Μηχανογραφημένη Λογιστική για Επιχειρήσεις που Τηρούν Διπλογραφικά Βιβλία

Εισαγωγή

Η μηχανογραφημένη λογιστική επιχειρήσεων που τηρούν διπλογραφικά βιβλία αποτελεί ένα προηγμένο σύστημα διαχείρισης και καταγραφής των οικονομικών δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης. Το σύστημα αυτό ενσωματώνει λογισμικό και τεχνολογία που επιτρέπουν την αυτοματοποίηση και απλοποίηση των λογιστικών διαδικασιών, τη διαχείριση των παραστατικών, την εκτύπωση αναφορών και την ανάλυση των οικονομικών δεδομένων. Έτσι, επιτυγχάνεται η ολοκληρωμένη και αξιόπιστη καταγραφή των οικονομικών εργασιών μιας επιχείρησης, διευκολύνοντας την ανάλυση, την παρακολούθηση και τη λήψη αποφάσεων. To πρόγραμμα εκπαίδευσης στη “Μηχανογραφημένη Λογιστική για Επιχειρήσεις που τηρούν Διπλογραφικά Βιβλία”, προσφέρεται σε συνεργασία με την εταιρία Data Communication, μέλος του Ομίλου Epsilon Net. Οι συμμετέχοντες σε αυτό εφοδιάζονται με τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες ώστε να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά το μηχανογραφικό σύστημα της εταιρείας Data Communication.

Απώτερος σκοπός του Προγράμματος είναι η επιμόρφωση των σπουδαστών με την μέθοδο της ασύγχρονης εκπαίδευσης. Πιο συγκεκριμένα, το Πρόγραμμα αποσκοπεί τόσο στη βελτίωση της επαγγελματικής πορείας του σπουδαστή και της θέσης του στην αγορά εργασίας, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη των εργοδοτών στους οποίους απευθύνεται για εργασία, όσο και στην εμπειρική διάχυση της επιστημονικής γνώσης, παρέχοντάς του τη δυνατότητα εργασίας σε ποικίλες δομές του χώρου των οικονομικών, καθώς κάνει πράξη θεωρητικά αποκτηθείσες γνώσεις. Ουσιαστικά, το Πρόγραμμα στοχεύει στην κατανόηση από τους σπουδαστές, των εννοιών Γενικής και Αναλυτικής λογιστικής για την παρακολούθηση βιβλίων Γ΄ κατηγορίας, τη Διαχείριση Ισολογισμών και Παγίων, την εκτύπωση εντύπων ΦΠΑ και Φορολογίας Εισοδήματος, Εντύπων Taxis και Intrastat, την Ηλεκτρονική Υποβολή Εντύπων.