Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής στα Σύγχρονα Εκπαιδευτικά Εργαλεία Microsoft

Εισαγωγή

Το πρόγραμμα Πιστοποιημένος Εκπαιδευτικός Microsoft (MCE) είναι ένα πρόγραμμα επαγγελματικής ανάπτυξης που γεφυρώνει το χάσμα τεχνολογικών δεξιοτήτων και της καινοτόμου διδασκαλίας. Εκπαιδευτικοί που κατέχουν την πιστοποίηση MCE μπορούν να αποδείξουν ότι διαθέτουν τις δεξιότητες που απαιτούνται για την παροχή πλούσιων, προσαρμοσμένων μαθησιακών εμπειριών για τους μαθητές/τριες τους που ενσωματώνουν κρίσιμες δεξιότητες του 21ου αιώνα με τη χρήση εργαλείων της Microsoft.

Οι συμμετέχοντες του προγράμματος είναι άτομα που προετοιμάζονται να γίνουν εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, έμπειροι εκπαιδευτικοί, διδάσκοντες στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών ή σε κολέγια, εκπαιδευτικοί διαχειριστές, ή άλλοι επαγγελματίες του χώρου της εκπαίδευσης.