Οικονομικά του Τουρισμού

Εισαγωγή

Ο τουρισμός αναδεικνύεται σε ιδιαίτερα σημαντικό κλάδο της οικονομίας για πολλές χώρες, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται και η Ελλάδα. Οικονομικά, ο τουρισμός συμβάλλει στην ανάπτυξη του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ), δημιουργώντας θέσεις εργασίας και παρέχοντας έσοδα για τις τοπικές κοινότητες. Οι επενδύσεις στον τουρισμό έχουν θετικό αντίκτυπο στο εμπορικό ισοζύγιο μιας χώρας, καθώς οι τουρίστες δαπανούν χρήματα σε τοπικά προϊόντα και υπηρεσίες. Επιπλέον, ο τουρισμός συμβάλλει στην ανάπτυξη υποδομών, όπως ξενοδοχεία, εστιατόρια, αεροδρόμια και μεταφορές, βελτιώνοντας έτσι την οικονομική ανταγωνιστικότητα μιας περιοχής.

Το Πρόγραμμα «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» δύναται να αποτελέσει σημαντικό παράγοντα αύξησης της επαγγελματικής αποτελεσματικότητας και της προσωπικής ανάπτυξης των εργαζομένων του κλάδου, καθώς παρέχει στους ενδιαφερόμενους την ευκαιρία να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες που αφορούν την διαχείριση τουριστικών επιχειρήσεων, την προώθηση του τουρισμού και την ανάπτυξη βιώσιμων τουριστικών πρακτικών.

Απώτερος σκοπός του Προγράμματος είναι η επιμόρφωση των σπουδαστών με την μέθοδο της ασύγχρονης εκπαίδευσης. Πιο συγκεκριμένα, το Πρόγραμμα αποσκοπεί τόσο στη βελτίωση της θέσης του σπουδαστή στην αγορά εργασίας, όσο και στην διάχυση της επιστημονικής γνώσης, καθώς καλύπτει θέματα που αφορούν στα Οικονομικά του τουριστικού τομέα, οι διαστάσεις του οποίου αναλύονται και εκτείνονται σε πολλαπλά επίπεδα.  Κύριος στόχος αυτού, είναι η μελέτη της διαχρονικής εξέλιξης του τουρισμού και των Οικονομικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και περιβαλλοντικών επιδράσεων αυτού.