Οικονομικά της Εκπαίδευσης

Εισαγωγή

Η εκπαίδευση αποτελεί κρίσιμο παράγοντα οικονομικής ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας μιας χώρας, καθώς μέσω αυτής αποκτώνται δεξιότητες και γνώσεις που ενισχύουν την απασχόληση και την παραγωγικότητα της εργατικής δύναμης. Επιπλέον, προωθεί την καινοτομία, την έρευνα και την ανάπτυξη, δημιουργώντας εύφορο έδαφος για την εμφάνιση νέων ιδεών και επιχειρηματικών ευκαιριών, αλλά και για την αναβάθμιση της τεχνολογίας της χώρας. Τα οικονομικά της εκπαίδευσης αναφέρονται στην οικονομική πτυχή της εκπαιδευτικής διαδικασίας και στα οφέλη που προκύπτουν από την επένδυση στην εκπαίδευση. Αναλύουν επίσης, ερωτήματα που αφορούν τις αποφάσεις των ατόμων να επενδύσουν στην εκπαίδευση, τους προσδιοριστικούς παράγοντες που καθορίζουν και επηρεάζουν τη ζήτηση και την προσφορά εκπαιδευτικών υπηρεσιών, τους τρόπους χρηματοδότησης των εκπαιδευτικών υπηρεσιών, τις παρεμβάσεις του κράτους στην αγορά των εκπαιδευτικών υπηρεσιών, τον αποτελεσματικό σχεδιασμό των εκπαιδευτικών υπηρεσιών και την αποτελεσματική κατανομή των εκπαιδευτικών πόρων, τη μακροχρόνια επίδραση της εκπαίδευσης στη φτώχεια, τις οικονομικές ανισότητες, την ανεργία και την οικονομική μεγέθυνση.

Απώτερος σκοπός του Προγράμματος είναι η επιμόρφωση των σπουδαστών με την μέθοδο της ασύγχρονης εκπαίδευσης. Πιο συγκεκριμένα, το Πρόγραμμα αποσκοπεί τόσο στη βελτίωση της θέσης του σπουδαστή στην αγορά εργασίας, όσο και στην διάχυση της επιστημονικής γνώσης, καθώς του παρέχει εμπειρικές γνώσεις σε Οικονομικά θέματα της Εκπαίδευσης. Ακόμη, προσφέρει στον επιμορφούμενο τις βασικές γνώσεις και κατανόηση των οικονομικών πτυχών της εκπαίδευσης προς ανάπτυξη κρίσιμων δεξιοτήτων και ικανοτήτων, που είναι απαραίτητες για τη σύγχρονη κοινωνία και τον επαγγελματικό βίο. Οι συμμετέχοντες αναμένεται αντιληφθούν την επίδραση της οικονομίας στην εκπαίδευση, να αναγνωρίσουν τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις που προκύπτουν και να είναι σε θέση να εφαρμόσουν τις γνώσεις αυτές στο προσωπικό τους και επαγγελματικό περιβάλλον, λαμβάνοντας αποφάσεις με βάση την καλύτερη κατανόηση των οικονομικών παραμέτρων.