Οικονομικά της Υγείας

Εισαγωγή

Τα “Οικονομικά της Υγείας” αποτελούν ένα πεδίο μελέτης που συνδυάζει τις αρχές της οικονομίας με τον τομέα της υγείας. Αυτό το πεδίο επικεντρώνεται στην ανάλυση των οικονομικών πτυχών που επηρεάζουν την παροχή υπηρεσιών υγείας, τη δομή των οργανισμών υγείας, καθώς και τις αμοιβαίες αλληλεπιδράσεις μεταξύ της υγείας και της οικονομίας. Το πεδίο αυτό περιλαμβάνει θέματα όπως η οικονομική ανάλυση των συστημάτων υγείας, η αξιολόγηση της αποδοτικότητας των υπηρεσιών υγείας, η χρηματοδότηση και οι μηχανισμοί ασφάλισης, καθώς και η αξιολόγηση των κοινωνικών παραγόντων που επηρεάζουν την πρόσβαση και την ισότητα στις υπηρεσίες υγείας.

Το Πρόγραμμα επιμόρφωσης στα «ΟΙΚΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ» επιτρέπει στους επαγγελματίες της υγείας, όπως γιατρούς, διοικητικούς υπαλλήλους και οικονομολόγους, να κατανοήσουν τις οικονομικές πτυχές του τομέα της υγείας και να λάβουν αποφάσεις σύμφωνα με δεδομένα και ανάλυση. Τέλος, προάγει τη διαμόρφωση μιας πιο ενημερωμένης και ευαισθητοποιημένης κοινωνίας ως προς τα θέματα υγείας, καθώς οι συμμετέχοντες αποκτούν γνώσεις και εργαλεία ώστε να συμμετέχουν στη διαμόρφωση και υποστήριξη των αποφάσεων που αφορούν την υγεία της κοινωνίας.

Απώτερος σκοπός του Προγράμματος είναι η επιμόρφωση των σπουδαστών με την μέθοδο της ασύγχρονης εκπαίδευσης και η αναβάθμιση της ποιότητας στην διαχείριση των μονάδων υγείας, χρησιμοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και πρακτικές. Πιο συγκεκριμένα, το Πρόγραμμα αποσκοπεί τόσο στη βελτίωση της θέσης του σπουδαστή στην αγορά εργασίας, όσο και στην εμπειρική διάχυση της επιστημονικής γνώσης, παρέχοντάς του τη δυνατότητα να εμβαθύνει σε θέματα που αφορούν την οικονομική διαχείριση των μονάδων υγείας με συστηματικό, αποτελεσματικό και επιστημονικά τεκμηριωμένο τρόπο, οδηγώντας τελικά στην ολιστική ανέλιξη του συστήματος υγείας.