Οικονομική Διαχείριση Έργων

Εισαγωγή

Η παγκοσμιοποίηση και η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας, συνεπάγονται μεταβολές και διαρκή αύξηση των επαγγελματικών απαιτήσεων. Στο πλαίσιο αυτό, η οικονομική διαχείριση έργων, αναδεικνύεται σε απαραίτητη δεξιότητα για την επιτυχία σε πολλούς εργασιακούς τομείς, καθώς συμβάλλει στη βελτίωση των οικονομικών επιδόσεων των εταιρειών και την αποτελεσματική αξιοποίηση των πόρων τους. Μέσω της κατάλληλης διαχείρισης των οικονομικών πτυχών των έργων, μπορεί να επιτευχθεί μείωση του κόστους και αύξηση της παραγωγικότητας, ενώ παράλληλα δύναται να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων στη διεθνή αγορά και να διατηρηθεί η βιωσιμότητά τους μακροπρόθεσμα.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα δια βίου μάθησης στην οικονομική διαχείριση έργων συμβάλλει στην αύξηση της επαγγελματικής αποτελεσματικότητας και της προσωπικής ανάπτυξης των εργαζομένων του κλάδου, καθώς εφοδιάζει τους συμμετέχοντες τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για την ορθή διαχείριση των οικονομικών πτυχών αλλά και των κινδύνων των έργων που διαχειρίζονται και τη βελτιστοποίηση της χρηματοοικονομικής τους απόδοσης.

Απώτερος σκοπός του Προγράμματος είναι η επιμόρφωση των σπουδαστών με την μέθοδο της ασύγχρονης εκπαίδευσης. Πιο συγκεκριμένα, το Πρόγραμμα αποσκοπεί τόσο στη βελτίωση της θέσης του σπουδαστή στην αγορά εργασίας, όσο και στην διάχυση της επιστημονικής γνώσης, καθώς διδάσκει τις θεμελιώδεις αρχές διαχείρισης έργων και παρέχει εμπειρικές γνώσεις σε Οικονομικά θέματα των Αγορών.