μάθησης. Ταυτόχρονα, η καινοτομία στον εκπαιδευτικό τομέα ανοίγει τον δρόμο για νέες ιδέες, προσεγγίσεις και πρακτικές που επηρεάζουν θετικά την εκπαιδευτική διαδικασία και προάγουν την ανάπτυξη των μαθητών. Ο συνδυασμός αυτών των δύο πτυχών – εκπαιδευτική έρευνα και καινοτομία – ανοίγει νέους ορίζοντες και δημιουργεί μια δυναμική που στηρίζει την πρόοδο και την ανανέωση του εκπαιδευτικού μας συστήματος. Το Πρόγραμμα «Μεθόδους Εκπαιδευτικής Έρευνας και Καινοτομίας» παρέχει στους συμμετέχοντες τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και εργαλεία για την εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων εκπαίδευσης και την διαρκή βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Απώτερος σκοπός του Προγράμματος είναι η επιμόρφωση των σπουδαστών με την μέθοδο της ασύγχρονης εκπαίδευσης. Πιο συγκεκριμένα, το Πρόγραμμα αποσκοπεί τόσο στη βελτίωση της θέσης του σπουδαστή στην αγορά εργασίας, όσο και στην διάχυση της επιστημονικής γνώσης, καθώς εισάγει τους συμμετέχοντες στο αντικείμενο και τις μεθόδους της επιστημονικής εκπαιδευτικής έρευνας. Στόχος αυτού είναι να εξοπλίσει  τους σπουδαστές με εισαγωγικές γνώσεις στο ευρύ μεθοδολογικό φάσμα της εκπαιδευτικής έρευνας και στην οργάνωση της ερευνητικής διαδικασίας. Το εύρος των θεμάτων που εξετάζονται ετοιμάζει τους σπουδαστές για τη κατανόηση δοκιμίων εκπαιδευτικής έρευνας, τη διεξαγωγή έρευνας, καθώς και την περαιτέρω εμβάθυνση στη συστηματική εκπαιδευτική έρευνα. Τα εργαλεία που μελετώνται κρίνονται επίσης απαραίτητα σε ερευνητές εμπειρικών οικονομικών μελετών αλλά και μελετών επιπτώσεων δημόσιων πολιτικών.